О П Р Е Д Е Л И:      158/8.8.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1773 по описа на ШРС за 2019 г., в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият е виновен в това, че на 04.08.2019г. в гр. Шумен, на ул. „Дедеагач“, в посока ул. „Родопи“, е управлявал МПС лек автомобил „Форд Транзит“, с рег. № Н 8610 ВН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5‰, а именно 2,81‰, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест – Дрегер 7510“, с фабр. № ARBB – 0003, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, след като е бил осъден с влязло в сила на 06.10.2014г. определение за одобряване на споразумение по НОХД № 1385/2014г. по описа на РС – Шумен, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК– престъпление по чл. 343б , ал. 2 от НК.

На основание чл. 343б , ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1 , т. 1 от НК, за горепосоченото деяние, на обвиняемия налага наказание 6 /шест/ месеца “лишаване от  свобода” и „глоба“ в размер на 1000,00лв. /хиляда/ лева.

На основание чл. 57, ал. 1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС, се определя СТРОГ режим на изтърпяване на  наказанието.

На основание чл. 59, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, при изпълнение на така определеното наказание “лишаване от свобода” се приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан за срок от 24 часа по чл. 72, ал. 1 от ЗМВР, със Заповед за задържане № УРИ: 372зз-81/04.08.2019г.

 На основание чл. 343г от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, налага на обвиняемия наказание „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, от така определеното наказание “лишаване от право да управлява МПС”, се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред, със Заповед за ПАМ № 19-0869-000898/05.08.2019г.,  считано от 05.08.2019г.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

По делото няма направени разноски.

По делото няма приложени веществени доказателства.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1773/ 2019 г. по описа на ШРС и по БП № 874/ 2019 г. по описа на РУ гр. Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.