Р Е Ш Е Н И Е  

738/19.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

 

Шуменският районен съд, втори състав, на четвърти декември през две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                                                         Председател: Диана Георгиева

секретар В.И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД  1872 по описа на ШРС за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 19-0869-000182/19.02.2019 год. на ВПД  Началник сектор  към  ОДМВР гр. Шумен, сектор Пътна полиция с което на В.Т.В., ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 140  ал.1 от ЗДВП .

Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление , алтернативно моли за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

Процесуалният представител на ОДМВР гр. Шумен – административно -наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна, а обжалваното наказателно постановление - да бъде изцяло потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

С Наказателно постановление №19-0869-000182/19.02.2019 год. на ВПД  Началник сектор  към  ОДМВР гр. Шумен, сектор Пътна полиция на В.Т.В., ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДв.П, а именно за това, че на 18.10.2018 год., около 14,10 часа, в община Шумен  по път първи клас № I-2 , км.102+409 , в посока  към гр. Русе  управлявал  товарен автомобил МАН ТЛГ 12.220 4х2 БЛ   с рег. № Y0004АТ собственост  на „Т.Т.“ЕООД, Булстат  200217027 с прекратена регистрация по чл.143,  ал.15  от ЗДв.П  от 12.06.2018г. АУАН е съставен по преписка с рег . № 869р-6454/18г.

Нарушението било установено с техническо средство, тъй като било заснето движение на товарния автомобил с превишена скорост. В последствие при обработка на заснетите нарушения, служителите на сектор „ПП“ констатирали, че товарния автомобил бил с служебно прекратена регистрация. Тъй като, управлението на нерегистрирано МПС е престъпление по чл.345, ал.2, материалите за това били изпратени в Районна прокуратура Шумен, за което била образувана преписка с вх. № 3001/2018г по описа на ШРП. С Постановление на ШРП от 14.01.2019г., прокурор при ШРП отказал да образува наказателно производство по чл.345, ал.2 от НК. Препис от постановлението било изпратено на началник сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен с оглед преценка наличието на основания за налагане на административно наказание на виновния водач.

Обжалваното наказателно постановление е издадено на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН.

По делото са приложени следните писмени доказателства - глоба с фиш серия М №0748800; квитанция от 24.10.18г.;застрахователна полица №BG/22/118001020409/03.04.18 г.;  удостоверение за техническа изправност на МПС; товарителница от „Еконт“; НП № 19-0869-000182/19.02.2019 г.; постановление за отказ да се образува ДП от 14.01.19 г.; АУАН №533753/05.12.18 г.; докладна записка №869р-6454/24.10.18 г.;снимков материал ; декларация рег. №869000-17032/27.11.18 г.; СРМПС – част 1; писмо УРИ: 869р-7321/27.11.18 г.;писмо УРИ 869р-7321; декларация; покана от 06.11.18 г.; справка за нарушител/водач; преписка №6454/18 г. – 12 л.; Заповед 8121з-515/14.05.2018 г. ; копие от договор за покупко – продажба на МПС от 12.01.18г.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства и от гласните доказателства, събрани в съдебно заседание, чрез разпита на свидетелите И.Г.И. и Х.П.Х..

Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно в наказателното постановление. При съставянето му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да накърняват правото на защита на жалбоподателя и да водят до отмяна на обжалваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че жалбоподателят действително е осъществил визираното в акта и в наказателното постановление нарушение по чл.140, ал.1, пр.1 от ЗДвП, по следните правни съображения:

Съобразно посочената разпоредба чл.140, ал.1, пр.1 от ЗДв.П, по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Съгласно чл.22 от НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства според срока на валидност регистрацията, е: постоянна - без срок на валидност; временна - с определен срок на валидност над 3 месеца; транзитна - със срок на валидност до 30 дни.

В настоящия случай, от разпита на свидетелите и от приложените писмени доказателства се доказва по безспорен начин, че жалбоподателят е управлявал МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, доколкото при заснемането му с техническо средство на 18.10.2018г. е било  установено, че  регистрацията на същото е била служебно прекратена .

От представените по делото доказателства се установи, че към дата – 18.10.2018 г. процесното МПС е било собственост на „Т.Т.“ ЕООД с управител жалбоподателя. Безспорно се установява от приложените писмени доказателства- докладна записка №869р-6454/24.10.18 г., че товарен автомобил МАН ТЛГ 12.220 4х2 БЛ с рег. № Y0004АТ собственост на „Т.Т.“ ЕООД, Булстат 200217027 е бил с  прекратена регистрация от 12.06.2018г.

При служебно прекратяване на регистрацията на основание чл.143, ал.15 от ЗДв.П, разпоредбата не изисква и не предвижда задължение за уведомяване на собственика от страна на сектор ПП, за да е налице валидност на прекратената регистрация. Незнанието не може да бъде прието като липса на субективен елемент на състава на нарушението – незнанието на закона не извинява незнаещия. Безспорно установено е, не се отрича и от жалбоподатея, че именно той е управлявал товарен автомобил МАН ТЛГ 12.220 4х2 БЛ с рег. № Y0004АТ, който е с прекратена служебно регистрация, т. е. не е регистриран по надлежния ред  по път първи клас № I-2 , км.102+409 , в посока  към гр. Русе, край гр. Шумен на 18.10.2018г.

Съгласно нормата на чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП, наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. Съдът намира, че АНО правилно е наложил санкцията както за лишаването от правоуправление, така и за глобата, и двете в минимално предвидения в закона размер.

При определяне размера на наказанията в случая, следва двете кумулативно предвидени наказания да кореспондират помежду си.

Съдът споделя становището на АНО за неприложимост на нормата на чл.28 от ЗАНН в настоящия казус. В тази връзка съдът съобрази и приложената по делото справка за нарушител /стр.22/, от която се установява, че жалбоподателят има множество нарушения на ЗДвП поради което  не е налице основание за отмяна на НП в този смисъл.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:  

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №19-0869-000182/19.02.2019 год. на ВПД Началник сектор към ОДМВР гр. Шумен, сектор Пътна полиция с което на В.Т.В., ЕГН ********** от гр. Сливен са наложени административни наказания “глоба” в размер на 200 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДв.П за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДв.П, като правилно и законосъобразно.  

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: