О П Р Е Д Е Л И:  138/8.7.2019г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1528/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Б.Г.Б. *** управлявал МПС – л.а. Шкода Октавия с рег. № Н 99 95 ВС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно, 1.73 промила, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – с химическа експертиза № 660/26.06.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ Св. Ана Варна АД – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лева.

На осн. чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което подсъдимият Б.Г.Б. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372зз-69/23.06.2019 г.

На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Б.Г.Б. от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ месеца.

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което подсъдимия Б.Г.Б. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.06.2019 г.  

С деянието не са причинени щети. 

ОСЪЖДА Б.Г.Б. да заплати в полза на държавата сумата от 35.00 лв. /тридесет и пет лева/, представляваща направени деловодни разноски по БП № 700/2019 г. по описа на РУ - Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР - Шумен, както и такса в размер на 5.00 лв. /пет лева/ при издаване на изпълнителен лист по сметка на Районен съд – Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1528/2019 г. по описа на ШРС и БП № 700/2019 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.