ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

470/2.10.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, осми   състав

На втори октомври   две хиляди и деветнадесета година,

В закрито заседание   в следния състав:

                                                                     Председател:  Валентина Тонева

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от частен характер №1774 по описа за 2019г.  

След като се запознах с материалите по делото установих следното:

 На 01.10.2019г.  по НЧХД № 1774/19г. по описа на ШРС е постъпила  молба от частният тъжител Т. Ш. А. и  процесуалния му представител адв. М.  при САК, с която  се  заявява, че се оттегля подадената  частна тъжба срещу Й.И.Й. ЕГН ********** с адрес ***,   поради сключено извънсъдебно  споразумение за уреждане на отношенията на страните по предмета на делото, като  заявява,  че са  се  помирили относно  повдигнатото обвинение за клевета   и се  моли да бъде прекратено  наказателното производство.

За да се произнесе по молбата съдът съобрази следното:

 Производството по делото е образувано по подадена от частният тъжител тъжба срещу Й.И.Й. ЕГН **********. В постъпилото заявление се съдържа надлежно изявление от тъжителят, че   оттегля тъжбата си и моли делото да бъде прекратено.

 Въз основа на гореизложеното съдът счита, че са налице условията на чл.24 ал.4 т.4 от НПК и наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл.289 ал.1 от НПК във връзка с чл.24 ал.5 т.4 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД №1774/2019г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване пред ШОС в 15-дневен срок от съобщаването му  по реда на глава ХXI от НПК.  

 

Районен съдия: