П Р О Т О К О Л

 

194/16.10.2019г.

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Единадесети състав

На 16 октомври

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ростислава Георгиева

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

Л. И.

М. Б.

 

 

 

 

Секретар: Ил. Д.

Прокурор: М. Славчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 1416 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:  

……  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1416/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият М.А.М. *** без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорисково наркотично вещество – 3,4 – метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ със съдържание на активно вещество 44,7% и нето тегло 1.77 грама, както и аналог на високорисково наркотично вещество /аналог на STS-135 и MDMB – CHMICA/ - метил -2-{1-[(5флуоропентил-1Н-индазол-3-ил] формамидо}-3,3 – диметилбутаноат /5F ADB, 5F MDMB-PINACA/ с нето тегло 2.04 грама – престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК.  

От субективна страна деянието е извършено виновно с пряк умисъл.  

За гореописаното деяние на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ години.  

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание в чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, а именно „глоба“.  

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК предметът на престъплението се отнема в полза на държавата и следва да се унищожи – 2 бр. плика, запечатани с червени восъчни печати с надпис „Наркотици – НИКК“, съдържащи опаковки и обекти на физико-химическата експертиза – 1.77 грама от вещество 3.4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ със съдържание на активното вещество 44.7% и 2.04 грама аналог на  високорисково наркотично вещество /аналог на STS-135 и MDMB-CHMICA/–метил-2-{1-{(флуоропентил-1H-индазол-3-ил} формамидо}-3.3-диметилбутаноат /5F ADB, 5F MDMB-PINACA/, предадени на съхранение в Агенция „Митници“, Централно митническо управление – София с Приемателно-предавателен протокол № 64407/30.07.2019 г.  

Направените разноски в размер на 565,17 лв. /петстотин шестдесет и пет лева и седемнадесет стотинки/ се възлагат на подс. М.А.М. по ДП № 1480/2017 г. по описа на РУ - Шумен като същите следва да се заплатят в полза на ОД на МВР гр. Шумен, както и 5,00 лв. при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1416/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 1480/2017 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдебни заседатели: 1.

                                    2.

………  

ОПРЕДЕЛИ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от НК, във вр. чл. 23, ал. 1 от НК определя общо наказание на подс. М.А.М., ЕГН ********** между наложените му наказания с настоящото определение, с което бе одобрено споразумение по НОХД № 1416/2019 г. по описа на ШРС с Присъда № 67/19.12.2017 г. по НОХД № 3017/2017 г. по описа на ШРС, влязла в законна сила на 04.01.2018 г. и Присъда № 21/13.09.2018 г. по НОХД № 179/2018 г. по описа на РС – В. Преслав, влязла в законна сила на 29.09.2018 г. в размер на най-тежкото от определените наказания, а именно „лишаване от свобода“ за срок от 6 мeсеца.  

На основание чл. 25, ал. 4 от НК отлага изпълнението на така определеното общо наказание за срок от 3 години.  

На основание чл. 25, ал. 1 от НК, във вр. чл. 23, ал. 3 от НК присъединява към така определеното общо наказание на подсъдимия и наложеното му с Присъда № 67/19.12.2017 г. по НОХД № 3017/2017 г. по описа на ШРС, влязла в законна сила на 04.01.2018 г. наказание „глоба“ в размер на 500 лв.  

На основание чл. 25, ал. 1 от НК, във вр. чл. 23, ал. 2 от НК присъединява към така определеното общо наказание „лишаване от свобода“ наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 месеца с Присъда № 67/19.12.2017 г. по НОХД № 3017/2017 г. по описа на ШРС, влязла в законна сила на 04.01.2018 г.

Зачита изтърпяната част от наказанията по кумулираните присъди, с което така присъединеното общо наказание „лишаване от право да управлява МПС“ е изтърпяно на 08.05.2018 г. и не следва да се търпи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред ШОС.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдебни заседатели: 1.

                                                                                                                           2.