О П Р Е Д Е Л И:      98/16.5.2019г.

 

ОДОБРЯВА така постигнатото Споразумение между страните по НОХД № 1089 описа на ШРС за 2019г. за това, че подсъдимият С.М.С. е виновен в това, че на  29.04. 2019 г . в гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“, до № 5А, в посока ул. „Генерал Столетов“, управлявал МПС – л.а. “Фолксваген Голф”, с ДК № Н 7749 ВС,  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2‰, а именно 1, 53‰, установено по надлежния ред,/Наредба № 1/19.07.2019г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози /, с техническо средство Алкотест дрегер 7410, с фабр. № ARSM 0049, потвърдено с Химическа експертиза № 79/30.04.2019г. на НТЛ – ОДМВР – Шумен - престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 и т.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание “Лишаване от свобода”, за срок от 4 /четири/ месеца и глоба в размер на 100,00 (сто) лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наказанието “Лишаване от свобода”, се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.59, ал. 2 от НК, зачита времето, през което подсъдимият е бил задържан по ЗМВР за 24 часа, считано от 29.04.2019г.

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, налага на подсъдимия наказание “Лишаване от правото да управлява МПС” за срок от 7/седем/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, приспада времето, през което същият е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 29.04.2019г.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С престъплението няма причинени имуществени вреди.

По делото няма приложени веществени доказателства.

ОСЪЖДА С.М.С. да заплати направените по  делото разноски в размер на 52,93 /петдесет и два лева и деветдесет и три ст./лева, които следва да се внесат в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР-Шумен, както и 5,00 /пет/лева при издаване на изпълнителен лист, които следва да се внесат в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1089/2019 год. по описа на ШРС и БП № 480/ 2019 г. по описа на РУ - Шумен.

Определението за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.