Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                   634/7.11.2019г.

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и трети октомври две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                          Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1820 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на осн. чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №27-0000832/02.08.2019 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, във вр. с чл.414 ал.1 от КТ на  “ЛЪКИ ЛЕЙДИ” ООД с ЕИК 127061231, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1800 лева, за нарушение на чл.264 от КТ. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Навеждат се доводи за липса на извършено нарушението, поради липса на вина. Алтернативно моли НП да бъде изменено като бъде приложен чл.415в ал.1 от КТ, тъй като са налице предпоставките за това.

В съдебно заседание за дружеството – жалбоподател, редовно призовано, се явява процесуален представител – адв. Снежка Иванова от ШАК, която поддържа жалбата.

            Процесуалниянт представител на  на административно – наказващия орган моли НП да бъде изцяло потвърдено. Счита, че не са налице предпоставките на чл.415в ал.1 от КТ.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното: На 13.06.2019г. в шивашки цех, находящ се в гр.Шумен, ул. «Старите воденици» №2, стопансван от “ЛЪКИ ЛЕЙДИ” ООД с ЕИК 127061231, гр. Шумен, свидетелите Г.П.П. и П.В.С. - служители на Дирекция „ИТ” – Шумен, извършили проверка по спазване на трудовото законодателство, при която било установено нарушение на чл.264 от КТ. На база отчетните форми за явяване/неявяване на работа за месец април 2019г. било установено, че жалбоподателя не е начислил и не е заплатил допълнително трудово възнаграждение за положен труд на официален празник  (29.04.201г.-Велик ден) на лицето Е.А.Х., на длъжност шивач“ в дружеството. Същото било установено от представения фиш за заплати за м. април 2019г. и от писменото обяснение от 13.06.2019г. на представляващия дружеството П.Т. П.. Полагането на труд на 29.04.2019г. било видно и от представената присъствената форма за месец април 2019г. водена в цеха и от писмената декларация от 13.06.2019г.

Резултатите от проверката били обективирани в Протокол № ПР 1921442 съставен и връчен на управителя на дружеството на 04.07.2019г. Във връзка с констатираното нарушение с протокола е дадено предписание на работодателя /т.2/ да начисли и изплати на Е.А.Х. дължимото допълнително трудово възнаграждение  за положения труд на официалния празник (29.04.2019г.) Определеният срок за изпълнение на предписанието е 31.07.2019г.

За констатирано нарушение на чл.264 от КТ, св. Г.П. на 04.07.2019г. съставил  срещу  “ЛЪКИ ЛЕЙДИ” ООД, гр.Шумен АУАН №27-0000832 в присъствието на управителя П.П.. При предявяване на АУАН П. не е отразил възражения. Не са депозирани такива и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

На 24.07.2019г. дружеството депозирало в Дирекция „ИТ“ гр.Шумен искане  за прилагане на чл.415в от КТ, прилагайки доказателства, че са изпълнили даденото им предписание и на лицето Е.А.Х., във фиша за м. юни 2019г. е начислено дължимото допълнително трудово възнаграждение  за положения труд през м. април 2019г. на официален празник,  същото било изплатено, през м. юли 2019г. при изплащане на трудовото възнаграждение за м. юни 2019г.

Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, административно-наказващият орган на 02.08.2019г. издал обжалваното НП като е възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН.  На основание  чл.414 ал.1 от КТ на  на  “ЛЪКИ ЛЕЙДИ” ООД с ЕИК 127061231, гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1800 лева, за нарушение на чл.264 от КТ.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, тъй като същите пресъздават това което са възприели непосредствено, като показанията им кореспондират със събраните по делото писмени  доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: В хода на административно – наказателното производство не е  допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване  на правото на защита на санкционираното лице. Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на жалбоподателя. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок,  като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Административно-наказателното производство е започнало с редовно съставен акт, съдържащ всички минимално изискуеми по смисъла на чл.42 от ЗАНН реквизити, същият е предявен и връчен на жалбоподателя. В НП също се съдържат всички минимално изискуеми по силата на чл.57 от ЗАНН реквизити. Вмененото във вина на жалбоподателя нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.

Съгласно чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. От събраните гласни и писмени доказателства се установява, че лицето Е.А.Х. е работила на 29.04.2019г., която дата съгласно постановление на министерски съвет е официален празник, поради което  положения на тази дата труд се явява положен труд на официален празник. Безспорно установено е и обстоятелството, че на същата положения труд на официален празник не е бил начислен, при начисляване на трудовото възнаграждение за м. април 2019г. и не е бил  заплатен с трудовото възнаграждение за същия месец. Доколкото този труд е бил положен на официален празник, е налице нарушение на чл.264 от КТ.

Предвидената в чл.83 от ЗАНН имуществена отговорност на юридическите лица за неизпълнение на задължение е  обективна, безвиновна. Наказващият орган, при  преценка  дали е извършено нарушение  не следва да взема предвид  наличието или липсата  на вина у нарушителя, нито да определя нейната форма. За налагане на имуществената санкция е необходимо само да се установи задължението на ЮЛ, което не е изпълнено. Не се търси виновно поведение на конкретно ФЛ. В тази връзка съдът намира за неоснователно възражението, че НП следва да бъде отменено поради липса на виновно поведение.

В жалбата се излага довод, че по отношение не начисленото и не изплатено трудово възнаграждение за положения от  Е.А.Х. труд  на официален празник /29.04.2019г./ срещу дружеството било издадено  още едно НП, което било недопустимо. Действително от приобщеното по делото НП № 27 – 0000833/02.08.2019г. се установява, че на дружеството е наложена санкция  за извършено нарушение на чл.262 ал.1 т.2 и т.3 от КТ, за това че не е начислило и не е заплатило  допълнително трудово възнаграждение за положения извънреден труд (20 часа) за м. април 2019г. на 29.04.2019г., което е част и от състава на вмененото с процесното  наказателно постановление нарушение по чл.264 от КТ. Едни и същи обстоятелства веднъж са квалифицирани като нарушение на чл.264 от КТ и втори път като нарушение на чл.262 ал.1 т.3 от КТ. Доколкото според приетото от актосъставителя и наказващият орган, че положеният труд е на официален празник – 29.04.2019г., настоящият съдебен състав намира, че правилно нарушението е квалифицирано по  чл.264 от КТ, доколкото се касае за неначислен и незаплатен труд на официален празник. Допустимостта на наложената втора санкция с НП № 27 – 0000833/02.08.2019г. не  е въпрос на преценка в настоящото производство, а в производство по обжалване на НП № 27 – 0000833/02.08.2019г.

За процесното нарушение по чл.264 от КТ дружеството е санкционирано, съобразно разпоредбата на чл.414 ал.1 от КТ като е наложена имуществена санкция в размер на 1800 лева. Наказващият орган е обсъдил и възможността за приложение разпоредбите на чл.28 и чл.415в от КТ  като  е преценил, че липсват основания за тяхното прилагане.

   Нормата на чл. 414 ал. 1 от КТ  представлява общия състав на описаното нарушение. Съдът намира, че в случая следва да намери приложение  чл. 415в ал.1 от КТ. Същата предвижда, че за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в КТ, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители,  работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв. Административно – наказващият орган е издал наказателното постановление без да е приложил  привилегирования състав на същото нарушение, установен в чл.415в ал.1 от КТ.  Съдебно заседание процесуалният представител  на наказващия орган излага доводи за неприложимост на чл.415в ал.1 от КТ, тъй като нарушението било отстранено месец след проверката, което будело съмнение  ако не била проверката дали щяло да има такава инициатива. Също така  не споделя и довода на жалбоподателя, че нямало вредни последици за работника, тъй като бил лишен от допълнителни средства необходими за домакинството.

Цитираната норма на кодекса е озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” и очертава привилегировани състави на нарушения на КТ, които са отстранени веднага след установяването им и от които не са произтекли вредни последици за работници и служители, като обратното следва да се установи надлежно пред  съда, който е инстанция по съществото на спора. В ал.2 изрично са посочени нарушенията, за които не се прилага разпоредбата като процесното нарушение не попада сред тях. За да бъде приложена разпоредбата следва да са налице две предпоставки – нарушението да бъде отстранено веднага след установяването му и да не са настъпили вредни последици за работника. Разпоредбата не изисква нарушението да е отстранено веднага след извършването му, а след установяването му.  При наличието на установените факти и при ангажирани  доказателства, че преди издаване на НП предписанието е било изпълнено и липсата на доказани настъпили вредни последици за работника, административно – наказващият орган е следвало да приложи специалният текст на чл. 415в ал.1 от КТ. Установеното нарушение покрива признаците, посочени в разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ. Като не е приложил  нормата, която е привилегирована спрямо общия състав на нарушението по чл. 414 ал. 1 от КТ, наказващият орган неправилно е приложил закона, доколкото разпоредбата на чл.415в ал.1 от КТ е специален текст, който се прилага приоритетно в случаите, когато са налице неговите изисквания. По изложените съображения настоящият състав намира издаденото наказателно постановление за неправилно. Доколкото фактите по делото са изяснени съдът намира, че няма пречка настоящата инстанция, прилагайки нормата на чл.415в ал.1от КТ да се произнесе по съществото на спора, като измени наказателното постановление, налагайки глоба в размер на 100 лв.,  който размер съдът намира  за напълно достатъчен, с оглед превенцията срещу бъдещо недопускане на този вид нарушение на трудовото законодателство.

   Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. Второ от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление  №27-0000832/02.08.2019 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен, като вместо наложената на основание чл.414 ал.1 от КТ на  “ЛЪКИ ЛЕЙДИ” ООД с ЕИК 127061231, гр. Шумен имуществена санкция в размер на 1800 лева, за нарушение на чл.264 от КТ, на основание чл.415в ал.1 от КТ налага имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                                          Районен  съдия: