Р Е Ш Е Н И Е  

                                                          627/6.11.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесет и втори октомври две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Пл.Недялкова  

 

Секретар: Цв.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1864 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалван е ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА, серия „Г” № 0004396 на ОДМВР - Шумен, с който на „Л.“ ЕООД с ЕИК 127574650, гр.Шумен на основание чл.638 ал.4 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, за извършено нарушение на чл.483 ал.1 т.1, във вр. с чл.638 ал.4 от КЗ.

 Жалбоподателят  моли съда да отмени издадения електронен фиш като счита същия за неправилен и незаконосъобразен, поради допуснати съществени процесуални нарушения. В съдебно заседание, редовно призован не се явява. Явява се процесуален представител – адв.М.П. от ШАК, която поддържа жалбата. В депозирано становище навежда довод за незаконосъобразност на издадения ЕФ излагайки, че с ЕФ не може да се налага имуществена санкция, а само глоба.

За АНО, редовно призован, представител не се явява.

Жалбата е подадена в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП, поради което е процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

На 13.06.2019г. в 11.31 часа на ул. „Бургаско шосе“ №1 в с. Радко Димитриево с АТСС – преносима система  за контрол на скоростта на МПС с вградено разпознаване на номера „ARH CAM S 1“ била засечена и отчетена скорост на движение на МПС  - л.а. “Фолксваген Пасат“ с рег. № Н4672 ВА от 86 км/ч., при максимално допустима – 50км/ч. Също така било установено и, че управляваното МПС било без сключен действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. За заснето с преносима система нарушение, от ОДМВР – гр.Шумен бил издаден електронен фиш серия серия „Г” № 0004396, посредством който на „Л.“ ЕООД с ЕИК 127574650, гр.Шумен, в качеството му  на собственик на превозното средство, на основание чл.638 ал.4 от КЗ била наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., за нарушение на чл.483 ал.1 т.1, във вр. с чл.638 ал.4 от КЗ.

Описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на  събраните по делото писмени  доказателства, както и изготвеното с техническото средство   веществено доказателство - снимка.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

С издадения електронен фиш  на дружеството е вменено административно нарушение по чл.483 ал.1 т.1, във вр. с чл.638 ал.4 от КЗ.

В разпоредбата на чл.461 от КЗ са подробно изброени всички задължителни застраховки, като в т.1 на същия член, като такава е посочена “Гражданската отговорност” на автомобилистите по т. 10.1, раздел II, буква "А" от приложение № 1, а именно застраховката, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство. Разпоредбата на  чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ  вменява задължение за сключване на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на лицето, което  притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. При неизпълнение на това задължение административно-наказателната разпоредба на чл.638 ал.1 т.1 и т.2 от КЗ предвижда “глоба” в размер от 250 лева, когато собственикът е физическо лице  и имуществена санкция 2000 лева  за юридическо лице или едноличен търговец. Същите санкции се налагат на собственика на МПС, съгласно чл.638 ал.4 от КЗ, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на МПС, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

В конкретният случай отговорността на дружеството, в качеството му на собственик, не е ангажирана за нарушението по чл. 483 ал. 1 т. 1 от КЗ, което е формално и е довършено и наказуемо по чл. 638 ал. 1 т. 2 от КЗ от момента регистрация на МПС или на изтичане валидността на предходната полица за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите и за съставомерността му е без правно значение дали автомобилът се управлява или не. Осъществява се с бездействие със самото  несключване на застраховката от лицето, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение.

Съставът на вмененото с процесния ЕФ нарушението по чл. 638 ал. 4 от КЗ е различен. За да е извършено нарушение по чл. 638 ал. 4 от КЗ, от обективна страна  трябва да е налице управление на МПС без сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и това управление без застраховка да е установено с автоматизирано техническо средство или система. Събраните доказателствата по делото безспорно установяват управление на  л.а. “Фолксваген Пасат“ с рег. № Н4672 ВА на посочените в ЕФ дата, час  и място, както и че към процесната дата „Л.“ ЕООД с ЕИК 127574650, гр.Шумен е собственик на автомобила. Доказано е и обстоятелството, че към момента на извършване на нарушението - 11.31 часа на 13.06.2019г., автомобилът не е имал сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, което не се оспорва и от страна на жалбоподателя.

Настоящият съдебен състав намиран за доказан факта на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш.  Административното нарушение е установено чрез допустимо от закона техническо средство АТСС – преносима система  за контрол на скоростта на МПС с вградено разпознаване на номера „ARH CAM S 1“, което е било технически изправно видно от представения Протокол от проверка №75-С-ИСИ/29.10.2018г. на БИМ документ за извършена проверка. Приложеното е и удостоверение от БИМ, от което се установява, че системата е одобрен тип средство за измерване.

С оглед гореизложеното съдът намира, че доказателствата по делото безспорно установяват противоправно управление на МПС в посочения пътен участък, респективно факта на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш.

  Съдът намира, че правилно е определен и субектът на нарушението, доколкото процесният автомобил е собственост на „Л.“ ЕООД с ЕИК 127574650, гр.Шумен.

   По отношение  изложеният от процесуалният представител на жалбоподателя довод за незаконосъобразност на издадения ЕФ, доколкото с ЕФ не може да се налага имуществена санкция, а само глоба, съдът намира следното:

  В Кодекса за застраховането е предвиден специален ред за установяване на нарушения с автоматизирано техническо средство -  чл. 647 ал. 3 от КЗ, съгласно който, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Регламентирано е, че  ЕФ се изпраща на собственика на МПС, който е длъжен в 14-дневен срок от получаването му да заплати глобата или имуществената санкция по чл. 638 ал. 4 и 6 от КЗ. Налагането на административно наказание глоба или имуществена санкция с електронен фиш е допустимо единствено по чл. 638, ал. 4 и ал. 6 от КЗ. При тази хипотеза чл.189 ал. 5 от ЗДвП не се прилага, т.е. в тези случаи не е предвидена възможност за собственика да посочи  данни на друго лице, което да е извършило нарушението, респ. копие на свидетелството му за управление,в резултат на което издадения ЕФ да бъде анулиран, поради което наказателно отговорно лице при нарушение на  чл. 638 ал. 4 от КЗ винаги е собственикът на МПС.

  Предвид на това, че с издадения електронен фиш  на дружеството е вменено административно нарушение по чл.483 ал.1 т.1, във вр. с чл.638 ал.4 от КЗ и е доказан факта на извършване на нарушението, жалбоподателят законосъобразно е наказан на основание посочения законов текст с предвидената в него имуществена санкция в размер на 2000 лв.

Въз основа на тези констатации, съдът намира че жалбата е неоснователна.

По гореизложените съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА, серия „Г” № 0004396 на ОДМВР - Шумен, с който на „Л.“ ЕООД с ЕИК 127574650, гр.Шумен на основание чл.638 ал.4 от КЗ е  наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, за извършено нарушение на чл.483 ал.1 т.1, във вр. с чл.638 ал.4 от КЗ.

  Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: