Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                             640/8.11.2019г.  

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и трети октомври две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                    Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1797 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № НЯСС-122/12.07.2019 год. на Зам. Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на Община Шумен, с ЕИК: 000931721, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен,  бул.”Славянски” №17, представлявано от Л. Д. Х., е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди лева/ на основание чл.200, ал.1 т.38 от Закона за водите, нарушение на чл. 141 ал.1 от ЗВ.

Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно, като излага доводите си за това в жалбата, алтернативно моли за намаляване размера на наложената имуществена санкция до минималния предвиден от закона размер или приложението на чл. 28 от ЗАНН. В съдебно заседание се явява упълномощен представител, който поддържа жалбата на посочените в нея основания, представя писмени доказателства по делото.

            Процесуалният представител на ДАМТН, гр. София - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, в съдебно заседание не се явява, но представя писмени бележки в които моли НП да бъде потвърдено.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 и сл. от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е частично основателна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 28.02.2019г. на основание чл. 190 ал.4 т.2 от ЗВ била извършена проверка от длъжностни лица на язовир „Дивдядово-2/Соара“, находящ се в поземлен имот № 000245 в землището на гр. Шумен, собственост на община Шумен, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1026/23.07.2002г. В резултат на проверката, чрез обход и оглед на малка язовирна стена и прилежащите и съоръжения, както и преглед на документацията от експлоатацията проверяващите установили че: короната на язовира е с променлива ширина, има наличия на хлътвания и плитки коловози по цялата и дължина; водният откос е без каменна броня  до около 1 м. под кота короната, наличие на обрушвания и изравяния по цялото му протежение; основния изпускател с диаметър F/300 мм. е неизправен. От всички тези констатации, проверяващите сметнали, че язовирната стена и основният изпускател не се подържат в техническа изправност от община Шумен, каквото задължение тя има като собственик на язовир „Дивдядово-2/Соара“. Резултатите от извършената проверка били подробно обективирани в Констативен протокол №05-03-11 от 28.02.2019г. Същият бил връчен на община Шумен на 15.03.2019г.

На 11.04.2019 год. на община Шумен бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 05-004/11.04.2019г., в който било посочено, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.141 ал.1 т.1 от  Закона за водите. Актът бил съставен, подписан и връчен на упълномощено от кмета на община лица – Дилян Узунски – гл. експерт ОМП, дирекция ГРИПО при община Шумен /пълномощно № 95-00-013/04.04.2019г. При връчването му Узунски записал в акта, че в тридневен срок ще бъде представено възражение по съставянето му. Впоследствие в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН е депозирано такова, като в него се излагат конкретни възражения по констатациите, изложени в акта.  Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № НЯСС-122/12.07.2019 год. на Зам. Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на Община Шумен, с ЕИК: 000931721,  със седалище и адрес на управление: гр.Шумен,  бул.”Славянски” №17, представлявано от Л. Д. Х. , е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди лева/ на основание чл.200, ал.1 т.38 от Закона за водите, нарушение на чл. 141 ал.1 от ЗВ.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Я.М.Д. и на свидетелите В.И.К. и О.А.И., както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна, следното: 

Разпоредбата на чл.141 ал.1 т.1 от ЗВ въвежда задължение за собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръжения към тях за тяхното поддържане в техническа изправност. Доколкото община Шумен, съгласно акт за собственост АПОС № 1026 от 23.07.2002 г. се явява собственик на язовир „Дивдядово-2 Соара“, то същата е имала задължение да осигури и контролира спазването на нормативните изисквания за техническа изправност на язовира. От материалите по делото се установява по безспорен начин, че при извършената на 28.02.2019 год. проверка е било констатирано, че короната на язовирната стена е с променлива ширина. По нея се забелязват хлътвания и плитки коловози по цялото и протежение. Водният откос е изпълнен с каменна броня до около 1 м. под кота корона, а над тази зона бронята липсва. Забелязват се обрушвания и изравяния по цялото протежение на откоса, а от сухата страна в средната част на стената, в зоната на петата пред откоса се наблюдава овлажнен участък. Основният изпускател на язовира е в неизправно техническо състояние.

Съдът намира, че от материалите по делото и по-конкретно от събраните в хода на производството гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Я.Д., О.И. и В.К., се установява по безспорен начин, че община Шумен, като собственик на проверявания обект е допуснала същият да не бъде в техническа изправност, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 141 ал.1 т.1 от ЗВ.

Горепосочената разпоредба вменява отговорността за спазване на посочените по-горе нормативни изисквания на  собствениците на такива обекти. В настоящия случай община Шумен се явява собственик на такъв обект.

С оглед на изложеното съдът намира, че административно-наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал, съобразно санкционната норма на чл.200 ал.1 т.38 от ЗВ, предвиждаща за юридическите лица имуществена санкция, в размер от 1 000 до 10 000 лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 141 ал.1 от този закон.

При индивидуализация на наказанието, с оглед постигане целите установени с разпоредбата на чл.12 от ЗАНН, административно-наказващия орган не е посочил кое е  основанието да наложи максималния размер на предвиденото наказание. По делото липсват данни вмененото нарушение да е реализирано повторно. Това е първо нарушение за санкционираното юридическо лице. От представените в съдебно заседание писмени доказателства от страна жалбоподателя се установява, че по проверявания обект са отстранени всички нередности с изключение на изпускателния кран. Самият обект е без всякакво стопанско значение.  В него не се влива постоянен водоизточник, водосборен е и не застрашава населено място при евентуално преливане или прекъсване на стената. Не са налице и доказателства за финансовото състояние на общината по преписката. Ноторно известно е тежкото финансово състояние на община Шумен. Не е обсъдена и тежестта на нарушението, което като се има предвид спецификата му към момента на извършване на нарушението. По изложените съображения, съдът намира, че справедливо и съответно на извършеното нарушение, съгласно наличните данни в преписката ще бъде административно наказание  “имуществена санкция” в размер на минимума предвиден от закона по време на извършване на нарушението,  а именно 1000 лева. В този смисъл и се намалява наложеното от администратино-наказващия орган административно наказание “имуществена санкция”.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, като наложената имуществена санкция бъде намалена до законовия и минимум.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № НЯСС-122/12.07.2019 год. на Зам. Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на Община Шумен, с ЕИК: 000931721,  със седалище и адрес на управление: гр.Шумен,  бул.”Славянски” №17, представлявано от Л. Д. Х. , е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди лева/ на основание чл.200, ал.1 т.38 от Закона за водите, нарушение на чл. 141 ал.1 от ЗВ, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание на 1000 /хиляда / лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: