О П Р Е Д Е Л И:      160/8.8.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1779 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият К.Д.К. ***, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество - кокаин с нетно тегло 0,66 гр., с процентно съдържание на кокаин 64.42%, на стойност 145.20 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от

29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вина – пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото предвидено наказание в чл. 354а, ал. 3, т. 1, предл. 2  от НК, а именно – „глоба“.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК вещественото доказателство по делото, а именно: кокаин с нетно тегло 0.66 гр. с процентно съдържание на кокаин 64.42%, намиращо се на съхранение в ЦМУ гр. София, се отнема в полза на държавата и следва да се унищожи.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

Направените разноски в размер на 66.34 лв. /шестдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/ се възлагат на обв. К.Д.К. по ДП № 1563/2018 г. по описа на РУ – Шумен, като същите следва да се заплатят в полза на ОД на МВР гр. Шумен, както и 5.00 лв. при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1779/2019 г. по описа на ШРС и по ДП № 1563/2018 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                          ……

ОПРЕДЕЛИ

ПРОДЪЛЖАВА производството по делото по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.

……

ОПРЕДЕЛИ

 

ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на обв. К.Д.К., ЕГН **********, измежду наложените му наказания с настоящото определение за одобряване на споразумение по НОХД № 1779/2019 г. по описа на Районен съд – Шумен, влязло в сила на 08.08.2019 г. и наказанието, наложено с определение за одоряване на Споразумение № 7/09.01.2019 г. по НОХД № 13/2019 г. на Районен съд – Шумен, влязло в сила на 09.01.2019 г., в размер на най-тежкото от определените му наказания, а именно: „лишаване от свобода“ в размер на 4 /четири/ месеца.

На осн. чл. 25, ал. 4 от НК, във вр. с чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнето на  така определеното общо наказание за срок от 3 /три/ години.

На осн. чл. 25, ал. 2 от НК се приспада изтърпяната част от наказанието по кумулираните присъди.

На осн. чл. 25 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 23, ал. 2 от НК се присъединява към така определеното общо наказание „лишаване от свобода“, наложеното на обв. К.К., наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца, наложено му със Споразумение № 7/09.01.2019 г. по НОХД № 13/2019 г. по описа на Районен съд – Шумен, влязло в сила на 09.01.2019 г.

Зачита изтъпряната част от наказанието, към така присъединеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за кумулация  подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от днес пред Окръжен съд - Шумен.