Р Е Ш Е Н И Е

 

624/5.11.2019г. , Гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, единадесети състав

На  двадесет и трети октомври през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                     Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №1751 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №19-0869-001640 от 30.05.2019 год. на Началник Група към ОД на МВР Шумен, сектор  “ПП” – Шумен, с което на Д.С.М., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.183, ал.2, т.3, предл.първо от ЗДвП.  Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание се явява лично, като поддържа жалбата на изложените в нея основания.  

            Процесуалният представител на ОД на МВР – гр.Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание оспорва жалбата. В последното съдебно заседание по делото не се явява представител.  

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество същата е основателна, поради следните правни съображения:

             ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 23.04.2019 год. около 21.05 часа жалбоподателят Д.С.М. управлявал лек автомобил марка “Тойота Аурис” с рег.№ СС0893АР, собственост на Л.М., с ЕГН**********, като се движел в гр.Шумен по ул.“Марица“ в посока ул.“Васил Друмев“. След преминаване през кръстовището, образувано от ул.“Марица“ и ул.“Климент Охридски“ пред дом №47 на ул.“Марица“ водачът бил спрян за извършване на проверка от служители при РУ - гр.Шумен – свидетелите П.С.П. и Е.С.Б.. На водача било обяснено, че е спрян за проверка, тъй като не е спрял на знак Б2, намиращ се на кръстовището,  образувано от ул.“Марица“ и ул.“Климент Охридски“. На водача бил съставен акт за установяване на административно нарушение серия АА, №113380 от 23.04.2019 год., като актосъставителят е посочил, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.6, т.1 от ЗДвП. Актът бил връчен на нарушителя и подписан от него, като изложил, че има  възражения. Впоследствие не се е възползвал от законното си право и не е депозирал допълнителни писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.  Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление №19-0869-001640 от 30.05.2019 год. на Началник Група към ОД на МВР Шумен, сектор  “ПП” – Шумен, с което на Д.С.М., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.183, ал.2, т.3, предл.първо от ЗДвП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, и по-специално от разпита в съдебно заседание на свидетелите П.С.П., Е.С.Б. и М.Г.М., както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.6, т.1 от ЗДвП, участниците в движението следва да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.

В настоящия случай съдът съобразявайки материалите по делото намира, че от същите не може да се установи по безспорен начин, че към момента на деянието, посочен в акта за установяване на административно нарушение и в издаденото въз основа на него наказателно постановление – 23.04.2019 год. на посоченото место /кръстовището между улиците „Марица“ и „Климент Охридски“  и то при движение от ул.Марица“ в посока Зала „Арена Шумен“/ е имало поставен знак Б2. В този смисъл за изясняване на фактическата обстановка по делото и по искане на въззивамата страна е била изискана от Община Шумен схема и скица на посочения пътен участък с поставена вертикална и хоризонтална сигнализация и налични пътни знаци, актуални към датата 23.04.2019 год. От същите обаче се  установява, че към датата 23.04.2019 год. на кръстовището, образувано  между улиците „Марица“ и „Климент Охридски“  и то при движение от ул.Марица“ в посока Зала „Арена Шумен“ е имало поставен пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“, но не и пътен знак  Б-2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство".

Действително от представения от страна на жалбоподателя снимков материал се установява, че към настоящия момент на посоченото место вече има поставен пътен знак Б2, но това обстоятелство е ирелевантно към настоящия спор, доколкото предмет на изследване е съответната сигнализация с пътни знаци към датата на установяване на нарушението – 23.04.2019 год.

В същото време от материалите по делото не може да се направи категоричен извод за начина, по който е било констатирано, респективно установено нарушението. В този смисъл от събраните в хода на производството гласни доказателства чрез разпита на свидетелите  П.С.П., Е.С.Б. и М.Г.М. се установява, че свидетелите  П.С.П. и Е.С.Б. към момента на установяване на нарушението са се намирали на ул.“Марица“, пред дом №45 или дом №47. В същата насока е и представения от страна на въззиваемата страна Пътен лист №2, от който се установяват GPS координатите на полицейския автомобил, с който са патрулирали двамата полицейски служители на посочения ден. При изчисляване, посредством компютърната програма „google maps“, на разстоянието от GPS координатите на автомобила в 21.05 часа на 23.04.2019 год. до местоположението, на което към настоящия момент се намира знак Б2 на ул.“Марица“ при навлизане в кръстовището между улиците „Марица“ и „Климент Охридски“ се установява, че същото е 190 метра и че двете отправни крайни точки не се намират в права линия. С оглед на изложеното не може да бъде направен категоричен извод, че местоположението на свидетелите П.С.П. и Е.С.Б. е позволявало да бъде възприет посочения пътен знак, а още повече поведението на водача при приближаване до него.

Административно-наказващият орган, чиято бе доказателствената тежест да докаже извършеното нарушение не е представил категорични доказателства, от които да се направи единствено възможен извод, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението, описано в акта за установяване на административно нарушение и в издаденото въз основа на него наказателно постановление.  В този смисъл, поради изложените съображения, съдът намира, че така посоченото административно нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП се явява недоказано, поради което не може да бъде ангажирана административно – наказателната отговорност на жалбоподателя за него.

С оглед на изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно  постановление се явява недоказано и като такова следва да бъде отменено изцяло. 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0869-001640 от 30.05.2019 год. на Началник Група към ОД на МВР Шумен, сектор  “ПП” – Шумен, с което на Д.С.М., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.183, ал.2, т.3, предл.първо от ЗДвП, като недоказано.         

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: