Р Е Ш Е Н И Е  

                                                 695/5.12.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На тринадесети ноември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав

Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1800 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 19-0869-002221/04.07.2019год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 178Ж ал.1 пр.2 от ЗДвП на Д.А.Д. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. Жалбоподателят моли НП да бъде отменено, като незаконосъобразно и издадено в нарушение на административно производствените правила и материално правните разпоредби. За него се явява редовно упълномощен процесуален представител, който също така пледира за отмяна на НП.

Процесуалният представител на въззиваемата страна в съдебно заседание, редовно призован се явява, като оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

На 12.06.2019г. на автомагистрала № А – 2 /автомагистрала „Хемус“/ между км. 353 и 356 се извършвал ремонт на пътната канавка с помощта на специална пътна машина. Тази пътна машина ползвала бетон който бил доставян с бетоновоз и полаган за изграждането на канавка. Около 12.45 часа на тел. 112 бил получен сигнал от гражданка, че в насрещното движение в аварийната лента в посока срещу движението за гр. Варна се движи бетоновоз. След получаване на сигнал, той бил препратен към дежурния в ОД МВР гр. Шумен и той от своя страна изпратил патрулен екип от служители на КАТ гр. Шумен да проверят сигнала. Пристигналите на място свидетели    Й.Ж.Ж. и Х.П.Х. установили, че в обозначения пътен участък е спрял специален автомобил /бетоновоз/ „Астра БМ“ с рег. № Н 40 87 ВС. Автомобил бил с предна част сочеща посока срещу движението. След проведен разговор с водача на процесния автомобил и снети от него писмени сведения, същите установили, че жалбоподателя при движението си по автомагистралата е подминал строителния обект и при бензиностанция „ОМВ“ е обърнал движението на автомобила в насрещната аварийна лента и по този начин се е придвижил до строителния обект.

Установявайки описаната фактическа обстановка свид. Й.Ж. съставил АУАН, серия АА, бл. № 173939 от 12.06.2019г., в който посочил, че е нарушена разпоредбата на чл.58, т.4 от З.Дв.П. Актът е подписан от нарушителят без възражения, като е отбелязано „нямам“. Впоследствие не се е възползвал от законното си право и не е депозирал писмено възражение в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено НП № 19-0869-002221/04.07.2019год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 178Ж ал.1 пр.2 от ЗДвП на Д.А.Д. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца на основание  чл.178 ж, ал.1, предл.2 от ЗДв.П за нарушение по чл.58, т.4 от ЗДв.П за това, че на 12.06.2019г. около  12,45 часа в община Шумен на Автомагистрала А-2, в посока от гр. Варна към гр. София, управлява специален автомобил „Астра БМ“ с рег. № Н 40 87 ВС, собственост на „Автомагистрали – Черно море“ АД„Транс 2002“ ООД в платно за насрещно движение от километър 356 до километър 353.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства и от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Й.Ж.Ж., Х.П.Х., И.А.А. и Б.М.А., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства. Показанията на всички свидетели следва да се кредитират като последователни, безпротиворечиви и логични, а и се потвърждават от останалите събрани доказателства. Доколкото първите двама свидетели не са се намирали в никакви особени отношения с нарушителят, които дори не са го познавали и не извличат ползи от твърденията си, същите не могат да се считат за заинтересувани или предубедени, при което за съда не съществуват основания да не кредитира дадените показания и приема същите за достоверни и правдиви. Не противоречат на техните показания и показанията на доведените от страна на жалбоподателя, двама свидетели. Техните показания по скоро целят да оневинят нарушителя. С тези показания се цели да се внуши на съда, че единствената възможност да се достави бетона на работното място на специалната машина е чрез движение в насрещната движение по автомагистралата. И двамата свидетели потвърждават, че е имало други бетоновози, които са обръщали посоката си на движение в регулирания участък

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При извършената служебна проверка съдът установи, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН, водещи до неговата отмяна. Наказателното постановление № 19-0869-002221/04.07.2019г.  е издадено от компетентен орган - Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР  Шумен, съгласно заповед Рег. № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи. В акта за установяване на административно нарушение, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението е било описано пълно и ясно, като са били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, е била осигурена възможност на нарушителят да разбере за извършването на какво конкретни нарушение е ангажирана административно-наказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което той в крайна сметка е сторил в развилото се съдебно производство.

Производството е от административно - наказателен характер, при което е необходимо да се установи налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице и извършено ли е виновно - предпоставките са абсолютни, като тежестта на доказване лежи върху административно наказващия орган. Според разпоредбата на чл. 6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Съгласно разпоредбата на чл.58, т.4 от ЗДвП при движение по автомагистрала на водача е забранено да се движи в платното за насрещно движение.

От материалите по делото се установява по безспорен начин, че жалбоподателят с управлявания от него специален автомобил /бетоновоз/ „Астра БМ“ с рег. № Н 40 87 ВС се е движел по автомагистрала № А – 2 /автомагистрала „Хемус“/ в посока от гр. Варна към гр. София в платното, предназначено за движение на насрещно движещите се превозни средства по АМ „Хемус“. В подкрепа на този извод са показанията и на  четиримата свидетели. Това обстоятелство не се оспорва и от самия жалбоподател в даденото от него, писмено сведение пред свидетелите  Й.Ж. и Х.Х.. От показанията на свидетелите И.А. и Б.А. става ясно, че е имало и друг бетоновоз, който е бил с по-малки габарити и е можело да обърне на място, както е ставало на практика, а при процесния бетоновоз това ставало трудно и затова при втория си курс е извършено и нарушението, тъй като при обръщането му на място се е образувала колона от изчакващи коли. Видно от констатациите в Акта за установяване на административно нарушение жалбоподателят се е движел в платното, предназначено за движение на насрещно движещите се превозни средства по АМ „Хемус“. Посоченият акт за установяване на административно нарушение е съставен съобразно разпоредбите на З.Дв.П и на ЗАНН и съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП има доказателствена сила до доказване на противното. А противното в настоящото производство не бе доказано. Още повече, не се спори, че въпросният акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено оспорваното пред настоящия съдебен състав наказателно постановление, е съставен от компетентен за това административен орган, в кръга на неговите правомощия, в изискваната от закона форма за валидност, при спазване на законоустановените изисквания относно процесуални правила, както и че той съдържа всички изискуеми реквизити, за да породи целените правни последици. Следователно актът за установяване на административно нарушение е редовно съставен и се ползва с формална доказателствена сила до установяване на противното. Въпреки, че в съдебно заседание бяха наведени доводи, с които процесуалния представител на нарушителят оспорва констатациите в акта, като твърди, че на посочената дата е имало два бетоновоза, които са извозвали бетон до обекта и не е ясно кой е извършил нарушението, съдът не кредитира посочените твърдения и счита, че същите не оборват така описаната фактическа обстановка. От разпита на четиримата свидетели се доказва по безспорен начин, че нарушителят е автор на описаното нарушение.

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че установената в акта за установяване на административно нарушение фактическа обстановка и възпроизведена в наказателното постановление е доказана.

За посоченото нарушение разпоредбата на чл.178ж, ал.1, предл. 2 от ЗДв.П предвижда за водача административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 3 /три/ месеца и „глоба“ 1 000 лв.

Процесното нарушение правилно е било съотнесено към съответната санкционна норма, а именно: разпоредбата на чл.178ж, ал.1, предл. 2 от ЗДв.П. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно и е наложил наказание в абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба. 

Не са налице условия за приложението на чл. 28 от ЗАНН, тъй като процесното неизпълнение на административно задължение не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид. Липсват и някакви особени извинителни обстоятелства във връзка с извършването му, които да обусловят извода за маловажност на случая, тъй като в съдебно заседание стана ясно, че е можело да се избегне извършването на това нарушение. Съдът счита, че следва да отбележи факта, че мястото, на което е извършено описаното нарушение се отличава с висока концентрация на ПТП тъй като, във въпросния участък скоростта на движение е висока, въпреки наложените ограничения, което се явява предпоставка за възникване на ПТП.

Предвид горното съдът намира, че наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено като такова.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0869-002221/04.07.2019год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 178Ж ал.1 пр.2 от ЗДвП на Д.А.Д. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца на основание чл.178ж, ал.1, предл. 2 от ЗДв.П за нарушение на чл.58, т.4 от ЗДв.П, като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.    

                                                            

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: