Р Е Ш Е Н И Е

 

407/2.5.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

   

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на втори април през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

                                                                  Районен съдия: Мирослав Марков     

при секретаря Мария Найдева, като разгледа докладваното от съдията

гр.дело № 2002 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от Г.М.О., чрез пълномощника адв. Б.Б. от ШАК, против М.Г.М. ***, с посочено правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД. При условията на евентуалност са предявени два иска с посочено правно основание чл.44, във вр. с чл.26, ал.2, предл.2-ро от ЗЗД и с правно основание чл.42, ал.2 от ЗЗД.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от завеждане на исковата претенция, навеждайки следните фактически твърдения:

С Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД №***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№19  на НК, Д.Г.О. /починала на 23.02.2014 г./, майка на ищеца, прехвърлила на ответника, неин внук - Апартамент в гр. Шумен, находящ се на първи етаж от жилищен блок „Квартал ***-Е-Н-Метеор и Дворно място от 1040 кв.м. в с.Лозево, обл.Шумен, срещу поето от приобретателя задължение да издържа и гледа прехвърлителката докато е жива, като й осигури спокоен живот, съобразно стандарта, който е имала до тогава и съобразно нуждите й. При сключване на договора, ответникът действал лично за себе си и като пълномощник на Д.Г.О., упълномощен с нотариално заверено пълномощно на кметски наместник на с.Лозево, обл.Шумен. Към момента на сключването на договора, същият нямал сключен граждански брак. Ищецът твърди, че приобретателят не изпълнил задълженията си по договора. В исковата молба се сочи, че непосредствените грижи за Д.Г.О. до 23.02.2014 г., когато е починала са полагани преимуществено от  Г.М.О., неин син и ищец в настоящото производство. Ищецът, като наследник на Д.Г.О. /починала на 23.02.2014 г./ моли съдът да постанови решение, с което да развали сключения  на 11.07.2013 г.,  двустранен алеаторен договор за гледане и издръжка, описан по-горе.

При условията на евентуално съединяване е предявен иск с посочено правно основание чл.44, във вр. с чл.26, ал.2, предл.2-ро от ЗЗД за признаване нищожността на пълномощно с рег.№***/02.07.2013г. на подписите и рег.№111/02.07.2013г. на съдържанието, удостоверени от Кметски наместник на с.Лозево,  поради липса на воля на Д.Г.О. /починала на 23.02.2014 г./. Също при условията на евентуалност е предявен установителен иск с посочено правно чл.42, ал.2 от ЗЗД, с който се иска, предвид липсата на валидно пълномощно двустранният алеаторен договор за гледане и издръжка, описан в Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД №***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№019  на НК да бъде признат за недействителен, като сключен без представителна власт.

Ищецът в съдебно заседание и в писмено становище по делото, иска от съда да постанови решение, с което да уважи предявените искове, като основателни и доказани. Подробно сочи основанията за това. Позовава се на съдебна практика.  По исковата претенция с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, счита същата за основателна и изцяло доказана, предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и от приетата медицинска експертиза. Ищецът твърди, че ответникът не е изпълнявал задълженията си по договора, следователно  същият следва да бъде развален поради неизпълнение от негова страна. Приобитателят е придобил правото на собственост върху процесните имоти, но не е изпълнил поетото задължение за издръжка и гледане, тъй като не е осъществил дължимата престация ежедневно, редовно и в пълен обем докогато е необходимо. Според ищеца, единственото изпълнение от страна на ответника е да плаща на трето лице, за правене на компания на прехвърлителката за няколко часа - от 8 ч. до 11,30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч., през дните от понеделник до петък. Твърди се, че за Димитричка Овчарова е полагал грижи Г.М.О., баща на ответника и ищец по настоящото производство.

В условията на евентуалност при неуважаване на иска по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, на основание чл. 44 от ЗЗД, във връзка с 26, ал. 2, предл. 2-ро от ЗЗД, иска от съда да се прогласи нищожността, поради липса на воля от страна на Д.Ге.О., на едностранната сделка - Пълномощно с рег. № 111 на подписите и рег. №111 на съдържанието от 02.07.2013 г. от Кметския наместник на с. Лозево, както и на основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, да се прогласи недействителността на, сключения между Д.Г.О. и М.Г.М., договор за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане, извършен с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №***, том V, рег. № 5079, дело №*** от 11.07.2013 г. от регистъра на нотариус А.А., вписан в Службата по вписванията при РС-Шумен под № 4971/11.07.2013 г.

Възражения на ответните страни:

В писмен отговор на исковата молба, ответникът оспорва предявените искове, вкл. евентуалните такива, като ги счита за изцяло неоснователни. Оспорва обстоятелствата, на които се основават и изразява възраженията си срещу тях. Подробно сочи основанията за това. Също се позовава на съдебна практика. Твърди, че ищецът е живеел постоянно в дома на прехвърлителката Д.Г.О. от 2011г., която е негова майка.  До май 2013г. е полагал грижи за майка си, чрез наета за това жена от с.Лозево. От тогава грижите са поети от ответника, който е внук на Д.Г.О.. През месец юни 2013г., О. изразила желание да прехвърли имотите си на внука си М.. Желанието й било, същият да се грижи за нея докато е жива, като освен това баща му Г.М.О. да продължи да живее в имота в с. Лозево. Било изготвено пълномощно, заверено в дома й от кметския наместник на с. Лозево, обл.Шумен. По-късно, сделката била оформена с нот. акт №***, т.V, рег. №***, д. №***/2013 г. на нотариус  №019, РС-Шумен.

Иска от съда, исковите претенции да бъдат отхвърлени изцяло като неоснователни и недоказани.

При преценката на доказателствата, съдът е взел предвид и събрал като относими по делото представените писмени доказателства: представените с ИМ– ксерокопия на: нот. акт №***, том V, рег. №5079, дело №***/2013 г. на нотариус А. при ШРС, пълномощно изх. №271/04.05.2012 г. от Община – Шумен, пълномощно изх. №111/02.07.2013 г. от Община – Шумен, лична карта на Д.О., лична карта на Г.О., удостоверение за наследници изх. №ГРС-02-1564/14.05.2018 г. от Община – Шумен, консултация №0176 от засед. №70/22.04.2004 г. от МБАЛ АД – Шумен, експертно решение №2798/161/25.11.2004 г- от МБАЛ „Св. Анна“ – Варна АД, епикриза на Д.О. от 04.03.2013 г. от МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД – Нови пазар, молба-декларация вх. №ТЛ-06-999/16.04.2013 г., амбулаторен лист №002967/20.08.2013 г., амбулаторен лист №1567/22.08.2013 г., Checkup protocol на Д.О., амбулаторен лист №001082/23.08.2013 г., функционално изследване на съдовата система на Д.О. от 23.08.2013 г., експертно решение №1854/116/27.08.2013 г., експертно решение №2628/167/29.11.2013 г., решение №7 от зас. №1/09.01.2014 г. от НОИ ТП – гр. Шумен, 3 бр. известия за доставяне, писмо от МБАЛ – Шумен АД за явяване на ТЕЛК от 27.08.2013 г., писмо от МБАЛ – Шумен АД за явяване на ТЕЛК от 29.11.2013 г., разпореждане №**********/02.02.2009 г. от НОИ ТП – гр. Шумен, разпореждане №**********/10.01.2014 г. от ТП на НОИ – гр. Шумен, служебна бележка изх. №27/01.06.2018 г. от ЕНЕРДЖИ ЕООД – гр. Шумен; представените с молба от 13.07.2018 г. от ищеца писмени доказателства – ксерокопия на: схема №15-474675/11.07.2018 г. на СГКК – гр. Шумен, скица на ПИ №15-474674/11.07.2018 г. на СГКК – гр. Шумен, удостоверение за данъчна оценка изх. №ДО003500/11.07.2018 г. от Община – Шумен, удостоверение за данъчна оценка изх. №ДО003499/11.07.2018 г. от Община – Шумен; представените с отговора писмени доказателства – ксерокопия на касови бележки, договор от 15.05.2013 г., разписка от 22.07.2013 г.; ксерокопие от материалите по нот. дело №689/2013 г. по описа на А.А.; писмо от НЗК РЗК – Шумен изх. №11-00-17#1/15.02.2019 г. ведно със справка за извършените прегледи на Д.Г.О. от 15.02.2019 г.; представените от ищцовата страна писмени доказателства, както следва – ксерокопия на: служебна бележка от 15.11.2018 г. от Братя К. – Принцес ООД и медицинско удостоверение изх. №154/15.04.2013 г. от д-р Ж.Ж.

Съдът е събрал гласни доказателства, разпити на свидетелите: от страна на ищеца – Й.А.Д., Г.Я.Г., М.М.С. и М.Б.К., както и от страна ответника – М.И.Ц.; Н.И.О.; И.И.П.

Съдът е допуснал и провел разпит по реда на чл.176, ал.2 от ГПК на ответника М.Г.М.

Съдът е допуснал и приел съдебно-почерковата експертиза и съдебно-медицинската експертиза.

Настоящият съдебен състав, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установени следните фактически констатации:

Пред първата инстанция са предявени:

1. Главен иск, с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, за разваляне на ненаименован, алеаторен, двустранен и възмезден Договор за гледане и издръжка, обективиран в Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД №***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№019  на НК, поради неизпълнение.

2. Предявен при условията на евентуалност и поддържан по същество иск правно основание чл.44, във вр. с чл.26, ал.2, предл.2-ро от ЗЗД за признаване нищожността на пълномощно с рег.№111/02.07.2013г. на подписите и рег.№111/02.07.2013г. на съдържанието, удостоверени от Кметски наместник на с.Лозево  поради липса на воля на Д.Г.О. /починала на 23.02.2014 г./.

3. Предявен при условията на евентуалност и поддържан по същество установителен иск с посочено правно основание чл.42, ал.2 от ЗЗД, с който се иска, предвид липсата на валидно пълномощно двуст***, том V, рег.№5079, НД № ***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№019  на НК да бъде признат за недействителен, като сключен без представителна власт.

Страните са баща и син. С Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД № ***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№19  на НК, Д.Г.О. /починала на 23.02.2014 г./, майка на ищеца, прехвърлила на ответника, неин внук - Апартамент в гр. Шумен, находящ се на първи етаж от жилищен блок „Квартал ***-Е-Н-Метеор и Дворно място от 1040 кв.м. в с.Лозево, обл.Шумен, срещу поето от приобретателя задължение за издържа и гледа прехвърлителката докато е жива, като и осигури спокоен живот, съобразно стандарта, който е имала до тогава и съобразно нуждите й.  При сключване на договора, ответникът действал лично за себе си и като пълномощник на Д.Г.О., упълномощен с нотариално заверено пълномощно на кметски наместник на с.Лозево, обл.Шумен. Посоченото по-горе, съдът в хода на производството е приел за безспорно между страните, което е прието от същите.

Не се спори също между страните, че ищецът от около 2011г. до настоящият момент живее в дома на майка си, процесната къща в с.Лозево. През това време полагал за майка си дължимите грижи. Не се спори между страните, че и ответникът полагал грижи за баба си до смъртта й на 23.02.2014 г.

Спорните обстоятелства по делото са, полагал ли е грижи ответникът в достатъчен обем, във връзка с посочения договор, от датата на сключването му 11.07.2013 г. до  23.02.2014 г., когато е починала прехвърлителката.

За да установи фактическата обстановка, съдът анализира събраните доказателства по делото. Съдът кредитира всички гласни доказателства събрани в хода производство, в тяхната цялост. Конкретно обаче, подлага на особена преценка показанията на М.Б.К., М.М.С. и И.И.П. За тези свидетели се установи в хода производството, че  са в много близки роднински или семейни отношения със страните: К. и С. с ищеца и П. с ответника. От показанията на свидетелите: Й.А.Д., Г.Я.Г., М.И.Ц. и М.М.С. се установява, че и двете страни са полагали грижи за Д.Г.О. Свидетелите споделят свои преки впечатления, които са инцидентни и не могат да обосноват категоричност, относно продължителното изпълнение на задълженията по договора.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля М.И.Ц., бивш кметски наместник на с.Лозево по отношение на  заверката на процесното пълномощно извършена от него в качеството му на длъжностно лице. Същият споделя, че Д. Г.О., към 02.07.2013г. е в била в ясно съзнание, преценявала е свойството и значението на извършеното от нея упълномощаване и е съдействала за извършването му.

Относно тези посочени обстоятелства, съдът кредитира изцяло приетата по делото съдебно-почеркова експертиза, която с категоричност дава заключение, че подписът, след реквизита „Упълномощител:” в пълномощно с рег. №111 от 02.07.201Зг. заверено от Кметски наместник на село Лозево, е положен от Д.Г.О. с ЕГН **********.

 Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля Н.И.О. Същата споделя, че познава страните по делото. Била наета да гледа и да се грижи за Д.Г.О., първоначално от Г.О.. След като, ищецът не платил уговорената сума за период от три месеца, решила да преустанови грижите за  Д. Тогава, ответникът поел грижите за баба си. Същият платил на свидетелката дължимите до момента суми за три месеца, като след това сключили писмен договор, в който се подписвали всеки месец при предаване и получаване на сумите. Споделя, че грижите за баба Д. се изразявали в смяна на бельото, оправяне на леглото, хранене, даване на хапчета, къпане и др. Ответникът се интересувал по телефона за баба си, както и дали има нужда от нещо. Споделя, че на обяд отивала да готви в къщата си и след като се връщала, възрастната жена й казвала, че М. идвал да види баба си. Твърди, че ако баба Д. имала нужда от нещо, тя казвала по телефона на М. и той го носел. Имало случаи, в които намирала пари под възглавницата на възрастната жена, за които тя казвала, че ги оставя М..  Споделя, че също и Г. полагал грижи за майка си, тъй като живеел в дома й. Двамата осигурявали памперсите и храната за възрастната жена. Събота и неделя за баба Д. се грижела жената на Г. – М.

В хода на производството е представен писмен договор от 15.05.2013г., сключен между Н.И.А. /Н.И.О./ и ответника М.Г.М., който не е оспорен от ищеца. От този договор е видно, че М. възложил на Н., да гледа и полага всички грижи, необходими за осигуряването на спокоен и нормален живот, съобразно стандарта на Д.Г.О., докато е жива, в къщата й в село Лозево, 8 часа на ден, със съответното възнаграждение. Договорът е  подписан между страните, като към него има допълнителни писмени отразявания за плащанията.

По делото е назначена и приета съдебно-медицинска експертиза и изслушано заключение по нея, като вещото лице по същество посочва, че предвид здравословното състояние на Д.Г. се е налагало полагането на ежедневни специфични грижи, като: редовно проследяване на кръвната захар; здравословно хранене; подходящ хранителен режим; хигиенни грижи; контролиране приема на лекарства и др.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установени следните правни изводи:

В началото, съдът намира за основателно да отбележи, че исковете са допустими.

1. Предявеният главен иск, с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, за разваляне на ненаименован, алеаторен, двустранен и възмезден Договор за гледане и издръжка, обективиран в Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД № ***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№019  на НК, съдът намира за неоснователен и недоказан.

Искът е насочен против отв. М. който е приобретател по договора. Безспорно е установено по делото, че по сключен договор майката на ищеца прехвърлила на ответника, неин внук, собствените си недвижими имоти в с.Лозево и гр.Шумен, срещу поето от приобретателя задължение “да издържа и гледа” прехвърлителката докато е жива. По делото не е спорно, че прехвърлителката, предвид възрастта си и здравословното си състояние е имала нужда от грижи и гледане, като от показанията на всички разпитани по делото свидетели се установи, че тези грижи през последните седем месеца от живота й, били полагани от синът ѝ – ищец и внукът й - ответник.

В настоящото производство съдът взе предвид трайната съдебна практика, че задължението на приобретателя следва да се изпълнява от момента на сключване на договора до смъртта на прехвърлителя, като се касае до задължение с продължително изпълнение. Приобретателят е длъжен да изпълнява задължението си по начин, който да съответства на нуждите на прехвърлителя.  Неизпълнението - пълното или частично, забавено или неточно е винаги основание за разваляне на договора.

При съвкупна преценка на всички писмени и гласни доказателства по делото съдът намира, че в периода от 11.07.2013 г. до 23.02.2014 г., ответникът е изпълнявал пълно своите задължения по договора, лично или със съдействието на друго лице.

Ответникът проведе насрещно доказване, че за периода след сключване на договора до смъртта на прехвърлителката е престирал грижи лично, или чрез трето лице, с вещи или в парично изражение. В това отношение съдът кредитира изцяло показанията на св. Н.И.О., който са подробно описани по-горе. Тези показания са конкретни, непротиворечиви, основават се на лични впечатления и са дадени от свидетел, който не се намира в родствени отношения със страните и не е заинтересован от изхода на спора.

От събраните по делото доказателства и от показанията на всички свидетели в цялост е видно, че в периода от 11.07.2013 г. до 23.02.2014 г. битът и стандартът на прехвърлителката не са се променили. Ответникът е изпълнявал задълженията си по договора според желанието на прехвърлителката и доколкото тя е била склонна да приема предлаганите издръжка и грижи. Същата е била посещавана от приобретателя и други роднини, по делото няма данни тя да е изразявала неудовлетвореност от това, което е получавала или да е била готова да приема по-конкретни грижи и повече издръжка. Ответникът като приобретател  по алеаторния договор не е имал възможност непрекъснато лично да изпълнява поетите задължения към прехвърлителката. Той е имал възможност, могъл е и е предложил на трето лице да полага грижи за баба си непосредствено, ако последната приеме това изпълнение. Безспорно е установено, за което не се спори и между страните, че Д.Г. е приела грижите полагани за нея от Н.И.О. Нещо повече, прехвърлителката е търсила тези грижи, като същите не са могли да бъдат осигурени от сина й – ищец в настоящото производство.

Настоящият съдебен състав се съобразява със съдебната практика посочена от двете страни за обосноваване на техните виждания.

Съдът, предвид актуалната последна съдебна практика, споделя изцяло мнението изразено в Решение №20/13.03.2019 г. по дело №2298/2018 на ВКС, ГК, IV г.о., докладчик Б.Б. ВКС е намерил, че „договорът за прехвърляне на собственост върху имот срещу задължението за издръжка и гледане се сключва с оглед личността на длъжника и изпълнение по договора дължи той. От това обаче не следва, че така сключеният договор не може да бъде изпълняван от трето лице. Приеме ли изпълнението, кредиторът е удовлетворен. Ако той е доволен от получените издръжка и грижи, длъжникът не може да му натрапи повече, отколкото той е съгласен да приеме, поради което наследниците на кредитора не могат да претендират последиците от такова „непълно“ изпълнение“.

Предвид всички изложени съображения исковата претенция по иска с правно основание  чл. 87, ал. 3 от ЗЗД се явява неоснователна и недоказана. Ето защо и предвид гореизложеното е налице установено пълно договорно изпълнение, което обосновава отхвърляне изцяло на исковата претенция за разваляне на договора за издръжка и гледане. По делото няма установен период на неизпълнение на договорните задължения, още повече същият да е значителен с оглед интереса на кредитора по аргумент на разпоредбата на чл. 87, ал. 4 от ЗЗД.

Съдът намира за основателно да отбележи следното:

Ищецът твърди, че е плащал ежемесечните разходи за ток и вода, както и е оборудвал къщата в с.Лозево с ел.уреди. По делото безспорно е установено, че ищецът е живеел постоянно в с. Лозево в дома на прехвърлителката Д.Г.О. от 2011г., която е негова майка и е получавал нейната пенсия. Безспорно е установено, че е полагал грижи за майка си.

Относно горното, съдът взема предвид императивната разпоредба на чл.124, ал.5 от СК. Процесният договор, по никакъв начин не е освободил ищеца от задължението да се грижи за своята възрастна и болна майка. Съдът намира, че е налице противоречие с основните положения на гражданското съдопроизводство и по конкретно с чл.3 от ГПК. Много трудно може да се приеме за добросъвестно и в рамките на добрите нрави поведението на ищеца, който повече от 4 години след смъртта на майка си, подава настоящата искова молба срещу сина си.

2. По предявеният евентуален иск с правно основание чл.44, във вр.                       с чл.26, ал.2, предл.2-ро от ЗЗД за признаване нищожността на пълномощно с рег.№***/02.07.2013г. на подписите и рег.№***/02.07.2013г. на съдържанието, удостоверени от Кметски наместник на с.Лозево  поради липса на воля на Д.Г.О. /починала на 23.02.2014 г./, съдът намира исковата претенция за неоснователна.

3. По предявеният евентуален установителен иск с посочено правно основание чл.42, ал.2 от ЗЗД, с който се иска, предвид липсата на валидно пълномощно двустранният алеаторен договор за гледане и издръжка, описан в Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД №***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№019  на НК да бъде признат за недействителен, като сключен без представителна власт, съдът намира исковата претенция също за неоснователна.

Относно евентуалните искове, съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля М.И.Ц., бивш кметски наместник на с.Лозево по отношение на  заверката на процесното пълномощно извършена от него в качеството му на длъжностно лице. Тези показания са конкретни, непротиворечиви, основават се на лични впечатления и са дадени от свидетел, който не се намира в родствени отношения със страните и не е заинтересован от изхода на спора. Същият споделя, че Д.Г.О., към 02.07.2013г. е в била в ясно съзнание, изразила е ясно волята си, преценявала е свойството и значението на извършеното от нея упълномощаване и е съдействала за извършването му.

Относно евентуалните искове, съдът кредитира изцяло и приетата по делото съдебно-почеркова експертиза, която с категоричност дава заключение, че подписът, след реквизита „Упълномощител:” в пълномощно с рег. №*** от 02.07.201Зг. заверено от Кметски наместник на село Лозево, е положен от Д.Г.О. с ЕГН **********.

Относно разноските.

Относно исканията  за разноски, съдът намира, че са своевременно предявени.

Предвид изхода на спора, исканията на страните и представените доказателства за извършените от тях разноски съдът намира, че следва да присъди на ответната страна разноските, съобразно уважената част от исковете.

По изложените съображения, съдът

Р    Е    Ш    И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният главен иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, за разваляне на ненаименован, алеаторен, двустранен и възмезден Договор за гледане и издръжка, обективиран в Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД                  №***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№019  на НК, поради неизпълнение, като неоснователен и недоказан.

         ОТХВЪРЛЯ предявеният евентуален иск с правно основание чл.44, във вр. с чл.26, ал.2, предл.2-ро от ЗЗД за признаване нищожността на пълномощно с рег.№111/02.07.2013г. на подписите и рег.№111/02.07.2013г. на съдържанието, удостоверени от Кметски наместник на с.Лозево  поради липса на воля на Д.Г.О. /починала на 23.02.2014 г./, като неоснователен и недоказан

ОТХВЪРЛЯ предявеният евентуален установителен иск с посочено правно основание чл.42, ал.2 от ЗЗД, с който се иска, предвид липсата на валидно пълномощно двустранният алеаторен договор за гледане и издръжка, описан в Нотариален акт №***, том V, рег.№5079, НД №***/11.07.2013 г., от регистъра на нотариус А.А., рег.№019  на НК да бъде признат за недействителен, като сключен без представителна власт, като неоснователен и недоказан

ОСЪЖДА Г.М.О. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.М. с ЕГН **********, направените по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 1764,00 лв. на основание чл. 78, ал.3 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: