П Р О Т О К О Л

599/4.12.2019г.

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд – Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На четвърти декември

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НЧХ дело № 1583 по описа за 2019 год.                                                            

На именното повикване в 13.32 часа се явиха:  

……

С оглед редовното призоваване на страните съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, но с оглед факта на неявяването на тъжителя С.П., както и неговия процесуален представител и неподдържането на тъжбата в днешно съдебно заседание, счита, че са налице основанията на чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК, а именно частният тъжител не поддържа тъжбата си, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 1583/2019 г. по описа на ШРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Шумен.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: