Р Е Ш Е Н И Е

 

668/21.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, единадесети състав

На тринадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                       Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД №1848 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №1480430 от 13.12.2016 год., издаден от ОД на МВР – Шумен, с който на З.С.З., с ЕГН**********, в качеството му на собственик и управител на „Телевизия Евроком“ ООД,  с ЕИК121761999, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Незабравка“ №25, Парк Хотел Москва, ет.Мецанин /с предишно наименование „Евроком Национална Кабелна Телевизия“ ООД/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени електронния фиш.  

В съдебно заседание не се явява лично и не изпраща представител.

            За ОД на МВР – гр.Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание не се явява представител.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Лек автомобил марка „Форд Фиеста 1.4 ДИ“ с рег.№СА3495ВТ, собственост на „Телевизия Евроком“ ООД,  с ЕИК121761999 /с предишно наименование „Евроком Национална Кабелна Телевизия“ ООД/ на 13.12.2016 год. в 15.32 часа се движел по път I-2 в посока към гр.Русе. В района на км.112+737 до Бензиностанция „ШЕЛ“ при ограничение на скоростта на движение, въведено с пътен знак В-26 до 60 км/час., автомобилът се движел със скорост от 93 км/ч. Поради движението си с превишена скорост автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система за контрол на скоростта на МПС тип MULTA RADAR”, с МАС №00209D32D447. Впоследствие, след установяване собствеността на автомобила на управителя на дружеството З.С.З., с ЕГН**********, бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено със стационарно автоматизирано техническо средство серия К, №1480430 от 13.12.2016 год., издаден от ОД на МВР – Шумен, с който в качеството му на собственик и управител на „Телевизия Евроком“ ООД,  с ЕИК121761999, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Незабравка“ №25, Парк Хотел Москва, ет.Мецанин /с предишно наименование „Евроком Национална Кабелна Телевизия“ ООД/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. Същият бил връчен на лицето на 29.07.2019 год. Жалбоподателят не се е възползвал от възможността в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш да депозира писмена декларация по смисъла на чл.189, ал.5 от ЗДвП, в която да посочи, че не той е управлявал автомобила на посочената дата.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства, както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП допустимата скорост на движение извън населени места е 90 км/ч., а съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. Безспорно установено по делото е, че на посочената дата – 13.12.2016 год. в 15.32 часа лек автомобил марка „Форд Фиеста 1.4 ДИ“ с рег.№СА3495ВТ, се е движел по главен път І-2 в посока гр.Русе, като в района на км.112+737 до Бензиностанция „ШЕЛ“, в зоната на действие на пътен знак В-26, въвеждащ ограничение за скоростта на движение до 60 км/ч, се е движил със скорост 93 километра в час. Съгласно разпоредбата на чл.165, ал.2, т.6 и т.7 от ЗДвП, нарушенията на скоростта се установяват с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство. От материалите по делото се установява, че в настоящия случай нарушението е било заснето с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип „MULTA RADAR”, с МАС №00209D32D447. Системата е заснела и записала скорост на движение на автомобила 96 км/ч., като след приспадане на допустимото отклонение поради грешка в измерването, същата следва да се счита 93 км/ч. По делото като писмено доказателство са представени ксерокопия на снимки, изготвени чрез системата за видеоконтрол, от които става ясно, че посочената скорост е била засечена на 13.12.2016 год. в 15.32 часа, както и че регистрационния номер на моторното превозно средство, движещо се с посочената скорост е СА3495ВТ. Доколкото посочените снимки са изготвени със система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, то същите се явяват веществено доказателство по смисъла на чл.189, ал.15 от ЗДвП.  Видно от представените като писмени доказателства по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване №10.12.4888 и Протокол от проверка №21-ИСИ/15.03.2016 год., системата за видеоконтрол е одобрена и проверена на 15.03.2016 год. и същата е регистрирала грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч в рамките на 3 км/ч. и 3% над 100 км./ч.

Съдът намира, че при установяване на нарушението и съставяне на електронния фиш е била спазена предвидената в ЗДвП процедура, като  техническото средство, с което е извършено заснемането и засичането на скоростта е било монтирано съобразно изискванията, въведени с Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, Издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 год. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че видно от представените като писмени доказателства по делото Схема на пътни знаци и снимков материал се установява, че системата за автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип „MULTA RADAR”, с МАС №00209D32D447 е била обозначена по предвидения в закона ред чрез поставяне на пътни знаци „Е24“ на главен път I-2, преди пътен знак „В-26“ /въвеждащ ограничение за движение със скорост не по-висока от 60 км./ч/. 

С оглед на изложеното се налага извода, че автомобилът, собственост на представляваното от жалбоподателя дружество се е движел с посочената скорост от 93 км/ч. и то в рамките на ограничението, въведено с пътен знак В-26, при което следва да се приеме, че наказващият орган правилно е издирил и посочил законовата  разпоредба, която е била нарушена виновно, а именно чл.21, ал.2 от ЗДвП. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП /в сила към датата на извършване на нарушението/ предвижда “глоба” в размер от 150 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост извън населено място и превишението е в границите от 31 до 40 км./ч. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и е наложил наказание в размер на абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба. 

При преценка на наложеното наказание съдът съобрази обстоятелството, че след извършване на нарушението, но преди влизане в сила на електронния фиш е последвала промяна в разпоредбата на чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, обн. в ДВ, бр.10 от 2011 год., бр.101 от 2016 год., в сила от 21.01.2017 год., като посочената разпоредба след изменението предвижда санкция за водач, който превиши разрешената скорост извън населено място при превишаване от 31 до 40 km/h -  „глоба“ в размер на 300 лева. В този смисъл съдът намира, че доколкото посочения размер на санкцията, след изменението е двойно по-висок от наложеното на нарушителя наказание с електронния фиш, следва да бъде приложена санкцията, предвидена в посочената разпоредба, в сила към датата на извършване на нарушението и преди изменението, доколкото същата се  явява по-благоприятна за нарушителя по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗАНН. 

От страна на представляващия дружеството- жалбоподателя не са изложени твърдения същият да е предоставял автомобила на трето лице, както  и данни за лице, което евентуално е управлявало същия към момента на извършване на нарушението, въпреки, че във връчения му електронен фиш по недвусмислен начин му е разяснена разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП, а именно, че в случай, че същият не е управлявал посочения автомобил към момента на извършване на деянието,  в 14 дневен срок от получаване на същия има възможност да предостави писмена декларация с данни на лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление.

Водим от горното, съдът намира, че обжалваният електронен фиш се явява правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден изцяло, а жалбата - да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №1480430 от 13.12.2016 год., издаден от ОД на МВР – Шумен, с който на З.С.З., с ЕГН**********, в качеството му на собственик и управител на „Телевизия Евроком“ ООД,  с ЕИК121761999, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Незабравка“ №25, Парк Хотел Москва, ет.Мецанин /с предишно наименование „Евроком Национална Кабелна Телевизия“ ООД/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: