Р Е Ш Е Н И Е

 

367/18.4.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на   втори април през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

Районен съдия: М. Марков     

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №2036 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:  

В производството по настоящото дело, съдът е сезиран с иск без посочено правно основание, предявен от  ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК ***, гр. Шумен, бул. *** представлявана от Л.Д.Х., чрез ОП “Общински жилища и имоти” ЕООД, ЕИК-***+, гр. Шумен, ул. ***, представлявано от Ц.И.Ц. срещу З.П.М., ЕГН **********,***.

В хода на делото е установено, че полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК. С издадената заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, ответникът-длъжник е осъден да плати на ищеца-кредитор, сумата от 597.48 лева /петстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/ - главница, представляваща неплатени месечни наемни вноски по договор за наем № ЖИ-76/08.10.2013 г., за месеци: 11.2016г., 12.2016г., 01.2017г., 02.2017г., 03.2017г., 04.2017г., 05.2017г., 05.2017г.; сумата 12.63 лв. /дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/ - лихва за периода от 01.12.2016г. до 14.03.2018г.; сумата 11.80 лв. /единадесет лева и осемдесет стотинки/ - лихва за периода от 01.01.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 10.97 лв. /десет лева и деветдесет и седем стотинки/ - лихва за периода от 01.02.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 10.21 лв. /десет лева и двадесет и една стотинки/ лихва за периода от от 01.03.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 9.38 лв. /девет лева и тридесет и осем стотинки/ лихва за периода от 01.04.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 8.57 лв. /осем лева и петдесет и седем стотинки/ лихва за периода от 01.05.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 0.75 лв. /седемдесет и пет стотинки/ лихва за периода от 01.06.2017г. до 14.03.2018г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението – 14.03.2018 г. до изплащане на вземането,  както и сумата 325.00 лв. /триста двадесет и пет лева/ разноски по делото, от които 25 лв. държавна такса и 300 лв. адвокатско възнаграждение.

    С оглед разпоредбата на чл.415, ал.1 от ГПК на кредитора е указано да предяви иск за установяване на вземането си, което не е направено в законния срок.

За това, ищецът предявява осъдителна искова претенция общо за сумата от 597,48 лева /петстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/ - главница, представляваща неплатени месечни наемни вноски по договор за наем № ЖИ-76/08.10.2013 г., за месеци: 11.2016г., 12.2016г., 01.2017г., 02.2017г., 03.2017г., 04.2017г., 05.2017г., 05.2017г.; както и законната лихва за забава е в общ размер на 64,81 лева, както следва: сумата 12.63 лв. /дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/ - лихва за периода от 01.12.2016г. до 14.03.2018г. ; сумата 11.80 лв. /единадесет лева и осемдесет стотинки/ - лихва за периода от 01.01.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 10.97 лв. /десет лева и деветдесет и седем стотинки/ - лихва за периода от 01.02.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 10.21 лв. /десет лева и двадесет и една стотинки/ лихва за периода от от 01.03.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 9.38 лв. /девет лева и тридесет и осем стотинки/ лихва за периода от 01.04.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 8.57 лв. /осем лева и петдесет и седем стотинки/ лихва за периода от 01.05.2017г. до 14.03.2018г.; сумата 0.75 лв. /седемдесет и пет стотинки/ лихва за периода от 01.06.2017г. до 14.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба. Претендира разноски. 

Вземането произтичало от неплатени месечни наемни вноски за периода от м. ноември 2016г. до месец май 2017г. включително, по договор за наем № ЖИ-76/08.10.2013г., за отдаване под наем на наемателката З.П.М. на общински жилищен имот, находящ се в гр.Шумен, ул ***.

Видно от материалите по делото ответникът не е бил открит на посочения в исковата молба адрес, като е залепено уведомление по чл.47, ал.1 от ГПК.  До Адвокатска колегия-Шумен е изпратено искане за определяне на адвокат от националния регистър за правна помощ за осъществяване на особено процесуално представителство по делото, на непребиваващия на постоянния си адрес ответник по иска. На ответника е назначен особен представител на разноски на ищеца, С.Т. – адвокат от Адвокатска колегия - гр.Шумен.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, ответникът, чрез особения си представител е подал отговор на исковата молба, като изразява становище, че предявените искове по същество са допустими. В отговора, ответникът е изразил и становище по обстоятелствата, на които се основава искът.

Ищецът, чрез процесуалния си представител в първото по делото съдебно заседание, прави искане по чл.214 от ГПК за изменение на иска, а именно предявен за неплатен наем на общински жилищен имот за месеци от 11.2016 г. до м. март 2017 г., включително, на правно основание чл.232, ал.2 от ЗЗД, а за последните два месеца от исковата молба – 4-ти, и 5-ти 2017 г. да се счита предявен за ползване на имот без правно основание. Мотивите за това са, че наемното правоотношение е прекратено със Заповед №РД-25530 от 24.03.2017 г., получена от лицето на 29.03.2017 г.

Съдът е констатирал, че така направеното изменение на иска е своевременно направено, във връзка с чл.214, ал.1, изр.3 от ГПК,  отговаря на изискванията на ГПК, поради което го е допуснал за разглеждане.

Ищецът, чрез процесуалния си представител по същество на делото сочи, че искът е основателен и доказан, във връзка с приетите писмени доказателства: Договор за отдаване под наем, Заповед за прекратяване на наемното правоотношение и приемо-предавателен протокол, както и от другите събрани по делото доказателства.

В съдебно заседание, особеният представител на ответника, поддържа становището си от отговора на исковата молба, в смисъл, че задължението е изискуемо и ликвидно към момента на предявяване на исковата молба, както и това, че искът е основателен и доказан по размер, предвид приетата експертиза.

Съдът е събрал като относими по делото представените с исковата молба писмени доказателства: договор №ЖИ-76/08.10.2013 г. на ОП „Общински жилища и имоти“ – Шумен, заповед №РД-25-530/24.03.2017 г. на Община – Шумен, протокол-опис – II част.

По делото са събрани гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Л.Т.Д., която работи в ОЖИ като домоуправител. Същата твърди, че З.П.М. е била общински наемател на ул. ***. Настанена е 2001 г. и е освободила на 03.05.2017 г. Не е била редовен наемател. Заминала е за чужбина и е оставила задължения на общинското предприятие за наеми, вода и ток. До момента не е платила задължението си.

В хода на производството е назначена и изготвена съдебно - счетоводната експертиза. Същата дава заключение, че задължението на З.П.М. по договор №ЖИ-76/08.10.2013 г. на ОП „Общински жилища и имоти“ – Шумен е в общ размер на 597,48 лв.(98 лева месечен наем) за периода от 01.11.2016г. до 03.05.2017г. Наемателката е направила частични плащания след освобождаване на жилището, като посочените суми са останали като дължими. Размерът на законната лихва за забава е в размер на 64,81 лева.

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира от правна страна следното:

Предявените искове са допустими и основателни. Ищецът е материалноправно легитимиран да претендира вземания по договора за наем.

Правната квалификация на правата претендирани от ищеца са предявени в условията на обективно кумулативно съединяване осъдителни искове по чл.232, ал.2 от ЗЗД, чл.236, ал.2 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

Съдът приема посоченото по-горе, като констатира, че страните по същество не спорят, че между тях е бил сключен договор за наем на общински жилищен имот с №ЖИ-76/08.10.2013 г. на ОП „Общински жилища и имоти“ – Шумен.  Ищецът претендира, че наемателят не е платил обща сума в размер на  597,48лв. (98 лева месечен наем), от които наемни вноски в размер на 490,00 лева за периода от октомври 2016г. до март 2017г. За периода от 01.04.2017. до 03.05.2017г., ответникът е ползвал имота без правно основание и дължи сума в размер на 107,48 лева.

Настоящият състав, след  преценка на събраните по делото доказателства, намира за безспорно установено, че ищецът е изпълнил изцяло задълженията си по договора. Представен е като писмено доказателство договор за наем, с наемодател ищеца в настоящото дело и наемател ответника по същото, подписан от всяка от двете страни.

Безспорно се установи от събраните по делото гласни и писмени доказателства, че наемателят е напуснал обекта на договора на 03.05.2017г., а същият е бил прекратен в края на месец март същата година.

По изложените съображения, съдът намира, че са налице елементите от фактическия състав на чл.232, ал.2 от ЗЗД, поради което предявеният иск се явява основателен и доказан в частта за неплатени месечни вноски по 98,00 лева, или в общ размер на 490,00 лева за периода от октомври 2016г. до март 2017г., а като такъв следва да бъде уважен в тази му част.

Настоящият съдебен състав намира, че са налице и елементите от фактическия състав на чл.236, ал.2 от ЗЗД, поради което този иск също се явява основателен и доказан, тъй като за периода от 01.04.2017. до 03.05.2017г., ответницата е ползвала имота без правно основание и дължи сума в размер на 107,48 лева.

По отношение на иска с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, същият също се явява основателен и доказан. Претендира се вземане в полза на ищците на парична сума в общ размер 64,81 лева, представляващо обезщетение за забава, чийто размер е безспорно установен от приетата по делото експертиза.

Относно разноските.

Относно исканията  за разноски, съдът намира, че са своевременно предявени.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК и направеното от ищеца искане, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски предвид уважената част от исковете общо в размер на 950,00 лева направени в исковото производство, както следва – за държавна такса в размер на 150,00 лв., за особен представител в размер на 300,00 лв., възнаграждение на един адвокат в размер на 300,00 лева, както и разноски за изготвяне на експертиза в размер на 200,00 лева.

По изложените съображения, съдът

Р    Е    Ш    И :

 

 ОСЪЖДА  на основание чл. 232, ал. 2, пр. 1-во от ЗЗД,   З.П.М., ЕГН **********,***,   ДА ЗАПЛАТИ    на  ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК ***, гр. Шумен, бул. *** представлявана от Л.Д. обща сума в размер на 490,00 лева, представляваща неизплатен наем за пет месеца /98,00 лева месечен наем/ за периода от 01.10.2016г. до 31.03.2017г., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба - 13.07.2018г. до окончателното им изплащане.

 ОСЪЖДА  на основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД,   З.П.М., ЕГН **********,***,   ДА ЗАПЛАТИ    на  ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК ***, гр. Шумен, бул. *** представлявана от Л.Д. обща сума в размер на на 107,48 лева, представляваща обезщетение за лишаване от ползване на недвижим имот общинска собственост – апартамент на ул. *** в гр.Шумен  за периода от 01.04.2017. до 03.05.2017г., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба - 13.07.2018г. до окончателното им изплащане.

ОСЪЖДА  на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД,   З.П.М., ЕГН **********,***,   ДА ЗАПЛАТИ    на  ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК ***, гр. Шумен, бул. *** представлявана от Л.Д. сума в размер на 64,81 лева, представляваща законната лихва за забава за периода от падежа на всеки неплатен наема до 14.03.2018 г.

ОСЪЖДА  З.П.М., ЕГН **********,***,   ДА ЗАПЛАТИ    на  ОБЩИНА ШУМЕН с ЕИК ***, гр. Шумен, бул. *** представлявана от Л.Д. сума в размер на 950,00 лева, направените по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: