Р Е Ш Е Н И Е  

                                                      547/1.10.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На първи октомври  две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

      Председател: Пл.Недялкова

Секретар: Цв. К.

Прокурор: С. Александрова

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД №1995 по описа за 2019г.

Производство по чл.378  от НПК.

            От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК на Д.А.С., ЕГН ********** *** за извършено престъпление от общ характер по чл.345 ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Представителят на Шуменска районна прокуратура поддържа предложението. В хода по същество пледира за налагане на административно наказание в минимално предвидения размер.

Обвиняемият се явява лично. Изразява съжаление за извършеното.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Д.А.С. е управител на „Ауто Д.2007“ ЕООД, гр. Шумен. Търговското дружество се занимавало с продажба на автомобили и имало автокъща. В сутрешните часове на 28.08.2019г. С. откарал един от автомобилите, изложени за продажба в автокъщата - л.а. „Мерцедес С220“ с рама №WDB2032081F695802 за извършване на ремонтни дейности /подмяна на стъкло/.В следобедните часове на същия ден, след осъществяване на планирания ремонт, обвиняемият отишъл да прибере колата. Въпреки че МПС не било регистрирано по надлежния ред в Република България и не притежавало регистрационни табели, Д.С. го придвижвал до автокъщата управлявайки го. Обстоятелството, че движещото се по републиканската пътна мрежа МПС няма регистрационни табели било забелязано от служителите на РУ на МВР - гр. Шумен И.И. , С.С. и М.М., които към онзи момент изпълнявали служебните си задължения в района на път 1-2, в посока към път I -7. Около 15.10 ч. на 28.08.2019г. полицейските служители спрели автомобила на км117+300, за извършване на проверка. В хода на същата установили, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред,поради което му бил съставен АУАН №4466/28.08.2019г., който бил подписан от обвиняемия без възражения. Бил извършен и оглед на МПС и образувано наказателно производство.

Изложената фактическа обстановка съдът счита за установена въз основа на: събраните в досъдебното производство доказателства по надлежния процесуален ред, които са приобщени по реда на чл.283 от НПК . Съдът намира, че събраните  доказателства по делото са безпротиворечиви и взаимно допълващи се и се намират в хармонично единство и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешно убеждение на съда и обосновават решението на съда.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че обв. Д.А.С., ЕГН **********  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл.345 ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лева. Същевременно се установи, че обвиняемият, който е пълнолетен,  не е осъждан за престъпление, бил е  освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК, но е заплатил наложената му глоба  на 29.10.2008г.и  в резултат на деянието няма нанесени съставомерни имуществени вреди, така че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвидените наказания, съдът отчете, че деецът не представлява голяма обществена опасност, признава се за виновен, съжалява за извършеното, издържа малолетно дете,  което следва да бъде отчетено като смекчаващи отговорността обстоятелства. От друга страна съдът не констатира отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно - 1000лв., който размер е достатъчно висок за да превъзпита обвиняемия.

По преценка на съда с така наложеното на обвиняемия административно наказание ще се постигнат успешно целите на личната и генерална превенции, като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител, но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  Д.А.С., ЕГН ********** , роден на ***г***, български гражданин, разведен, неосъждан, средно образование, работещ ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 28.08.2019г.  по път I -2, км. 117 +300, в посока път I – 7, в близост до гр.Шумен управлявал МПС - л.а. „Мерцедес С220“ с рама №WDB2032081F695802, което не е регистрирано по надлежния ред - съгласно чл. 140 от Закона за движение по пътищата и Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи  - престъпление по чл. 345  ал.2, във вр. с ал.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 / хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК в 15 - дневен срок от днес  пред ШОС.  

 

Районен   съдия: