П Р О Т О К О Л

 

140/8.7.2019г.

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На осми юли

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: М. Славчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 1533 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

……  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.  382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1533 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Д.К.Ц. е виновен за това, че за времето от 25.01.2019 г. до 30.01.2019 г. включително, в гр. Шумен, при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Г.Ф.Р. от гр. Шумен, отнел чужди движими вещи – 11 бр. дискове с игри за игрова конзола „Плейстейшън 4“ на обща стойност 1299.00 лева от владението и без съгласието на П.Р.П., собственост на „Технополис България“ ЕАД гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои като към момента на извършване на деянието Ц. е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си – престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК му налага наказание “обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез обявление на таблото за съобщения в Община Шумен.  

Няма причинени имуществени вреди с деянието.  

Осъжда обвиняемия Д.К.Ц. да заплати в полза на държавата сумата от 235.20 лв. /двеста тридесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляваща направени разноски по ДП № 124/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен, които следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1533/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 124/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Заседанието приключи в 15.45 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.                                                                       

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: