Р Е Ш Е Н И Е

 

19.06.2019 г. ,        гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На деветнадесети юни през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                   Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Т.Д.

Прокурор: Владимир Колев

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 1302 по описа на ШРС за 2019 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл. 375 и сл. от НПК.

От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на В.Б.А., ЕГН ********** - обвиняем по бързо производство № 606/2019 г. по описа на РУ – Шумен с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, във вр. чл. 345, ал. 1 от НК, за което е предвидено наказание “лишаване от свобода” до 1 /една/ година или „глоба“ от 500 лв. до 1 000 лв., извършителят е осъждан за престъпление от общ характер, но реабилитиран, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и с деянието не са причинени имуществени щети.

В съдебно заседание представителят на Районна прокурора – Шумен поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемия А. наказание “глоба” около минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК.

В съдебно заседание обвиняемият В.А., редовно призован, се явява лично. Обвиняемият А. дава обяснения относно деянието и семейното си и материално състояние, като моли съда да му наложи наказание “глоба” в размер на минималния, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК..

От приложените по делото писмени доказателства /бързо производство № 606/2019 г. по описа на РУ – Шумен/, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

Обвиняемият В.Б.А. бил правоспособен водач на МПС от 10.05.2003 г. Бащата на обвиняемият А. притежавал МПС – колесен трактор „ЮМЗ 6 КЛ“ с рама № 656903. Посоченото МПС не било регистрирано в Република България от някое от звената на „Пътна полиция“ при МВР съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 ат ЗДвП и чл. 12а от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС. Поради това превозното средство нямало регистрационен номер, поставен на определените за това места. Въпреки, че превозното средство нямало регистрация съобразно § 2, т. 4 от ДР на Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г., според който регистрацията е административно разрешение на превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификация на превозното средство и издаването на регистрационен номер, обвиняемият предприел управление на посочения колесен трактор „ЮМЗ 6 КЛ“ с рама № 656903.

На 29.05.2019 г. около 13.30 часа обвиняемия управлявал колесен трактор „ЮМЗ 6 КЛ“ с рама № 656903 и без надлежен регистрационен номер по път SHU 1160. Управлявайки нерегистрираното по надлежния ред МПС на 500 метра преди табелата на с. Хитрино по посока с. Добри Войников, обл. Шумен, обвиняемия А. бил спрян за проверка от служители на РУ - Шумен - свидетелите И.Х.И. и Д.В.И.. При извършената проверка същите установили, че водач на МПС е обвиняемия А., както и че управляваното от последния колесен трактор не бил регистриран по надлежния ред. Впоследствие, на обвиняемия А. бил съставен акт за установяване на административно нарушение серия Д, бланков № 90802/29.05.2019 г., който обвиняемия подписал без възражения.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си В.Б.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 345,  ал. 2  от  НК,  във  вр. чл. 345, ал. 1 от НК, а именно: същият на 29.05.2019 г. по път SHU 1160, между с. Хитрино, обл. Шумен и с. Добри Войников, обл. Шумен, управлявал МПС – колесен трактор „ЮМЗ 6 КЛ“ с рама № 656903, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно на чл. 140, ал. 2 от ЗДвП и чл. 12а от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, издадена от Министъра на вътрешните работи.

В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка. Така изложената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, приобщени на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК.

От субективна страна деянието е извършено с вина под формата на пряк умисъл, тъй като обвиняемото лице е съзнавало, че управляваното от него МПС не е регистрирано по надлежния ред, но въпреки това е управлявал МПС. 

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:

- за престъпление по посочената квалификация законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до една година или „глоба“ от 500 лв. до 1 000 лв.;

- обвиняемият е осъждан за престъпление от общ характер, но видно от  свидетелството му за съдимост същият към датата на извършване на деянието е бил реабилитиран по отношение на осъждането му с Присъда № 89/07.07.2009 г. по НОХД № 89/2009 г. по описа на Военен съд – Варна, влязла в сила на 23.07.2009 г. Съдът съобрази, че по отношение на посочената присъда лицето е било реабилитирано на основание разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК, като реабилитацията е настъпила на 23.07.2012 г., поради изтичане на три години от изпълнение на наказанието. В същото време А. не е бил освобождаван от наказателна отговорност на основание разпоредбата на чл. 78а от НК.

- от престъплението не са настъпили имуществени вреди.

При определяне на наказанието В.Б.А. за извършеното от него престъпление съдът прецени: Степента на обществена опасност на деянието, което съдът преценява като висока, с оглед на ръста и динамиката на престъпленията по транспорта - касае се за управление на МПС без съответна регистрация по надлежния ред обуславящо висока степен на обществена опасност. Степента на обществена опасност на обвиняемия съдът преценява като невисока, с оглед данните за личността на дееца, които сочат, че същият е осъждан, но реабилитиран и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Същевременно по делото липсват данни за други образувани срещу лицето висящи наказателни производства. Съдът намира, че изложените обстоятелства следва да се тълкуват като смекчаващи вината обстоятелства. Разпитан, в хода на досъдебното и съдебното производство обвиняемият се признава за виновен и изразява съжаление и дълбоко разкаяние за извършеното. Съдът отчете и финансовото положение на обвиняемия, което се доказва от обясненията му в хода на съдебното следствие, а именно, че същият не работи постоянно на трудов договор, но реализира трудови месечни доходи в размер на 300 лв. – 400 лв., помагайки на баща си в земеделието. Като смекчаващи вината обстоятелства следва да се възприеме и обстоятелството, че към настоящият момент полага грижи за отглеждането и издръжката на две малолетни деца.Като отегчаващо вината обстоятелство съдът възприема наличието на предходни нарушения на ЗДвП. Видно от приложената Справка за нарушител от региона - стр. 13 от досъдебното производство обвиняемия е правоспособен водач на МПС от 2003 г. и до настоящия момент има 10 предходни нарушения на правилата за движение,  което го определя като недисциплиниран водач на МПС.

Ето защо, съобразявайки изложените обстоятелства, личността на обвиняемия и тежестта на извършеното деяние, съдът намира, че наказание в минималния размер, предвиден в закона, а именно 1 000 /хиляда/ лева ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието у обвиняемия. При определяне размера на наложената глоба съдът съобрази и материалното състояние на обвиняемия.

Съдът намира, че така определеното наказание, ще въздейства предупредително върху дееца и ще окаже възпитателно и предупредително влияние и върху другите членове на обществото. По този начин ще бъдат постигнати целите на генералната и специална превенция, посочени в чл. 36 от НК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, съдът  

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА В.Б.А., ЕГН **********,   роден   на   *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно – специално образование, безработен, неженен, осъждан /реабилитиран/ за  виновен  в  това,  че  на  29.05.2019  г.  по път SHU 1160, между с. Хитрино, обл. Шумен и с. Добри Войников, обл. Шумен, управлявал МПС – колесен трактор „ЮМЗ 6 КЛ“ с рама № 656903, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно на чл. 140, ал. 2 от ЗДвП и чл. 12а от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, издадена от Министъра на вътрешните работи - престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, във вр. чл. 345, ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.  

Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес  пред Шуменски окръжен съд.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :