РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

1538/2.9.2019г. ,               гр. Шумен

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На втори септември две хиляди и деветнадесета година,

В закрито заседание в следния състав:

                                                                                                  Председател: Надежда Кирилова

като разгледа материалите по НЧХД № 1775/2019 г. по описа на ШРС, констатира, че не са налице условията за разглеждане на делото в съдебно заседание.

Наказателното производство е образувано по тъжба на Т.Д.Й., ЕГН ********** срещу Р.Н.Ш., ЕГН ********** и А.В.А., ЕГН ********** – служители в РУ - Шумен по обвинение за престъпление без да е посочен конкретен състав на престъплението. В обстоятелствената част на тъжбата обаче се твърди, че Ш. и А. са нанесли на тъжителя удари, в резултат от които на последният е причинена болка и страдание. Съгласно константната съдебна практика тъжителят не определя квалификацията на престъплението. Задължение на съда е да квалифицира деянието, изхождайки от фактическите му признаци, изложени в тъжбата /в този смисъл е Решение № 472/2001 г. на ВКС, ІІ н. о./. В конкретния случай съдът намира, че описаното в тъжбата деяние има признаците на престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 от НК, във  вр. чл. 130, ал. 1 от НК, т. е. лека телесна повреда, причинена от полицейски орган при и по повод изпълнение на службата по смисъла на цитираната разпоредба. Посоченото престъпление е от общ характер и преследването му въз основа частна тъжба е недопустимо. При така установеното съдът намира, че делото не е подсъдно на ШРС, а следва да бъде изпратено на Районна прокуратура - Шумен по компетентност, за да се даде възможност на прокуратурата да се произнесе относно евентуалното наличие на престъпление от общ характер. В практиката си ВКС изрично посочва, че първото задължение на съдията –докладчик е да провери подсъдно ли е делото на съда и в случай, че констатира, че делото не му е подсъдно, следва да намери приложение разпоредбата на чл. 42 от НПК /арг. от Определение № 118/1998 г. на ВКС, ІІ н. о./.

Предвид изложеното съдът намира, че съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено на ШРП за произнасяне по компетентност.

Водим от горното и на основание чл. 247а, ал. 3 от НПК, съдът  

РАЗПОРЕДИ:

 

Прекратява съдебното производство по НЧХД № 1775/2019 г. по описа на ШРС.

Изпраща НЧХД № 1775/2019 г. по описа на ШРС на Районна прокуратура - Шумен за произнасяне по компетентност.

Разпореждането да се изпрати на тъжителя и на ШРП.  

Разпореждането не подлежи на обжалване или протест.

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: