О П Р Е Д Е Л И:      157/2.8.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1753/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият И.Х.И. е виновен за това, че на 21.07.2019 г. в гр. Шумен управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Деу Ланос“, с рег. № Н 6009 АР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.81 промила, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза № 786/23.07.2019 г., изготвена в МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози  - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено виновно, с пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на подсъдимия И.Х.И. на основание  чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК,  се налага наказание “лишаване от свобода”, за срок от 4 /четири/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

За горепосоченото деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК приспада времето, през което подсъдимият И.Х.И. е бил задържан за срок от 24 часа на 21.07.2019 г. със Заповед за задържане на лице № УРИ 372з-77/21.07.2019 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР

На основание чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия И.Х.И., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което подсъдимият И.Х.И. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.08.2019 г.

С деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

ОСЪЖДА подсъдимият И.Х.И. да заплати в полза на държавата, сумата от 35.00 /тридесет и пет лева/ лева, представляваща направени деловодни разноски по БП № 821/2019 г. по описа на РУ – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОДМВР –  гр. Шумен, както и 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка

на РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1753/2019 г. по описа на ШРС и бързо производство № 821/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.