П Р О Т О К О Л

 

165/30.8.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На тридесети август

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Вл. Колев

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 1929 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

……  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1929 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Т.А.Б. *** до кръстовището с ул. Райна Княгиня и ул. Тетово, в посока ул. Съединение, управлявал МПС – лек автомобил „Мерцедес Ц270 ЦДИ“ с рег. № Н 0889 ВТ, след употреба на наркотични вещества – канабис /марихуана/, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, в сила от 29.09.2017 г., с химическа експертиза № Е-098/13.08.2019 г. по описа на ВМА МБАЛ гр. Варна – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ТРИ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което обвиняемият Т.А.Б. е бил задържан със заповед за задържане на лице по ЗМВР за срок от 24 часа на 30.08.2018 г. 

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия Т.А.Б. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година и ЕДИН месец.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 30.08.2018 г.  

С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.  

Осъжда обвиняемия Т.А.Б. да заплати в полза на държавата сумата от 210.57 лв. /двеста и десет лева и петдесет и седем стотинки/, представляваща направени разноски по ДП № 1097/2018 г. по описа на РУ гр. Шумен, които следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1929/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 1097/2018 г. по описа на РУ гр. Шумен.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Заседанието приключи в 10.15 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.                                                                       

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                   

СЕКРЕТАР: