О П Р Е Д Е Л И:

164/27.8.2019г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият E. З. ***, в съучастие като съизвършител със С. Д. Н. /извършител/ и Р. Ш. Р. /като помагач/, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот е направил опит да отнеме чужди движими вещи – сумата от 1558.96 лева от владението на К И К – управител на фирма „Красмос-БТК“ ЕООД гр. Шумен, без негово съгласие и с намерение противозаконно да бъдат присвоени, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини и по време на извършването му е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ПЕТ месеца.

            На основание чл. 69, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЕДНА години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК приспада задържането му по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 26.04.2019 г.

С деянието не са причинени съставомерни щети.

ОСЪЖДА E. З. да заплати в полза на държавата сумата от 140.81 /сто и четиридесет лева и 81 ст./ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 477/2019 г. на РУ при ОДМВР – Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1878/2019 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Връща Районна прокуратура Шумен ДП № 477/2019 г. по описа на РУ – Шумен, по компетентност.