Р Е Ш Е Н И Е

 

543/24.9.2019г. ,  гр. Шумен

                                                                                             

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

              Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ  

при участието на секретар В. С.и мл. прокурор Русев, като разгледа докладваното от районен съдия АНД № 1692/2019 г. взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл. 414а и следващите от НПК.

С постановление от 24.07.2019 г. РП Шумен е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на М.С.Г. – обвиняем по БП № 796/2019 г.по описа на РУ при ОДМВР – Шумен и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано по отношение на М.С.Г. за извършено от него престъпление по чл. 296, ал. 1, предл. 2 от НК.

Обвиняемият, редовно призован, не се явява.

В съдебно заседание представителя на държавното обвинение пледира за налагане на обвиняемия, административно наказание към минималния предвиден от законодателя размер.

            От приложените по делото писмени доказателства по БП № 796/2019 г.по описа на РУ Шумен при ОДМВР - Шумен, се установи от фактическа страна следното: Обвиняемият М.С.Г. и свид. С.И.Г. имали сключен граждански брак, който приключил с развод през 2015 г. След развода свидетелката Г.живеела на адрес *** ***** заедно със сина си С.М. Г. и дъщеря си Х.Й.Х.. Във връзка с упражнение на домашно насилие от страна на обвиняемия Г., спрямо бившата му съпруга и непълнолетната ѝ дъщеря, осъществено на 12.05.2019 г. на основание решение № 501/27.05.2019 г. , постановено по гр. д. № 1360/2019 г. по описа на Районен съд Шумен, била издадена заповед за защита от домашно насилие, съгласно която обв. Г. бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилия спрямо Х.Й.Х., С.М. Г. и С.И.Г.. Било му забранено да приближава обитаваното от тях жилище в ********* както и тях самите и местата им за социални контакти и отдих. На обвиняемия Г. била наложена и глоба в размер на 300 лева. Препис от решението и копие от заповедта за защита били връчени лично на обвиняемия на 03.06.2019 г., което Г. удостоверил с подписа си. На 12.07.2019 г. около 21.00 часа М.Г. посетил дома на бившата си съпруга на *****в нарушение на из9адената заповед за защита. По това време в къщата се намирали свидетелите С.Г.и дъщеря ѝ Г.Д.заедно с децата им – С.и Б.Г. попитал свид. Г.дали все още иска да живеят заедно, при което тя го помолила да напусне жилището незабавно и излязла на двора, за да се обади в полицията. Обвиняемият се ядосал, взел един камък и счупил с него стъклото на вратата на пералнята, която била закупена с негови средства след развода. След това взел от дома микровълновата фурна и готварската печка, които били негова собственост по наследство от родителите му и ги изхвърлил  в градината. През това време свид. Г.заключила вратата на къщата и отишла да успокои децата, които плачели, докато дойдат полицейските служители. Като разбрал, че свид. Г.се е обадила на полицията, обвиняемият напуснал имота на *****в ****С деянието си обвиняемият М.С.Г. е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. чл. 296, ал. 1, предл. 2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл.

За гореописаното деяние законодателят предвижда наказание „лишаване от свобода” до 3 година или с „глоба“ до 5000 лева, т.е. налице е предвиденото в чл. 78а, ал. 1, б. „а“ от НК изискване.  

Към момента на извършване на деянието деецът не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, бил е осъждан за престъпление от общ характер, но  е бил реабилитиран.  

С деянието няма причинени имуществени вреди.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на М.С.Г. към минималния предвиден размер.  

При определяне на наказанието, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието и дееца и счита, че наказание “глоба” в минималния предвиден от законодателя размер ще породи възпитателната и превантивна функция у обвиняемия М.С.Г..

 С оглед гореизложеното и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, чл. 296, ал. 1, предл. 2 от НК, съдът  

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА М.С.Г. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Варна, с настоящ адрес ***, с основно образовани, разведен, безработен, осъждан - реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2019 г. в гр. Шумен не изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена на 27.05.2019 г. въз основа на решение от 27.05.2019 г. по гр.д. № 1360/2019 г. по описа на Районен съд Шумен и връчена му лично на 03.06.2019 г., като не изпълнил забраната да се доближава до обитаваното от Х.Й.Х., С.М. Г. и С.И.Г. жилище в ********* както и тях самите - престъпление по чл. 296, ал. 1, предл. 2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК, в 15-дневен срок пред ШОС от днес.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: