Р Е Ш Е Н И Е

 

  579/17.10.2019г.

    

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На осми октомври две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

      Председател: Пл.Недялкова

Секретар: Цв. К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1843 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №46-0000062/29.03.2019г. на Началника на Областен отдел «АА» - гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.93в ал.1 от Закона за автомобилните превози на П. Щ.С., ЕГН********** *** е наложено административно наказание «глоба»  в размер на 500 лева, за нарушение на чл.32 §1 изр.1 от Регламент /ЕС/ №165/2014г. на Европейския парламент и на Съвета. В депозираната жалба жалбоподателят  излага доводи за неправилност на издаденото НП. Твърди, че му е нарушено правото на защита, предвид на това, че вменето му нарушение било изписано бланкетно. В съдебно заседание, редовно призован не се явява.  

За  административно-наказващия орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, представител не се явява. В придружителното писмо изразяват становище НП да бъде потвърдено.

Настоящият съдебен състав намира жалбата за процесуално допустима по следните съображения: При преглед на материалите приложени в административно  наказателната преписка, съдът констатира, че върху НП  е налице отбелязване  от административно наказващия орган реализиращо хипотезата на чл. 58 ал. 2 от ЗАНН. Съгласно  чл.58 ал.1 ЗАНН “Препис от наказателното поста­нов­ление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщете­ние”. Разпоредбата на чл.58 ал.2 от ЗАНН регламентира като изключение от общото правило възможност за „неприсъствено“ връчване на наказателното постановление, когато нарушителят не е намерен на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен. При наличието на регламентираните в нея предпоставки административнонаказващият орган отбелязва дата върху наказателното постановление, от която то се счита за връчено на нарушителя, без това действително да се е случило. Съдът намира, че в конкретният случай не  са изпълнени предпоставките на ци­ти­раната ал.2. Направен е опит за връчване на НП по пощата. Пратката е била върната на наказващият орган невръчена като върху плика пощенският служител е отразил, че не била потърсена. Когато НП е връчено при условията на чл. 58 ал. 2 ЗАНН, задължение на органа е да докаже, че са спазени изискванията на закона, т.е. че нарушителят не е намерен на посочения от него адрес, а новият е неизвестен. В конкретния казус липсват доказателства, че нарушителят да не е намерен на посочения от него адрес, предвид обстоятелството, че пратката е върната като непотърсена, а не поради това, че лицето е непознато на адреса или се е преместило. Съдът намира, че не е спазена необходимата процедура по чл. 58 ал. 2 от  ЗАНН и  не е направено необходимото за връчване на НП, поради което обжалваното НП не е влязло в сила и депозираната срещу него жалба се явява допустима.

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 28.02.2019 год. 14.50 часа жалбоподателят П. Щ.С. управлявал товарен автомобил  „Мерцедес 1841 ЛС“ от категория N 3 с рег. № А 5577 НВ, в композиция с полуремарке „Бергер САПЛ 29 ЛТ““ от категория О 4 с рег. № А 2323 ЕН, в с. Струйно по път № І-2 км.103 +950, в посока гр. Шумен, като извършвал обществен превоз за товари от гр.Русе до гр.Несебър. Бил спрян за проверка от свидетелите К.Л.К. и И.С.С. - служители при ОО “Автомобилна администрация” – гр.Шумен. Било установено, че автомобилът е оборудван с дигитален тахограф “Simens AG“ сериен №0000316832.  При извършване на проверката на място, на база информацията от картата на водача, било констатирано, че на 27.02.2019г. водачът не е осигурил правилното фунциониране  на дигиталния тахограф , изразяващо се в това, че при  приключване на работа на 26.02.2019г. около 16.10 часа не е превключил тахографа на режим „почивка“, в резултат на което от около 16.00 часа на 26.02.2019г. до около 09.00 часа на 27.02.2019г., същия е регистрирал период „друга работа“, вместо период „почивка“.

За констатираното нарушение срещу С. бил съставен АУАН  серия А – 2018 №262581 от 28.02.2019 год., в който актосъставителят е посочил, че с горното  деяние е нарушена разпоредбата на чл.32 §1 изр.1 от Регламент /ЕС/ №165/2014г. на Европейския парламент и на Съвета. Актът е бил съставен в присъствието на нарушителя и е подписан от него като саморъчно е отразил, че няма възражения. Не се е възползвал  и от правото си да депозира писмени възражения в законоустановения срок.

Въз основа на така съставения акт и материалите съдържащи се в административно – наказателната преписка, административно-наказващият орган  издал обжалваното НП като е възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН. На основание чл.93в ал.1 от Закона за автомобилните превози на П. Щ.С., ЕГН********** *** е наложено административно наказание «глоба»  в размер на 500 лева, за нарушение на чл.32 §1 изр.1 от Регламент /ЕС/ №165/2014г. на Европейския парламент и на Съвета.

 Така изложената фактическа обстановка се потвърждава от събрани по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – свидетелите К.Л.К. и И.С.С.. Съдът кредитира изцяло показанията на тези свидетелите, тъй като същите пресъздават това което са възприели непосредствено, като показанията им са логични, безпротиворечиви и няма индиция за тяхната заинтересованост. Показанията на тези свидетелите  не са оборени по никакъв начин, кореспондират със събраните писмени доказателства и за съда не съществува причина да не ги кредитира.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: В хода на административно – наказателното производство не е  допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване  на правото на защита на санкционираното лице. Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на жалбоподателя. Административно – наказателната отговорност на  жалбоподателя е ангажирана на основание чл.93в ал.14 от ЗАП, за нарушение на чл.34 §5 б. «б» от Регламент /ЕС/ №165/2014г.

Съгласно чл.78 ал.1 от ЗАвП при извършване превози на товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт.

В конкретният случай жалбоподателят е извършвал превоз на товари с товарен автомобил  „Мерцедес 1841 ЛС“, в композиция с полуремарке „Бергер САПЛ 29 ЛТ““. Посочено е, че товарния автомобил е категория “N3” – МПС проектирано и конструирано основно за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, а полуремаркето е  категория „О4“ – проектирано и конструирано за превоз на товари или пътници с технически допустима максимална маса над 10 тона,  съобразно чл.149 ал.1 от ЗДвП, поради което по отношение на извършвания превоз е приложим Регламент /ЕС/ №165/2014г.

Актосъставителят и АНО са приел, че е извършено нарушение от страна на жалбоподателя на чл.32 §1 изр.1 от Регламент /ЕС/ №165/2014г. на Европейския парламент и на Съвета, съгласно която разпоредба транспортните предприятия и водачите осигуряват правилното функциониране и използване на дигиталните тахографи и на картите на водача.Съответно отговорността му е ангажирана на основание чл.93в ал.1 от ЗАвП регламентираща санкция за водач, който управлява моторно превозно средство, оборудвано с тахограф, който не функционира съгласно изискванията, определени в Регламент (ЕС) № 165/2014 или в AETR. При описание на нарушението в обстоятелствената част на акта и издаденото въз основа на него НП е посочено единствено, че водачът на 27.02.2019г. не е осигурил правилното функциониране  на дигиталния тахограф, без да е конкретизирано в какво точно се изразява неправилното функциониране. Не се съдържат факти, въз основа на които е прието, че тахографа е използван неправилно от наказаното лице.При проведения разпит на свидетелите К.Л.К. и И.С.С. в съдебно заседание се установи, че неправилното функциониране на дигиталния тахограф се изразява в това, че  при приключване на работа на 26.02.2019г. около 16.10 часа, водача не е превключил тахографа на режим „почивка“, а го е оставил на режим „друга работа“ в резултат на което от около 16.00 часа на 26.02.2019г. до около 09.00 часа на 27.02.2019г., същия е регистрирал период „друга работа“, вместо период „почивка“. Недопустимо е тези факти и обстоятелства да се установяват впоследствие, чрез свидетелски показания. Те следва да бъдат ясно и точно посочени в обстоятелствената част на акта и НП, за да се даде възможност на наказаното лице да изложи възраженията си, а съдът да извърши проверка за законосъобразност по същество. Така описано деянието и  дадената правна квалификация  като нарушение единствено на чл. 32 §1, изр.1 от Регламента не дават достатъчно конкретна информация, за да се прецени какво правило за поведение не е спазил жалбоподателят.  Съставомерните признаци на деянието от обективна и субективна страна следва да са посочени в НП, а не да се извличат от правната норма, приета за нарушена или събраните доказателства. В административнонаказателното производство пълното описание на нарушението, както в АУАН, така и в НП е от изключително значение за законосъобразното развитие на самия процес, не само с оглед гарантиране правото на защита на дееца в пълен обем, но и поради факта, че това е изискване относно формата на тези актове. Съдържанието на НП не може да се изчерпва с посочване на извършено съставомерно нарушение, без да са изложени и анализирани всички относими факти и обстоятелства, довели наказващият орган до извод за наличие на такова. Недостатъчно за обосноваване на дадено деяние е и само цитирането на отделна законова разпоредба, която е обща без да са разгледани и подведени под хипотезата й конкретните за случая факти, аргументиращи нейното приложение.

Разпоредбата на  чл. 32 §1, изр.1 от Регламента съдържа общо задължение за водачите да осигуряват правилно функциониране и използване на дигиталните тахографи и картите на водача. Тя има бланкетен характер. В следващите разпоредби съдържащи се в глава VІ „Използване на уредите” от Регламента са разписани и детайлизирани съответните правила при използване на тахографите. Разпоредбата на чл.34 §5 б. «б» от Регламента, вменява в задължение на водачите да задействат превключвателните механизми позволяващи да се регистрират отделно и различимо следните периоди от време: „време на управление на превозното средство“, „друга работа", „период на разположение", “почивки по време на работа или почивки“. Предвид показанията на свидетелите съдът намира, че в конкретният случай именно това конкретно задължение водачът не е изпълнил. В тази връзка съдът намира, че наказващият орган неправилно е санкционирал жалбоподателя съобразно разпоредбата на чл.93в ал.1 от ЗАвП, доколкото е налице специална санкционна разпоредба. Отговорността на жалбоподателят е следвало да бъде ангажирана съгласно чл.93в, ал.14 от ЗАвП, която се явява специална, тъй като предвижда санкция за водач, който не използва правилно превключващия механизъм на тахографа.

Предвид изложеното съдът намира, че НП е издадено при неправилно приложение на закона и като такова следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление №46-0000062/29.03.2019г. на Началника на Областен отдел «АА» - гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.93в ал.1 от Закона за автомобилните превози на П. Щ.С., ЕГН********** *** е наложено административно наказание «глоба»  в размер на 500 лева, за нарушение на чл.32 §1 изр.1 от Регламент /ЕС/ №165/2014г. на Европейския парламент и на Съвета.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: