П Р О Т О К О Л

513/28.8.2019г.

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На двадесет и осми август

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

АН дело № 1928 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 13.00 се явиха  

 

М О Т И В И:

 

С оглед събраните по делото доказателства и обясненията на нарушителя М., дадени в днешното съдебно заседание, съдът установи от фактическа страна следното: На 27.08.2019 г. около 23.15 часа в пункт на „Еврофутбол“, находящ се в гр. Шумен на ул. Родопи № 20, влиза нарушителят М. и поисква да започне игра като му се пусне залог. Управителят на пункта Е.М. заявява, че е приключил работата си и не може да му пусне игра. При този негов отговор нарушителят М. започнал да буйства, ритнал монетника, съборил една маса, излязъл навън, започнал да псува и да се заканва по адрес на М., че ще грабне бухалка и ще влезе вътре. За това деяние на нарушителя М. била сигнализирана служба „СОТ“ и пристигнали служителите, които предотвратяват по-нататъшните хулигански действия от страна на М.. Същият е отведен в поделенията на МВР, където му е съставен протокол за предупреждение да не извършва повторно такива действия предвид възможността деянието му да бъде квалифицирано като престъпление от общ характер, а именно едро хулиганство.

Нарушителят се признава за виновен, изказва съжаление за извършеното и за постъпката си и заявява, че това не би следвало да се повтаря повече.

Съдът като взе предвид тежестта на извършеното нарушение, като обсъди направените самопризнания от страна на нарушителя и подбудите за извършване на деянието, счита за справедливо да наложи на нарушителя административно наказание около средния размер, предвиден във втората алтернатива на чл. 1, ал. 1 от УБДХ, а именно “глоба” в размер на 250 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на П.Г.М., ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл. 7 от УБДХ настоящото РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване и протест в срок от 24 часа от днес пред ШОС.

В случай на обжалване съдът НАСРОЧВА делото пред Окръжен съд Шумен за 04.09.2019 г. от 10.00 часа.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: