П Р О Т О К О Л

 

133/27.6.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На двадесет и седми юни

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ивелина Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: Е. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 1499 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 16.45 часа се явиха:  

……

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1499/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият К.Р.Е. ***. Велики до бензиностанция Ал и Ко в посока магазин Практикер, управлявал МПС – л.а. марка Рено, модел Меган с транзитен рег. № 175М845 и рама № VF1BA0Е0514241677, с концентрация на алкохол в кръвта на водача над 0.5 на хиляда, а именно, 2.19 промила, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози в сила от 02.10.2018 г. – с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабр. № ARBB-0003 с поредна проба № 831, след като е бил осъден с влязла в сила присъда /споразумение от 05.06.2018 г. по НОХД № 1517/2018 г. по описа на Районен съд – Шумен/ за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, установено по надлежния ред/ - престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено виновно с пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ПЕТ месеца.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/.

На осн. чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият К.Р.Е. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372зз-70/24.06.2019 г.

На осн. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият К.Р.Е. е бил задържан с Постановление на ШРП за задържане на обвиняем до довеждането му в съда на осн. чл. 64, ал. 2 от НПК за срок от 72 часа, считано от 11.14 часа на 27.06.2019 г.

На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия К.Р.Е. от право да управлява МПС за срок от ПЕТНАДЕСЕТ месеца.

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият К.Р.Е. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.06.2019 г.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1499/2019 г. по описа на ШРС и БП № 711/2019 г. по описа на РУ – Шумен по отношение лицето Васви Васвиев Хасанов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            …… 

ОПРЕДЕЛИ

 

            ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на обвиняемия К.Р.Е., ЕГН ********** със Споразумение № 140/05.06.2018 г. по НОХД № 1517/2018 г. по описа на ШРС, влязло в законна сила на 05.06.2018 г., а именно, „лишаване от свобода“ за срок от ПЕТ месеца.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес пред ШОС.

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: