О п р е д е л и : 123/14.6.2019г.

 

     ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за частично прекратяване на наказателното производство по ДП №632/19 г. по описа на РУ - Шумен, по силата на което:

                  1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.А.А. е виновен в това, че в тъмната част на денонощието в периода 05.06.2019 – 06.06.2019 г.  в гр. Шумен, направил опит да отнеме  чужди движими вещи – буркани със зимнина, от владението на Х. Л. К. от гр. Шумен, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и деянието е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.194 ал.3 НК вр. чл.194 ал.1 вр. чл.18 ал.1 НК.

                     От субективна страна деянието е извършено  виновно, при пряк умисъл.

                     2. За гореописаното деяние на осн. чл.194 ал.3 НК вр. чл.194 ал.1 вр. чл.18 ал.1 НК вр. чл.57 ал.1 от НК налага на обвиняемия наказание Пробация” при следните пробационни мерки:

               - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от   1 (една) година,  с първоначална честота на подписите  2 (два) пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок 1 (една)  година.

3. На осн. чл.59 ал.2 НК вр. чл.59 ал.1 НК приспада задържането на обвиняемия А.А.А. по ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ №1729з 184/06.06.2019 г. на РУ – Шумен, за срок от 24 часа.

     С деянието не са нанесени щети.

      По делото не са направени разноски.

              Прекратява производството по ДП №632/19 г. по описа на РУ – Шумен.

              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1335/19 г. на ШРС.

             Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.