О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

345/19.6.2019г.  

Шуменският районен съд , петнадесети състав

На деветнадесети юни  две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:

                             Председател:Пл.Недялкова

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД 1050 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Съдът във фазата на действията след приключване на съдебното следствие и преди постановяване на съдебния акт,  с  който  приключва производството пред ШРС, установи следното:

            Делото е образувано по жалба срещу наказателно постановление №46-0000355 от 31.12.2018 год. на Началника на ОО “Автомобилна администрация” - гр.Шумен, с което на основание чл.53 и чл.178б ал.5 т.1 от ЗДвП на Р.Д.М., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева,  за нарушение на чл.24а ал.2 т.1 от Наредба №37/02.08.2002 г. на МТС, за това, че в качеството си на ръководител  на учебната дейност на учебния център не е осигурил спазването на изискването на учебната документация за обучение на кандидат при практическо обучение „Управление на МПС през нощта и в условия на ограничена видимост“.  В АУАН и в НП е посочено, че нарушението е констатирано в гр.Шумен в сградата на ОО „АА“ при извършена комплексна проверка. Не е посочено място на извършване на нарушението. Също така в  НП е отразено, че може да се обжалва в 7 дневен срок пред районният съд по местоизвършване на нарушението, без е конкретизиран.

            Жалбоподателят недоволен  от  издаденото НП  е обжалвал  същото  в законово установения срок,  чрез наказващият орган, който го е издал, като жалбата  е адресирана до РС гр. Шумен, където е и изпратена. Съгласно разпоредбата на чл. 59 ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване  пред районния съд в района на  който е извършено или довършено  нарушението. В АУАН и в НП е посочено мястото на което  е извършена проверката, което се явява и място на констатиране на нарушението, но не и място на извършването му. След разпит на свидетелите и събраните писмени доказателства, настоящият съдебен състав намира, че доколкото жалбоподателят е санкциониран  в качеството му на ръководител на учебния център, а не в качеството на преподавател, който реално е провел обучението, и предвид характера на вмененото   нарушение – неосигуряване спазването на изискването на учебната документация за обучение, мястото на извършване на нарушението е местонахождението на учебния център – гр.Върбица, което попада в съдебния район на Районен съд гр.Велики Преслав.   

            Предвид гореизложеното считам, че делото  не е подсъдно  на Шуменски районен съд, съобразно правилата за местна подсъдност, а е подсъдно на РС гр. Велики Преслав, поради което разпореждането, с което е насрочено делото за разглеждане в открито съдебно заседание, както и определението за приключване на съдебното дирене и делото е обявено за решаване следва да бъде отменено, а настоящото съдебно  производство следва да бъде прекратено и делото   да бъде  изпратено  за разглеждане  в Районен съд гр. Велики Преслав.

            Поради изложеното  съдът,

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОТМЕНЯ разпореждането, с което ВАНД № 1050/2019г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, както и определението за приключване на съдебното дирене и делото е обявено за решаване.

            ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД №1050/2019г по описа на ШРС.

            Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Велики Преслав.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

            Препис от определението да се изпрати на страните.  

 

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: