Р Е Ш Е Н И Е

 

722/16.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, втори състав, на двадесети ноември две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:  

                                                                                                       Председател: Д. Георгиева

При секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 1679 по описа на ШРС за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 19–0869-001375/30.04.2019г. на  началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр. 1 от ЗДв.П на С.И.Й., с ЕГН ********** са наложени административни наказания: “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Счита, че НП е издадено при грубо нарушение на процесуалните правила и материалния закон, като в жалбата са изложени подробни доводи за това. В съдебно заседание, жалбоподателя редовно призован не се явява лично. Явява се упълномощен представител, който изцяло поддържа жалбата и депозира подробни писмени бележки.

            Въззиваемата страна редовно призована, изпраща процесуалният представител, който в първото съдебно заседание оспорва жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

 „Увеселителни влакчета“ ЕООД, гр. София регистрирало в сектор ПП при ОДМВР- гр. София специален автомобил „Субару 1800“ с рег. № СО 4008 АХ, който изпълнявал функции на атракционно туристическо влакче.  Същото било отдадено под наем от  „Увеселителни влакчета“ ЕООД, гр. София на „Екшън Райдърс“ ЕООД, гр. Шумен.  На 07.12.2018г. Община Шумен издала Разрешение № 8858 на „Екшън Райдърс“ ЕООД, гр. Шумен за движение на  атракционно туристическо влакче по пешеходната част на бул.“Славянски“. На 07.12.2018г. кметът на Община Шумен издал и заповед, в която бил посочен периода от време, през което атракционното туристическо влакче с рег. № СО 4008 АХ, за което било издадено разрешението, следвало да се движи и маршрута, който  трябвало да следва.

Свидеетелят К.Т.Д. – управител  на „Увеселителни влакчета“ ЕООД, гр. София поел ангажимент да намери и обучи лице, което да управлява влакчето, за което била публикувана обява. Във връзка с обявата жалбоподателят С.И.Й. се свързал по телефона със свид. К.Д.. Двамата се уговорили на 07.12.2018г.  жалбоподателят да отиде на пешеходната алея на бул. Славянски, където било паркирано влакчето, за да се запознае с работата като на същото място свид. Д. изпратил и свид. В.Г.Х., който  бил работил като водач на подобно  превозно средство. Свид. Х. бил помолен от свид. Д. да  запознае жалбоподателя и други кандидати с работата и да отсее кой да бъде нает. Свид. Х. и жалбоподателя Й. се качили във влакчето, състоящо се от теглещо превозно средство и два вагона, и жалбоподателят го привел в движение по пешеходната алея на бул. Славянски в посока ДКТ „Васил Друмев“. Движейки се по маршрута пресекли  улиците Климент Охридски и Панайот Волов, които са отворени за обществено ползване, след което продължили по пешеходната зона на бул. Славянски. След пл. Кристал влакчето било спряно за проверка от свидетелите  П.П., Г.М. и Л.С. – мл. автоконтрольори в сектор ПП при ОДМВР – Шумен, тъй като било без поставени регистрационни табели, а пресичало улици, които били част от пътната мрежа. В хода на проверката жалбоподателят и свид. В.Х. не могли да представят документи удостоверяващи регистрацията на влакчето, както и за застраховка. Контролните органи огледали теглещото превозно средство, но не открили нито номер на рама, нито номер на двигател. Върху двигателят и волана било изобразено  логото на марката „Мерцедес“. Тъй като превозното средство не можело да бъде идентифицирано, контролните органи му направили снимки и връчили призовки на жалбоподателя и свид. В.Х. за явяване в сектор ПП на 10.12.2018г., където да представят и влакчето, за да бъде идентифицирано. В хода на проверката жалбоподателят обяснил, че се обадил на обява за работа и за първи ден бил на работа, обучавали го и му обяснявали маршрута, по който трябва да минава и задълженията му.

Според показанията на свид. К.Т.Д., в резултат на извършената проверка, той разбрал, че при транспортиране на влакчето от гр. Варна за гр. Шумен е бил объркан влекача като вместо специален автомобил „Субару 1800“ с рег. № СО 4008 АХ, за който било издадено разрешение от Община Шумен, бил транспортиран друг влекач, който бил конструиран с двигател на „Мерцедес“. Същата вечер на 07.12.2018г. влекачите били разменени, този с двигател на „Мерцедес“ бил върнат в гр. Варна, а специалният автомобил „Субару 1800“ с рег. № СО 4008 АХ бил транспортиран в гр. Шумен и именно последния бил представен за оглед от служители на сектор ПП на следващият ден, при който оглед било констатирано и несъответствието между влекача, който бил спрян за проверка и този представен за допълнителен оглед. На 11.12.2018г. свид. П.П. съставил срещу жалбоподателя С.Й. АУАН № 3543 за нарушение на чл.140, ал.1; чл.150а и чл.178в, ал.5 от ЗДв.П. Актът бил подписан от жалбоподателя Й. със следното възражение: „Не съм съгласен с горе написаното. Аз просто кандидатствах за работа.“

Във връзка със случая била образувана Преписка вх.№ 3006/2018г. по описа на ШРП, която приключила с отказ да се образува досъдебно производство поради несъставомерност на деянието от обективна страна, тъй като отсъстват данни за един от основните обективни елементи, а именно – предвиден ли е нормативен ред изобщо за регистрация на конкретното ППС.  Въз основа на Постановлението за отказ за образуване на наказателно производство, на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН на 30.04.2019г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на С.Й. била наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДв.П за извършено нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото гласни доказателства - показанията на свидетелите П.С.П., Г.П.М., Л.М.С., В.Г.Х., К.Т.Д., както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност. Съдът намира, че Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок,  но същото не е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. В НП не се съдържат всички минимално изискуеми по силата на чл.57 от ЗАНН реквизити. Вмененото във вина на жалбоподателя нарушение не е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.

Същественото в административно – наказателното производство е да се установи : има ли административно нарушение,  извършено ли е то от лицето посочено като нарушител лично или чрез негов представител и дали това лице го е извършило виновно.

По силата на чл.140, ал.1 от ЗДв.П по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Според дефиницията на §2, т.4 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи регистрацията представлява административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

Отговорността на жалбоподателя е ангажирана по  чл.140, ал.1 от ЗДв.П, а именно за това, че управлява МПС – атракционно влакче, червено цвят, с автоматична скоростна кутия, без номер на рама и без регистрационни табели, с прикачени към него два броя вагони за превоз на пътници, което не е регистрирано по надлежния ред. 

Съгласно чл.1, ал.4, т.7 от Наредба № I-45 за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства  не подлежат на регистрация по реда на тази наредба бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност.  Съгласно § 6. т. 24. От ДР на ЗДв.П "Бавнодвижещо се пътно превозно средство" е пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по-висока от 30 км/ч. Към бавнодвижещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост, по-висока от 30 км/ч. В настоящият случай не е безспорно установено и доказано управляваното от жалбоподателя, атракционно влакче подлежало ли е на регистрация или попада в изключенията, визирани в чл.чл.1, ал.4, т.7 от Наредба  I-45 за да е осъществено административно нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П. В съдебно заседание се събраха гласни доказателства, че процесното атракционно влакче се движи с 12-15 км/ч. и има монтиран ограничител на скоростта – до 25 км./ч. Липсват доказателства, които да водят до безспорния извод, че същото подлежи на регистрация и не могат да бъдат събрани такива.

Предвид гореизложеното съдът намира, че в настоящият случай не е установено безспорно нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П от обективна страна.

От друга стана дори да се приеме, че има извършено нарушение на чл.140, ал.1 на ЗДв.П и атракционното  настоящият съдебен състав намира, че напълно се покриват критериите за  „маловажен случай“. Самата специфика на конкретния случай  се отличава от класическия случай на управление на МПС, което не е регистрирано. Жалбоподателят е кандидатствал за работа по обява. Уговорил се е по телефона с евентуалния си работодател, с когото не се е срещал,  да се срещне на 07.12.2018г. със свид. В.Г.Х., който да го обучи. Същият ден малко след като е поел управлението на влакчето и докато е бил обучаван от свид. Х., е била извършена и самата проверка, поради което настоящият съдебен състав намира, че в  конкретната ситуация би могло да се приеме, че е налице занижена опасност на случая, в сравнение с обикновения, което налага извод за маловажност на деянието.

Поради всичко изложено по-горе, съдът намира, че наказателното постановление, предмет на обжалване по настоящото дело се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 19–0869-001375/30.04.2019г. на  началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – гр.Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр. 1 от ЗДв.П на С.И.Й., с ЕГН ********** са наложени административни наказания: “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П като неправилно и незаконосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен съдия: