Р Е Ш Е Н И Е

 

620/4.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На петнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                    Председател: Пламена Недялкова  

Секретар: Цв. К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №1728 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление №В – 0050431/26.06.2019год. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП, с което на основание чл.82 ал.2 от ЗКНИП и чл.80 ал.1 от ЗКНИП на “УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, гр.София, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, за нарушение на чл.41 ал.6  от същия закон. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление. Оспорва по същество констатираното нарушение като излага подробни доводи в тази насока. В съдебно заседание се явява процесуален представител – адв. В.Л.  от САК, която поддържа жалбата. В хода по същество излага, че не е налице осъществено нарушение, тъй като не е налице отказ на “УниКредит Булбанк“ АД да предостави поисканата информация.

За Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН  не  се явява  процесуален представител. 

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

“УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, гр.София е кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, в стопанисван от него обект, находящ се в гр.Шумен, бул. “Славянски“ №8.

На 10.12.2004г.  св. М.Е.Я. сключила с “Булбанк“ АД /към момента “УниКредит Булбанк“ АД/ Договор за банков кредит №1082 за сумата от 40 000 лева за закупуване на недвижим имот, който бил обезпечен с договорна ипотека. Кредитът следвало да бъде издължен на равни анюитетни вноски до 20.11.2024г., внасяни по  сметка №1076642417. Поради неплащане в срок на дължимите по кредита суми, същият станал предсрочно изискуем и “УниКредит Булбанк“ АД, на основание чл.417 т.2 от ГПК се снабдило с изпълнителен лист  по гр.д. №831/2012г. по описа на Районен съд гр.Шумен.

 На 06.06.2012г.  между св. М.Е.Я. и “УниКредит Булбанк“ АД било сключено споразумение, с което  банката предоставила  на свидетелката срок за доброволно  погасяване  на изискуемото вземане  на равни вноски до 25.05.2017г., които следвало да бъдат внасяни по клиентска сметка № BG06UNCR76301076642417 в “УниКредит Булбанк“ АД.

Поради неизпълнение на условията за редовно обслужване на кредита, съгласно подписаното споразумение, през 2013г. въз основа на издадения изпълнителен лист по гр.д. №831/2012г. по описа на Районен съд гр.Шумен, било образувано изпълнително дело №205 по описа на ЧСИ Я.Д., по което св. Я. внасяла суми в периода от 24.06.2013г. до 13.05.2014г.

 На 10.07.2014г.  между св. М.Я. и “УниКредит Булбанк“ АД било сключено ново споразумение, съгласно което ѝ бил предоставен нов срок за доброволно  погасяване  на изискуемото вземане до 24.06.2019г., като вноските следвало да бъдат внасяни по предоставена от банката служебна сметка № BG70UNCR70001619635164 в “УниКредит Булбанк“ АД, тъй като клиентската й сметка № BG06UNCR76301076642417 била запорирана от НАП за публични вземания.

На 25.02.2019г.  св. Я. депозирала в “УниКредит Булбанк“ АД Искане за издаване на банково удостоверение /по образец/, което да съдържа информация за платената лихва за периода от 10.12.2004г. до 25.02.2019г., както и да се направи извлечение  на кредита за платени до 25.02.2019г. вноски и предстоящи такива. Същият ден депозирала и Искане до управителя на банката, в което заявила, че на основание чл.41 от ЗКНИП желае предсрочно да погаси изцяло кредит №1082/10.12.2004г.

На 08.03.2019г. било  издадена Банково удостоверение изх.№0322-64 – 003315, която св. Я. отказала да получи, тъй като не съдържало информацията, която тя поискала.

На 12.03.2019г. св. Я. депозирала жалба в КЗП гр.Шумен, в която посочила, че от м. декември 2018г. банката отказва да приеме плащане по кредита, а също така ѝ отказва да се  възползва от възможността да погаси изцяло предсрочно кредита. Не ѝ било предоставено и поискано от нея  удостоверение  за извършените по кредита плащания и предстоящите такива.

По повод депозираната жалба, на  21.03.2019г. свидетелите В.К.Г. и Н.И.Й. - компетентни длъжностни лица при Комисия за защита на потребителите – гр.Варна, офис Шумен извършили проверка в обекта на банката, находящ се в гр.Шумен, бул. “Славянски“ №8. С оглед установяване на изложеното в жалбата на потребителката, инспекторите изискали дружеството да представи становище по жалбата, заверено копие на договора за кредит на Я., заедно с всички документи към него. На 04.04.2019г.  били предоставени становище, Договор за банков кредит №1082/10.12.2004г., Условия за усвояване, обслужване на кредита и изпълнение на задълженията по договор за банков кредит, погасителен план към договора за кредит, Споразумение от 06.06.2012г. и погасителен план към него, споразумение от 10.07.2014г. и погасителен план към него, Искане за издаване на банково удостоверение от 25.02.2019г., Банково удостоверение от 08.03.2019г.

На база представените от “УниКредит Булбанк“ АД становища, документи, проведените разговори със св. Я. и служители в офиса на банката, контролните органи приели, че след като потребителката – св. М.Е.Я.  отправила изрично  писмено искане  за предсрочно погасяване на кредита и е изискала информация под формата на погасителен план на изплатените суми по кредита и размера на оставащата част, от страна на дружеството ѝ било отказано да ѝ бъде дадена информация на хартиен или друг носител за размера на оставащата част от кредита, общите разходи за оставащата част и размера на обезщетението, поради което св.В.Г. приел, че дружеството е нарушило на чл.41 ал.6 от ЗКНИП, поради което на 27.05.2019г. съставил срещу дружеството - жалбоподател АУАН №К – 0050431 в присъствието на упълномощен представител М.Б.Д., на която е и връчен. При предявяване на акта не са отразени възражения. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН са депозирани писмени възражения, в които се оспорва нарушението.

  Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, административно-наказващият орган  издал обжалваното НП като  възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН. Приел е, че възражението е неоснователно, тъй като нарушението било установено по безспорен начин. На основание чл.80 ал.1 от ЗКНИП на “УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, гр.София, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, за нарушение на чл.41 ал.6 от същия закон.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото гласни доказателства, както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към Комисията за защита на потребителите, АУАН също е съставен от компетентно лице, видно от приложените по делото заповеди  на Председателя на Комисията за защита на потребителите. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН, а при издаването на административния акт е спазена разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН. Правото на нарушителя да узнае за какво нарушение му е съставен акта, обстоятелствата при които е извършено  и да отстоява своята теза срещу това твърдение, не е нарушено.

При извършената служебна проверка по цялостното изследване на законосъобразността на издаденото наказателно постановление, настоящият съдебен състав констатира допуснато в административнонаказателното производство грубо съществено нарушение при издаване на НП водещо до неговата незаконосъобразност.

В конкретният случай е ангажирана административно – наказателната отговорност на юридическо лице на основание чл.80 ал.1 от ЗКНИП, за нарушение на чл.41 ал.6 от същия закон като е  наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. Административно-наказващият орган е санкционирал нарушението съобразно разпоредбата на чл.80 ал.1 от ЗКНИП.  На дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, която се явява под минимално предвидения от закона размер. За нарушения на чл.41 от от ЗКНИП,  разпоредбата на чл.80 ал.1 от същия закон, в редакцията си към датата на извършване на  нарушението и до настоящият момент  предвижда “имуществена санкция” от 20 000 лева до 40 000 лева за ЕТ и ЮЛ. Налице е неправилно приложение на санкционната разпоредба, което води до незаконосъобразност на наложеното наказание  и е основание за отмяна на НП само на това основание без разглежда спорът по същество, както и  останалите доводи на страните. Съдът намира, че нарушението не се изразява в допусната техническа грешка, а по същността си представлява налагане на непредвидено в закона наказание. Административно – наказващият орган  е длъжен да налага предвидените в закона санкции.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                              Р Е Ш И:

 

   ОТМЕНЯ наказателно постановление №В – 0050431/26.06.2019год. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП, с което на основание чл.82 ал.2 от ЗКНИП и чл.80 ал.1 от ЗКНИП на “УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536, гр.София, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева, за нарушение на чл.41 ал.6  от същия закон.

   Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: