П Р О Т О К О Л

124/20.6.2019г. , гр. Шумен

 

            Районен съд - Шумен в публично съдебно заседание на 20.06.2019 година, в състав:                                                                                               

                                                                                                Председател: Надежда Кирилова                                                                       

                                             

при участието на секретаря Т.Д. и прокурор Жулиета Стоянова сложи на разглеждане НОХ дело № 1404 по описа за 2019 г., докладвано от районния съдия.  

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

………

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1404/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият С.В.С. е виновен за това, че на 13.03.2019 г. в с. Салманово, обл. Шумен е държал огнестрелно оръжие – самоделно огнестрелно оръжие, предназначено за стрелба с 5,6 мм патрони с периферно възпламеняване /.22 LR/, изработено чрез доработка на 5,5 мм пневматична пушка с № В200933, и боеприпаси за огнестрелно оръжие: 45 броя боеприпаси, 5,6 мм патрони с периферно възпламеняване /.22 LR/, годни за използване по предназначение; 1 брой стреляна гилза от 5,6 мм патрон с периферно възпламеняване /.22 LR/; 1 брой разснарядна гилза от ловен патрон кал. 12, чийто капсул и барутен заряд са годни за използване по предназначение, без да има за това надлежно разрешение по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия  - престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

От субективна страна престъплението е осъществено виновно при наличие на пряк умисъл.  

За гореописаното деяние на основание чл. 339, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  

На основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК, вещественото доказателство, намиращо се на съхранение в КОС при РУ – Шумен – самоделно огнестрелно оръжие, предназначено за стрелба с 5,6 мм пневматична пушка с № В 200933 се отнема в полза на държавата.

Веществените доказателства – 45 броя боеприпаси, 5,6 мм патрони с периферно възпламеняване /.22 LR/, годни за използване по предназначение, 1 брой стеляна гилза от 5,6 мм патрон с периферно възпламеняване /.22 LR/ и 1 брой разснарядна гилза от ловен патрон кал. 12, съобразно акт за изстреляни бойни припаси са унищожени.

Веществените доказателства – 2 броя димни шашки ДМ-11, съобразно констативен протокол с рег. № 1984р-3319/16.05.2019 г. са задействани /унищожени/.  

ВРЪЩА на С.В.С., иззетите веществени доказателства по делото, а именно: оптичен прибор с надпис „Gold cup 4х28“.  

С деянието не са причинени съставомерни щети.  

ОСЪЖДА обвиняемият С.В.С. да заплати в полза на държавата, сумата от 246.78 лв. /двеста четиридесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки/ лева представляваща направени деловодни разноски по Досъдебно производство № 103/2019 г. по описа на РУ – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР –  гр. Шумен, както и 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1404/2019 г. по описа на ШРС и Досъдебно производство № 103/2019 г. по описа на РУ - Шумен.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.           

Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.  

                                                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                 

Съдът, на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК, уведомява С.В.С., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок от датата на влизане в сила на съдебния акт – 20.06.2019 г., да заплати доброволно дължимата сума от 246.78 лв. /двеста четиридесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща направени деловодни разноски по досъдебно производство № 103/2019 г. по описа на РУ – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР –  гр. Шумен.

В платежният документ следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението, като същият задължително следва да бъде представен в деловодството на РС - Шумен.

В случай, че посочената сума не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, за което освен цитираната сума за разноски, обвиняемият дължи и 5 /пет/ лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Шумен, както и разноски за изпълнителното производство.  

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

              СЕКРЕТАР: