Р Е Ш Е Н И Е

 

639/7.11.2019г. ,              гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Председател: Ем.Ангелов  

при секретаря В.С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 1813 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 46-0000212 /08.07.2019год. на Началника ОО „АА” Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.93 ал.2 от ЗАвП на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер от 500/петстотин/ лева .  Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като редовно призован за датата на  съдебно заседание не се явява и  не изпраща процесуален представител.  

 Въззиваемата страна, редовно призована, не  изпраща процесуален представител в съдебно заседание, но в придружаващото жалбата писмо, изразява  становище, поради което счита, че издаденото наказателно постановление, следва да бъде потвърдено.  

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП № № 46-0000212 /08.07.2019год  на Началника ОО „АА” Шумен,  на жалбоподателя на основание чл.93 ал.2 от ЗАвП на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер от 500/петстотин/ лева , за това, че „по време на проверка не представя валидно заверено копие към лиценз на Общността“, като е посочено, че виновно е нарушил чл.89 т.1 от Наредба №33Нот 03.11.1999г. на МТ    Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 266175/27.06.2019г., в който е посочено, че на 27.06.2019г. около 10.25 часа на път I-4 км. 250+965, извън  населено място, след разклона за с.Черенча в посока гр.Шумен , при проверка на управлявания от водача товарен автомобил  от категория N3 марка „Скания“ с рег.№ ОВ 1707 ВА, собственост на „Дари транс“ ЕООД , притежаваща  лиценз№9602 за международен лиценз за товари, извършва обществен превоз на товари в Р България  по маршрут София-Търговище –Шумен с товар „стоки за дома“,  като по време на проверката не може да представи валидно заверено копие към лиценз на Общността , като представя заверено копие №196020001, валидно от 20.04.2013г. до 19.04.2018г. на фирма „Дари транс“ ЕООД .

 АУАН е подписан от жалбоподателя П. с възражения, в които сочи, че ще представи заверено копие към лиценз на Общността Впоследствие, жалбоподателя е депозирал писмени възражения в предвидения в чл.44 ал.1 от ЗАНН срок, в които по същество сочи, че „камиона е бил в сервиз, като е пропуснато да добавят копието от лиценза към комплекта документи, а фирмата е защитавала финансова стабилност и е кандидатствала за още едно копие“.     В съдебно заседание, актосъставителят С. и свид.К. потвърдиха  категорично, че след като управляваният от жалбоподателят товарен автомобил   е бил спрян за рутинна проверка , след разклона на с.Черенча в посока гр.Шумен, са  констатирали, че жалбоподателя не може да представи валидно заверено копие към лиценз на Общността ,  като е представил такова с изтекъл срок на валидност –до 19.04.2018г.

  При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение, тъй като в разпоредбата на чл.93 ал.2 от ЗАвП, ясно е посочено, че се наказва с глоба от 500 лева,  водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността. В конкретната хипотеза, жалбоподателят, като водач на товарен автомобил е действал в дисонанс с императивните изисквания на чл.89 т.1 от Наредба №33Нот 03.11.1999г. на МТ    , задължаваща го , при поискване от контролните органи да представи заверено копие към лиценз на Общността . Безспорно по делото е установено, че жалбоподателя на 27.06.2019г., по време на проверка , не е могъл да представи валидно заверено копие към лиценз на Общността , а е представил такова с изтекъл срок на валидност, като напълно ирелевантна остава причината, поради която валидно заверено копие към лиценз на Общността, не е било на разположение на същия.

 Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушенията, които са било осъществени, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за автомобилните превози, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна.

 При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган се е съобразил с тежестта на извършеното нарушение и неговатаобществена опасност и е определил размера на наказанието в съответния  абсолютен размер съобразно чл.93 ал.2 от ЗАвП  , в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН .

            Предвид  гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 46-0000212 /08.07.2019год  . на Началника ОО „АА” Шумен

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: