Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                     625/5.11.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1752 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 46-0000197/08.07.2019 год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 177 ал.3 т.1 предл.2 от ЗДвП на Х.П.Х. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500  /хиляда и петстотин/ лева за извършеното нарушение. Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление, като неправилно. Алтернативно моли за намаляване размера на наложената му санкция. В съдебно заседание, редовно призован не се явява. Пред съда са представени писмени бележки от редовно упълномощен представител.

Жалбата е била подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

                ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

 Жалбоподателят Х.П.Х. на 20.06.2019 г. управлявал товарен автомобил  /влекач/ от категория N 3, марка „Волво ФХ 4Х2Т“ с рег. № В 01 39 ВТ, в композиция с прикачено полуремарке от категория 04, марка „Вилтон НВ3“ с рег. № В 22 12 ЕН, и двете собственост на „Агротрон В“ ЕООД., отдадени под наем на „Соник транс“, притежаваща Лиценз № 7229 за международен превоз на товари. Посоченият товарен автомобил в композиция с полуремарке извършвал обществен превоз на товари с маршрут от гр. Две могили до с. Белоградец обл. Варна с товар „царевица“. Около 12.30 часа на път I-4, км 250+965, извън населено място – след разклона с. Черенча, обл. Шумен посока гр. Шумен, водачът бил спрян за проверка от служители при Областен отдел “Автомобилна администрация” – гр. Шумен. В хода на проверката, след поискване, жалбоподателя представил Пътен лист № 0056259/20.06.2019г., Товарителница № 1269945/20.06.2019г. и Кантарна бележка № 3478/20.06.2019г. При прегледа на представените документи проверяващите констатирали, че в представената

Товарителница е отбелязано царевица с тегло от 38 340 кг. В кантарната бележка било отбелязано тегло при първо претегляне на композицията 14 000 кг., при второ претегляне на композицията 52 340 кг. или натоварената царевица била с посочения в товарителницата тонаж. Първото претегляне било фиксирано в 07.53.00 часа, а второто в 09.46.01 часа. В кантарната бележка било посочено като водач на МПС жалбоподателя Х.Х..

За констатираното нарушение бил съставен Акт за установяване на административно нарушение сер. А-2012, бл. № 266171 от 20.06.2019 г., в който актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 139 ал.1 т.2, пр.2 от ЗДвП във вр. с чл. 6 ал.1 т.3 б. „а“ от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ. Актът е бил съставен в присъствието на нарушителя и е подписан от него с възражението, „Имам категорични възражения“. Впоследствие не се е възползвал от законното си право и не е депозирал писмено възражение в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт, съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка и депозираното заявление е издадено наказателно постановление № 46-0000197/08.07.2019 год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 177 ал.3 т.1 предл.2 от ЗДвП на Х.П.Х. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500  /хиляда и петстотин/ лева за извършеното нарушение.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя И.С.С. и свидетелят К.Л.К. – свидетел при установяване на нарушението и при съставяне на акта, както и от присъединените на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства. Показанията на свидетелите И.С. и К.К. следва да се кредитират като последователни, безпротиворечиви и логични, а и се потвърждават от останалите събрани доказателства. Доколкото посочените свидетели не са се намирали в никакви особени отношения с нарушителя, от които да извличат ползи от твърденията си, същите не може да се считат за заинтересувани или предубедени, при което за съда не съществуват основания да не кредитира дадените показания и приема същите за достоверни и правдиви.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Производството е от административно - наказателен характер, при което е необходимо да се установи налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице и извършено ли е виновно - предпоставките са абсолютни, като тежестта на доказване лежи върху административно наказващия орган. Според разпоредбата на чл. 6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗАвтП по смисъла на този закон „Обществен превоз“ е превоз, който се извършва с МПС срещу заплащане, а „Превоз на товари“ е дейност на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, извършващо превоз на стоки срещу заплащане със собствени или собствени и наети превозни средства, включително и на лизинг, независимо дали са натоварени или не според § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗАвтП.

Според разпоредбата на чл. 139 ал.1 т.2, пр.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ , движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройство. Това изискване точно е регламентирано в чл.6 ал.1 т.2 буква „а“ от Наредба № 11 от 03.07.2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. В тази разпоредба е посочено, че максималната маса за моторно превозно средство с две оси с ремарке с три и повече оси не може да надвишава 40 тона. В настоящия случай съгласно кантарната бележка масата на ППС с товара е  52 340 кг. т.е. претоварване с 12 340 кг.

Следователно водачът като е претоварил управляваното от него ППС не е спазил изискванията на чл. 139 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДвП във вр. с чл. 6 ал.1 т.3 б. „а“ от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ. 

Ето защо, поради изложеното, съдът приема, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението, визирано в разпоредбата на       чл. 139 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДвП във вр. с чл. 6 ал.1 т.3 б. „а“ от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ.

Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата за това нарушение санкционна разпоредба, а именно чл. чл. 177  ал. 3, т. 1 пр.2 от Закон за движение по пътищата, съобразно която „ Наказва се с глоба от 500 до 3 000 лв., водач, който без да спазва установения за това ред управлява ППС с маса надвищаваща нормите определени от министъра на регионалното развитие и благоустройство.“ Административно-наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно размера на посочената разпоредба, като се е съобразил, че претоварването е голямо и го е наказал с размер на средния.

Същевременно настоящия съдебен състав намира за необходимо да отбележи, че процесното нарушение не съставляват маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, доколкото такива са нарушенията, които се отличават с по-ниска обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид /арг. от чл. 93, т. 9 от НК, във вр. чл. 11 от ЗАНН/. В конкретния случай не са установени обстоятелства, сочещи, че въпросното нарушение е с по-ниска обществена опасност от обичайните. Законодателят, имайки предвид, че се касае до обществени отношения, свързани със създаване опасност за живота и здравето както на шофьорите, така и на другите участници в движението на пътя, за да въздейства възпиращо и да не се достига до вредни последици, е предвидил този вид състав на нарушение и съответно размер на санкцията. В този смисъл не са налице основания за приложение разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. Не е установено също така наличието на някакво конкретно извинително обстоятелство, което да е обусловило процесното неизпълнение, поради което и не са налице основания за приложението на цитираната разпоредба.

Ето защо съдът счита, че административно-наказателното производство е протекло при липса на съществени процесуални нарушения. По-конкретно, акта за установяване на административно нарушение е издаден от компетентен орган,  притежава изискуемите съобразно разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН реквизити, а при издаването на атакуваното наказателно постановление – тези на чл. 53 от ЗАНН.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че в административно наказателното производство е безспорно установено и доказано, както извършеното нарушение, така и неговия субект, поради което атакуваното наказателно постановление  е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна и недоказана следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 46-0000197/08.07.2019 год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 177 ал.3 т.1 предл.2 от ЗДвП на Х.П.Х. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500  /хиляда и петстотин/ лева за извършеното нарушение, като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.                                        

                                               

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: