Р Е Ш Е Н И Е

 

576/16.10.2019г. ,          гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На шестнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                                Председател: Надежда Кирилова  

Секретар: Т.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1963 по описа на ШРС за 2019 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалван е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 2238364 на ОД на МВР - Шумен, с който на Д.С.П., ЕГН **********,***,   бул. „Симеон Велики“ № 7, ет. 3, ап. 14 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени издадения електронен фиш като неправилен и незаконосъобразен, като в жалбата излага конкретни доводи.

В проведените по делото съдебни заседания жалбоподателят, редовно призован, се явява лично, като поддържат жалбата на изложените в нея съображения, както и излага допълнителни мотиви в тази насока. В последното по делото съдебно заседание жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител

Процесуалният представител на ОД на МВР - Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли съда да отхвърли същата като неоснователна и да потвърди изцяло обжалвания електронен фиш. В последното по делото съдебно заседание не се явява процесуален представител.

Жалбата е подадена в срока по чл. 189, ал. 8 от ЗДвП, поради което е процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:         

            ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят Д.С.П. на 03.02.2018 г. в 2.27 часа управлявал лек автомобил, марка Деу Матиз” с ДК В 2624 РС, собственост на „Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна, ЕИК 103322281, като се движел по главен път І-2, км. 112+737. В района на бензиностанция „ШЕЛ”, където с пътен знак В-26 било въведено ограничение на максимално разрешената скорост за движение от 60 км/час., процесният автомобил се движел със скорост от 72 км/ч. Поради движението си с превишена скорост автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, № 00209D32D447. Впоследствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 2238364 на ОД на МВР - Шумен, с който на Д.С.П., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Електронният фиш бил изпратен, като видно от приложеното по делото заверено копие от разписка, същият е  получен лично от  жалбопадателя на 19.08.2019 г.  

Според разпоредбата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, електронният фиш се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 и  2 от цитирания закон, а именно - на собственика, а когато собственик е юридическо лице - на неговия законен представител. Собственикът от своя страна има право в 14 - дневен срок да подаде декларация с данни за лицето, извършило нарушението. В случая собственик на процесния автомобил е „Феникс Лизинг“ ЕООД      гр. Варна, ЕИК 103322281, като първоначално на законния представител на дружеството през процесния период - П.Н.Н., ЕГН ********** е издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 2070104 на ОД на МВР - Шумен. Впоследствие собственикът на посоченото МПС - Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна от своя страна в 14 - дневен срок е подал декларация с данни за лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство – жалбоподателят Д.С.П., ЕГН **********, както и копие на свидетелството му за правоуправление, като първоначално съставения електронен фиш бил анулиран от органите на ОД на МВР –        гр. Шумен.

Впоследствие, въз основа на предоставената от собственика на МПС информация бил съставен процесния електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 2238364 на ОД на МВР – Шумен на жалбоподателя Д.С.П., ЕГН **********. В срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП жалбоподателят не е представил писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за правоуправление.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства, както и от присъединените на основание разпоредбата на      чл. 283 от НПК писмени доказателства. По делото е приложен снимков материал, изготвен чрез стационарна система за контрол на скоростта на МПС, от който е видно, че регистрираната скорост на движение е именно на автомобила, във връзка с който е издаден обжалвания електронен фиш. Доколкото посочените снимки са изготвени с стационарна система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, същите се явяват веществени доказателства по смисъла на чл. 189, ал. 15 от ЗДП.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП допустимата скорост на движение в извън населени места е 90 км/ч., а съгласно ал. 2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. Безспорно установено по делото е, че на посочената дата – 03.02.2018 г. в 2.27 часа лек автомобил, марка Деу Матиз” с ДК В 2624 РС се е движел по главен път І-2 км. 112+737, като в района на бензиностанция „ШЕЛ”, в зоната на действие на пътен знак В-26, въвеждащ ограничение за скоростта на движение до 60 км/ч, се е движил със скорост 72 километра в час. Съгласно разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗДвП, нарушенията на скоростта се установяват с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство. От материалите по делото се установява, че в настоящия случай нарушението е било заснето с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, № 00209D32D447. Системата е заснела и записала скорост на движение на автомобила на жалбоподателя 75 км/ч., като след приспадане на допустимото отклонение поради грешка в измерването, същата следва да се счита 72 км/ч. По делото като писмено доказателство са представени ксерокопия на снимки, изготвени чрез системата за видеоконтрол, от които става ясно, че посочената скорост е била засечена на 03.02.2018 г. в 02.27.42  часа, както и че регистрационния номер на моторното превозно средство, движещо се с посочената скорост е 75 км/ч. Доколкото посочените снимки са изготвени със система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, то същите се явяват веществено доказателство по смисъла на чл. 189, ал. 15 от ЗДвП. Видно от представеното като писмено доказателство по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и Протокол от проверка № 44-ИСИ/11.04.2017 г., системата за видеоконтрол е одобрена и проверена на 11.04.2017 г. и същата е регистрирала грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч в рамките на 3 км/ч. и 3% над 100 км./ч.

По делото не е представена снимка на преносимия пътен знак „Е24“, изготвена съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Същевременно обаче следва да се посочи, че задължението за обозначаване на контролирания пътен участък отпадна с отмяната на чл. 165, ал. 2, т. 8 от ЗДвП, обн. с ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.

От представената като писмено доказателство по делото Справка за собственост на МПС се установява, че с посочения  регистрационен номер в системата на Сектор КАТ е регистриран лек автомобил, марка Деу Матиз” с ДК В 2624 РС, собственост на „Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна, ЕИК 103322281. Законен представител на „Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна, ЕИК 103322281 към момента на заснемането е бил П.Н.Н., ЕГН **********. В процесния случай собственика на посочения автомобил „Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна, ЕИК 103322281, в срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП е подал декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за правоуправление, сочейки жалбоподателят Д.С.П., ЕГН ********** като лице, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство.

С оглед на изложеното се налага извода, че автомобилът, управляван от жалбоподателят се е движел с посочената скорост от 72 км/ч. и то в рамките на ограничението, въведено с пътен знак В-26, при което следва да се приеме, че наказващият орган правилно е издирил и посочил законовата разпоредба, която е била нарушена виновно, а именно чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП предвижда “глоба” в размер от 50 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост в извъннаселено място и превишението е в границите от 11 до 20 км./ч. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН и е наложил наказание в размер на абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба. 

От събраните доказателства по делото се установи, че не са допуснати нарушения при издирване на материалния закон, както и при прилагане на особените правила по  чл. 189 от ЗДвП за заснемане на нарушението и издаване на електронен фиш. Изпълнени са всички реквизити за съдържанието на електронен фиш и същият отговаря на образеца въведен от Министъра на вътрешните работи в изпълнение на законовата делегация. Като електронно изявление по този специален закон /§ 6, т. 63 от ДР на ЗДвП/, не се изисква присъствие на контролен орган и нарушител при издаването на електронен фиш /видно от редакцията – чл. 189, ал. 4 от ЗДвП/, поради което при електронния фиш няма наказващ орган по общите правила на ЗАНН. Същият е съставен съгласно утвърдения образец и в пълно съответствие с разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. Нарушението, за което е санкциониран Д.С.П. е безспорно установено чрез допустимо от закона изправно техническо средство.

При преценка на издадения електронен фиш съдът намира, че правилно е била ангажирана административно-наказателната отговорност именно на жалбоподателят Д.С.П.. Доколкото в случая се касае за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, правилното решаване на въпроса за отговорността за констатираното нарушение изисква съобразяване както на общото правило на чл. 24, ал. 1 от ЗАНН, според което административно наказателната отговорност е лична, така и разписаните в нормите на чл. 188 и чл. 189 от ЗДвП специфични правила и процедури за установяване на конкретния нарушител. Съгласно чл. 188, ал. 1 от ЗДвП собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. Установяването на нарушителя се извършва с декларация от собственика на автомобила /арг. от чл. 189, ал. 5 от ЗДвП/. В конкретния случай собственика на посочения автомобил „Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна, ЕИК 103322281, в срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП е подал декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за правоуправление, сочейки именно жалбоподателят Д.С.П., ЕГН ********** като лице, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство. От своя страна, жалбоподателят П. в 14-дневния срок след съставянето на процесния електронен фиш не е посочил друго лице, на което е предоставил управлението на процесният лек автомобил към момента на заснемане /арг. от чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, във вр. чл. 188, ал. 1 от ЗДвП/. Едва в жалбата си посочва, че процесният лек автомобил е собственост на „Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна, с което е прекратил отношенията си през месец август 2015 г., излагайки твърдения, че посоченото дружество неправомерно е предоставило личните му данни. Същевременно обаче, от изисканата от „Феникс Лизинг“ ЕООД гр. Варна информация става ясно, че Договора за лизинг от 29.05.2009 г. за процесния автомобил не е прекратен, тъй като жалбоподателят Д.С.П. не е изплатил цялата сума по договора, както и че последният държи и управлява процесното МПС от 2009 г. до настоящия момент. Също така, въпреки положените от съда усилия за проверка твърденията на жалбоподателя, че процесния лек автомобил, марка “Деу Матиз” с ДК № В 2624 РС се управлява от трето лице, същите останаха безрезултатни. От друга страна, жалбоподателят освен, че не е депозирал изискуемата по ЗДвП декларацията като доказателство, същият не е приложил и копие на свидетелството за правоуправление на лицето, на което твърди, че е предоставило управлението на процесното МПС и неговата лична карта. Т. е. жалбоподателят не ангажира достатъчно доказателства за това, че друг е извършил административното нарушение.

Водим от горното, съдът намира, че обжалваният електронен фиш се явява правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден изцяло, а жалбата - да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

          ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 2238364 на ОД на МВР - Шумен, с който на Д.С.П., ЕГН **********,***,              бул. „Симеон Велики“ № 7, ет. 3, ап. 14 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, като законосъобразен.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: