О П Р Е Д Е Л И: 170/4.9.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1962 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Р.Р.Г. на 16.05.2014г. в гр. Гент, Кралство Белгия, пред съответното длъжностно лице - инспектор Фермерсхен Тайс от полицейски район Гент, Кралство Белгия, съзнателно се ползвал от преправен официален документ - Свидетелство за управление на МПС № 282484574, издадено на 28.04.2009 г. от ОД на МВР гр. Шумен на лицето Р.Р.Г. с ЕГН **********, изработено чрез използване на специални технически средства-химически и механични методи и консумативи, като за основа е било използвано оригинално свидетелство за управление на МПС № 204345534, издадено от ОД на МВР-Бургас на имената на С. П. Д., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316 от НК във вр. с чл. 308, ал. 2 от НК, вр. с чл. 308, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.  

За гореописаното деяние и на осн. чл. 316 от НК във вр. с чл. 308, ал. 2 от НК, вр. с чл. 308, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б”от НК му НАЛАГА наказание “пробация”, със следните пробационни мерки:

- по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 8 (осем) месеца с периодичност два пъти седмично;

- по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от  8 (осем) месеца.  

Приобщеното веществено доказателство - преправен официален документ - Свидетелство за управление на МПС № 282484574, издадено на 28.04.2009 г. от ОД на МВР гр. Шумен на лицето Р.Р.Г. с ЕГН **********, изработено чрез използване на специални технически средства-химически и механични методи и консумативи, като за основа е било използвано оригинално свидетелство за управление на МПС № 204345534, издадено от ОД на МВР-Бургас на имената на С. П. Д., след одобряване на споразумението да се изпрати в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Бургас.  

Направените по досъдебно производство № 36/2016г. по описа на ОСО - Шумен разноски, в размер на 36.60 лева (тридесет и шест лева и шестдесет ст.), се възлагат на обвиняемия Р.Р.Г., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на Шуменска окръжна прокуратура, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1962/2019г. по описа на Шуменски районен съд и досъдебно производство № 36/2016г. по описа на ОСО – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.