О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

415/6.8.2019г. , гр. Шумен  

Шуменският районен съд, осми състав

На шести август, през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                           Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №1769 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на осн. чл.59 от ЗАНН.       

  Производството е образувано по възражение от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”В.Левски ” № 29, бл.2 , вх. Г, подадено чрез  управителя Д.К.Х., против Резолюция за освобождаване от административно наказателна отговорност с отправяне на предупреждение № 335856-F380999 от 16.04.2018г. на инспектор по приходите, офис Шумен в ТД на НАП- гр.Шумен.

        За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

        Съгласно разпоредбата на чл.59 ал.1 от ЗАНН наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението

        В случая с издаването на Резолюция за освобождаване от административно наказателна отговорност и отправяне на предупреждение № 335856-F380999 от 16.04.2018г. на инспектор по приходите офис Шумен в ТД на НАП- гр.Шумен е бил приложен институтът на чл.28 от ЗАНН регламентиращ, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

В хипотезата на  прилагане на чл. 28 от ЗАНН, компетентният орган преценявайки, че  случая е маловажен е упражнил правомощието си и писмено предупредил нарушителя, че при повторно извършено нарушение ще му бъде наложено наказание. За разлика от санкционните актове, визирани в нормата на чл.59, ал.1 от ЗАНН, резолюциите на съответните компетентни органи при прилагане хипотезата на чл.28 от ЗАНН- представляващи  акт на орган  постановен при упражняване  на възложените  му по закон  административно наказателни функции и компетентност,  не подлежат на съдебен контрол, като не е предвидена възможност за тяхното обжалване пред съд.

 Съдът съобрази, че една от предпоставките за допустимост, които следва да са налице кумулативно при депозиране на жалба /именувана възражение / срещу акт,  е  да е насочена срещу акт подлежащ на съдебен контрол. В настоящият казус това не е така, поради което възражението е процесуално недопустимо. Поради изложеното възражението следва да бъде  оставено без разглеждане, а  образуваното съдебно производство  следва да бъде прекратено. 

Водим от горното , съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение, подадено от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК******, седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”В.Левски” № 29, бл.2 , вх. Г, чрез управител Д.К.Х., против Резолюция за освобождаване от административно наказателна отговорност с отправяне на предупреждение № 335856-F380999 от 16.04.2018г. на инспектор по приходите , офис Шумен в ТД на НАП- гр.Шумен, като процесуално НЕДОПУСТИМО.

         ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ВАНД № 1769 по описа за 2019г. на ШРС.

         Определението  може да се обжалва от страните с частна жалба, в седемдневен срок от съобщаването му, пред ШАС.         

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: