Р Е Ш Е Н И Е  

631/6.11.2019г.,          гр.Шумен

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, първи състав

На петнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Емилиян Ангелов

Секретар: В. С.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВНАХД № 1644 по описа за 2019г.

За да се произнесе съобрази следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 18-0869-000844/09.05.2018год. на Началник група към ОДМВР Шумен сектор Пътна полиция Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и на осн. чл.175 ал.3 предл.1 от ЗДП на жалбоподателя е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 200/двеста/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца  Жалбоподателят А.М.Ц. в жалбата си, моли  за отмяна на обжалваното НП, като необосновано и незаконосъобразно, постановено при непълнота на доказателствата. Излага обстоятелства относно фактическата обстановка, поради които смята, че не е извършил нарушение на ЗДвП.  В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на същите основания и моли за отмяна на обжалваното НП като незаконосъобразно и постановено при съществено нарушение на процесуалните и материалните разпоредби излагайки  съображенията си.

Процесуалният представител на въззиваемата страна, моли съда да постанови решение, с което да потвърди наказателното постановление, като правилно и законосъобразно.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано за целта лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, вр.с чл. 319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С Наказателно постановление № 18-0869-000844/09.05.2018год. на Началник група към ОДМВР Шумен сектор Пътна полиция Шумен  на жалбоподателя на осн. чл.175 ал.3 предл.1 от ЗДП е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 лева и административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца за това, че ” управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред”, като по този начин виновно нарушил чл.140 ал.1 от ЗДП . В обстоятелствената част на процесното наказателно постановление е посочено, че  жалбоподателя на 07.09.2017г., около 09.16 часа в Шумен на бул..“Велики Преслав“ до бивш „Винпром“ е управлявал  собственият си лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег.№ Н2791ВР, който е със служебно прекратена регистрация от 27.07.2017г. на основание чл.143 ал.10 от ЗДП. В наказателното постановление, също така е посочено, че на жалбоподателя Ц. е съставен АУАН, който е прекратен и изпратен на ДП, като настоящото административно-наказателно производство е образувано по реда на чл.36 ал.2 от ЗАНН, като деянието е установено в хода на разследването по досъдебно производство №90/2018г. по описа на  РУ Шумен, като това производство е прекратено с прокурорско постановление, носещо дата 19.04.2018г.. От мотивите на посоченото по горе прокурорско постановление става ясно, че представителя на държавното обвинение е посочил  , че деянието по чл.345 ал.2 от НК, може да бъде осъществено само с пряк умисъл и напълно резонно, с оглед събраните доказателства е приел, че , че извършеното от Ц. се явява несъставомерно от субективна страна и напълно логично  се е позовал на чл.24 ал.1 т.1 НПК. От събраните в хода на цитираното по горе досъдебно производство, а и от свидетелските показания на разпитаните в съдебно заседание полицейски служители Й.Ж. и Х.Х. става ясно, че същите със система за контрол на скоростта са засекли, управляваният от жалбоподателя лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег.№ Н2791ВР да се движи с превишена скорост, като впоследствие при обработка на нарушенията , установяват,  че автомобила, управляван от жалбоподателя е със служебно прекратена регистрация, поради липса на застраховка „гражданска отговорност“, след като са направили справка в системата на МВР.  На база тези доказателства, административно-наказващия орган е приел, че жалбоподателя Ц. е осъществил състава на чл..140 ал.1 от ЗДП. В цитираната разпоредба  е посочено, че  по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В конкретната хипотеза е безспорно установено, че жалбоподателя Ц. е управлявал собственият си лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег.№ Н2791ВР   на 09.07.2017г. по улиците на Шумен с поставени на правилните места регистрационни табели, поради което и напълно естествено на служителите на МВР е направило впечатление само превишената скорост, с която е бил управляван автомобила. Както по горе бе посочено, свидетелите  Ж. и  Х. , са достигнали до извода , че управляваният от жалбоподателя лек автомобил е  със служебно прекратена регистрация, след проверка в масивите на МВР. Само, че в чл.143 ал.10 от ЗДП ясно е посочено по какъв начин се процедира в подобни случаи, а именно служебно се прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането  и се уведомява собственикът на пътното превозно средство. От събраните в хода на административнонаказателното производство доказателства се установява, че подобно нещо въобще не е сторено, като дори липсват доказателства, от които да се установи, че дори е правен опит да се уведоми жалбоподателя, че посочения по горе лек автомобил, негова собственост е със служебно прекратена регистрация.

  Съобразявайки се с изложеното, съдът приема, че в конкретната хипотеза се пораждат сериозни съмнения относно наличието на една от трите основни предпоставки в административно наказателния процес, а именно вината, тъй като не е логично да санкционираш лице, което управлява собственият си автомобил , като преди това по какъвто и да било начин не си го уведомил, че този автомобил е със служебно прекратена регистрация.

     Предвид изложеното, съдът намира атакуваното НП за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. последно от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  изцяло Наказателно постановление № 18-0869-000844/09.05.2018год. на Началник група към ОДМВР Шумен сектор Пътна полиция Шумен  

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменски административен съд  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: