Р Е Ш Е Н И Е

 

440/13.5.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на   шестнадесети април през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

Районен съдия: М. Марков    

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №2273 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:  

         Предявен е иск по чл.415, ал. 1, вр. с чл.422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК – за съществуване на вземането.

В производството по настоящото дело съдът е сезиран с положителни установителни искове с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, предявени “Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, ***, законен представител П.С.С., Я.М.Д. и Г.К., пълномощник М.М. – юрисконсулт срещу И.Л.И., ЕГН **********, с адрес: ***. Претендират се и разходите в заповедното и съдебното производство.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от провеждане на установителните искове, навеждайки следните фактически твърдения:

В исковата молба се сочи, че в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК. С оглед разпоредбата на чл.415, ал.1 от ГПК на кредитора е указано да предяви иск за установяване на вземането си, което е направено в законния срок. С издадената заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, ответникът-длъжник е осъден да плати на ищеца-кредитор „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, сумата от 231.39 лева (двеста тридесет и един лева и тридесет и девет стотинки) - главница за незаплатена ел. енергия за периода от 13.12.2017 г. до 29.12.2017 г. за обект с абонатен №***, адрес – гр. Шумен, ул. ***, с клиентски №***, сумата 7,28 лева (седем лева и двадесет и осем стотинки) – мораторна лихва, както следва: 4,23 лв. по фактура №ФП0260379711 за периода от 02.01.2018 г. до 03.05.2018 г. и 3,05 лв. по фактура №ФП0261225831 за периода от 19.01.2018 г. до 03.05.2018 г., и законната лихва от 22.05.2018 г. до изплащане на вземането, както и сумата 25,00 лева (двадесет и пет лева) – държавна такса и 50,00 лева (петдесет лева) – юрисконсултско възнаграждение.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, ответникът не е подал отговор на исковата молба. На същия са му изпратени и е получил лично исковата молба, с всички приложения към нея. Не се явява или представлява в съдебно заседание. Не сочи доказателства.

Ищецът чрез процесуалния си представител, в хода на делото по същество представя писмена молба в която сочи, че ответникът е заплатил процесната сума, която е търсена по делото. Представя доказателства за плащане. Поддържа претенцията си в частта за разноските, като представя списък за това. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установено следното:

Предявени са положителни установителни искове от “Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, ***, законен представител П.С.С., Я.М.Д. и Г.К., пълномощник М.М. – юрисконсулт срещу И.Л.И., ЕГН **********, с адрес: ***.

Съдът е събрал като относими по делото представените с ИМ писмени доказателства – ксерокопия на: писмени доказателства – ксерокопия на: извлечение от сметка на И.И. към 03.05.2018 г., фактура №0260379711/13.12.2017 г. от Енерго-Про Продажби АД, фактура №0261225831/29.12.2017 г. от Енерго-Про Продажби АД, справка за потреблението през последните 12/24/36 месеца от дата 23.07.2018 г. за И.И., извлечение за фактури и плащания към дата 20.07.2018 г. за И.И., общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на Енерго-Про Продажби АД, решение №ОУ-061/07.11.2007 г. на ДКЕВР, 7 бр. страници извадки от вестници; представените с молба от 15.04.2019 г. от ищеца писмени доказателства – ксерокопия на: списък на разноските, извлечение за фактури и плащания на И.Л. към 15.04.2019 г., изпратен имейл на 15.06.2019 г., с който е изпратена от М.М. – пълномощник на ищеца молба по гр. дело 2273/2018 г. на ШРС.

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, по искане на другата страна съдът може да постанови неприсъствено решение. Тези последици са редовно указани на ответника с разпореждането на съда по чл.131 от ГПК и с определението по чл.140 ГПК.

С оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените от ищеца неоспорени писмени доказателства  и правилата на доказателствената тежест,  съдът приема, че предявените искове за изпълнение на договорни задължения са вероятно основателни. Едновременно с това е налице изпълнение на претендираните парични задължения.

С оглед гореизложеното, съдът приема, че ответникът е признал иска, тъй като е изпълнил задълженията си като остава висящ спора относно разноските по делото, тъй като с поведението си ответникът е станал причина за завеждане на настоящото производство.

По изложените съображения се налага изводът, че са налице предпоставките на чл.237, чл.238 ал.1 и чл.239 ал.1 от ГПК и по спора следва да бъде постановено неприсъствено решение в частта на разноските.

Мотивиран от горното, съдът 

Р     Е     Ш     И :  

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че И.Л.И., ЕГН **********, с адрес: ***,

не дължи на кредитора от  Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, ***, законен представител П.С.С., Я.М.Д. и Г.К., пълномощник М.М. – юрисконсулт,  

следните вземания, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №638/23.05.2018г., постановена по ч.гр.д.№1411/2018г. по описа на РС-Шумен:

сумата от 231.39 лева (двеста тридесет и един лева и тридесет и девет стотинки) - главница за незаплатена ел. енергия за периода от 13.12.2017 г. до 29.12.2017 г. за обект с абонатен №***, адрес – гр. Шумен, ул. ***, с клиентски №***, сумата 7,28 лева (седем лева и двадесет и осем стотинки) – мораторна лихва, както следва: 4,23 лв. по фактура №ФП0260379711 за периода от 02.01.2018 г. до 03.05.2018 г. и 3,05 лв. по фактура №ФП0261225831 за периода от 19.01.2018 г. до 03.05.2018 г., поради признание на иска, чрез изпълнение на задълженията.

ОСЪЖДА  И.Л.И., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, ***, законен представител П.С.С., Я.М.Д. и Г.К., пълномощник М.М. – юрисконсулт - сума в общ размер на 300,00 лева, от които 225,00 лева  – разноски в исковото производство и 75,00 лeва  - разноски в заповедното производство, на основание и чл. 78, ал. 1 ГПК.

На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване.

След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи ч.гр.д.№1411/2018г. по описа на РС-Шумен.

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: