Р Е Ш Е Н И Е

                                                              297/15.5.2019г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На петнадесети май две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Прокурор: М. Славчева

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 1033 по описа за 2019г.  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА А.М.А. с ЕГН **********, бълг. гр., родена на ***г***, неомъжена, не работи, средно образование неосъждана, ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 31.05.2018год. в гр. Шумен, като управител и представител на “Д.С. 96” ЕООД гр. Шумен, ЕИК:*********, в 30 дневен срок от спиране на плащанията си, считано от 30.04.2018 до 30.05.2018г. включително, не е поискала от Окръжен съд – град Шумен да открие производство по несъстоятелност – престъпление по чл.227Б  ал.2 във вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК Я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като и налага  административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/ хиляда  лева/.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК, А.М.А.  да заплати в полза на ОД МВР гр. Шумен, направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 330 лева, както и такса от 5 лв. при издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.  

 

Районен   съдия:  

 

 

 

 

Мотиви  към  решение  по  НАХД № 1033 по  описа  за  2019г.  на  ШРС

 

Производство по глава 28 от НПК.

            С постановление от 24.04.2019г. на ШРП е предложено на ШРС да бъде прекратено наказателното производството против А.М.А. за извършено от нея престъпление по чл.227Б ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като е прието, че са налице предпоставките по чл.78а от НК и предлага да и бъде наложено административно наказание.

            Представителя на прокуратурата поддържа депозираното постановление и предлага на съда да наложи наказание в минималния предвиден от закона размер.

            Процесуалния представител на обвиняемата споделя становището на държавното обвинение и моли за глоба в минималния предвиден от закона размер.

            В хода на съдебното следствие обвиняемата признава вината си и моли съда да бъде наказана с глоба в минимален размер, като изказва съжаление за стореното.    

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 27.02.2017г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията било регистрирано търговско дружество „Д.С. 96“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, ул. „Индустриална“ № 11 ет.2. Като едноличен собственик на капитала, управител и представител, била вписана обвиняемата А.А.. Основният предмет на дейност на дружеството бил в сферата на шивашките услуги, които се осъществявали в сграда на ул. „Индустриална“ № 11 в гр. Шумен. А. регистрирала на свое име посоченото дружество по молба на нейна приятелка – свид. Д.Д.К., която била основният инициатор на развиваната шивашка дейност, а самата А., освен, че била управител и представител на „Д.С. 96“ ЕООД, работела в дружеството като „бригадир“ и „шивачка“. През м. март 2017г. А. упълномощила свид. К., чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа, да я представлява пред различни институции в качеството ѝ на управител и представител на дружеството /както е известно пълномощното създава само права, но не и задължения за упълномощения/.

Постепенно дружеството натрупало големи задължения, които не можело да покрива и този факт станал известен на обвиняемата. Тогава тя преустановила трудовата си дейност като „бригадир“  и  „шивачка“ в дружеството.

От събраните доказателства по делото се установява, че дружеството не притежавало акции и дялове от други дружества, недвижими имоти и ППС, нямало декларирано имущество, въздухоплавателни средства, като имало декларирана една банкова сметка *** – Варна.

Видно от заключението на назначените по делото съдебно – счетоводни експертизи, по ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2700И0104027/06.03.2018г. „Д.С. 96“ЕООД е декларирало общо приходи 242 400.85 лв., общо разходи 288 041.12 лв., счетоводен финансов резултат – загуба – 45 640.27 лв. и данъчен финансов резултат – загуба – 45 640.27 лв. По балансови данни към 31.12.2017г. дружеството разполагало с краткотрайни активи в общ размер 81 000 лв., а по балансови данни към 31.12.2018г. дружеството не разполагало изобщо с краткотрайни активи. Според уведомление на ТД на НАП гр. Варна с изх. № 57702/26.10.2018г., за дружеството са налице данъчни задължения в общ размер 292 595.71 лв. Експертизата е приела, че финансовите затруднения на „Д.С. 96“ ЕООД – Шумен не са временни, като няма данни то да разполага с краткотрайни и дълготрайни активи, с които да покрие задълженията си. Коефициентите на ликвидност /обща, бърза, незабавна и абсолютна/ са били изчислени „под единица“ за 2017г. и „нула“ за 2018г. Според заключението на счетоводната експертиза, „Д.С. 96“ ЕООД – Шумен е изпаднало в неплатежоспособност, като началната дата на изпадане в това състояние и дата на спиране на плащанията е посочена датата 30.04.2018г., на която дата е извършено последното плащане от страна на дружеството.

Независимо от горното, обаче А. не депозирала в Окръжен съд гр. Шумен искане по отношение на представляваното от нея дружество да бъде открито производство по несъстоятелност. Такова производство е започнало по инициатива на ИА „Главна инспекция по труда“ – София на 29.10.2018г.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че А.М.А. *** е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл. 227Б ал.2 във вр. ал. 1 от НК, защото на 31.05.2018г. в гр. Шумен, като представител и управител на търговското дружество, в 30 – дневен срок от спиране на плащанията / от 30.04.2018г. до 30.05.2018г. / не поискала от Окръжен съд – Шумен да открие производство по несъстоятелност.

За престъплението по горепосочената квалификация, законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години, или  глоба до 5000 /пет хиляди/ лева. Същевременно се установи, че обвиняемата е пълнолетна и не е осъждана за престъпление, както и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК към момента на извършване на деянието, а в резултат на деянието няма нанесени преки и съставомерни имуществени вреди, така че следва да бъде освободена от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвиденото наказание, съдът отчете, че с оглед младежката възраст на обвиняемата, както и че тя не представлява  голяма обществена опасност и счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като и бъде наложено административно наказание на основание чл.78а ал.1 от НК "глоба" в минималния предвиден размер към момента на извършване на деянието, а именно 1000 лв. 

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Съдът възложи на обвиняемата и направените по делото в досъдебното производство разноски в размер на 330 лв. на основание чл. 189 ал.3 от НПК

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.  

 

Районен  съдия: