П Р О Т О К О Л

 

127/21.6.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На двадесет и първи юни

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Пл. Недялкова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: М. Славчева-Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 1389 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:  

……

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1389/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият В.В.Х. ***, в съучастие като съизвършител с Ф. В.Х. и Е. В.Х., чрез нанасяне на удари в областта на главата на С.С.Р. ***, му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъби /първи долен ляв и първи долен десен резец/, без които се затруднява дъвченето и говора – престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК, вр. чл. 129, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 129, ал. 2 от НК, вр. чл. 129, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

-          задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ месеца, с периодичност ДВА пъти седмично;

-          задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ месеца.  

Съставомерни имуществени вреди – няма.

Веществени доказателства по делото – няма.  

ОСЪЖДА В.В.Х. да заплати в полза на държавата сумата от 179.86 лв. /сто седемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 159/2018 г. по описа на РУ - Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР - Шумен, както и такса в размер на 5.00 лв. /пет лева/ при издаване на изпълнителен лист по сметка на Районен съд – Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1389/2019 г. по описа на ШРС и частично ДП № 159/2018 г. по описа на РУ – Шумен по отношение лицето В.В.Х..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.           

Заседанието приключи в 10.45 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: