Р Е Ш И         500/12.8.2019г.

 

НАЛАГА на М.П.М., с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 100,00 лв. / сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от днес пред ШОС.

Насрочва производство в случай на жалба пред ШОС на 14.08.2019г. от 10,00 часа.