РЕШЕНИЕ

800/6.8.2019г. ,                       Гр. Шумен

Шуменският районен съд, осми състав

На шести август    през две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:  

                                                                         Председател: Валентина Тонева

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №2406 по описа на ШРС за 2018год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производство по чл.247 от ГПК.

            С решение № 383/22.04.2019г. по ГД №2406 по описа на ШРС за 2018год на ШРС съдът е постановил   следните  диспозитиви :

            ОСЪЖДА СДМ“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен , ул.“Г. М.“ ***, представлявано от С. С. Д.  да заплати на „Т.-Т“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Шумен,ул.“О.“***, ***, ***, ***,  представлявано от И. Н. Т., сумата от 23 443, 32 лв. с ДДС, представляваща сбор от 1242,00 лв. с ДДС по фактура № ***/*** г. и 22 201, 32 лв. с ДДС по фактура № ***/ *** г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба в съда - *** г., до окончателното плащане.

            ОСЪЖДА СДМ“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен , ул.“Г. М.“ ***, представлявано от С. С. Д.  да заплати на „Т.-Т“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Шумен,ул.“О.“***, ***, ***, ***,  представлявано от И. Н. Т., сума в размер от 3067,74 лв. /три хиляди шестдесет и седем лева и 74 ст./общо  разноски, направени от ищеца по делото.

Решението е обжалвано от ответника СДМ“ ЕООД, ЕИК ***.

С определение от 09.07.2019г. на ШОС  делото е върнато на ШРС за  провеждане на  производство  по чл. 247 от ГПК – произнасяне с диспозитив относно възражението за прихващане направено от ответника, за което  са изложени мотиви в решението на ШРС.

Съдът намира, че следва  да се произнесе с решение за поправка на явна фактическа грешка, доколкото  в решението  са изложени мотиви за неоснователност на  възражението за прихващане, но същевременно  липсва диспозитив за същото .

На основание чл. 247 ал.2 от ГПК съдът е съобщил на страните и е дал указания  за представяне на отговор  в едноседмичен срок.

Ищецът е получил разпореждането на съда на 26.07.2019г., като срокът му за отговор е изтекъл на 02.08.2019г.и такъв не е депозиран.Ответникът е получил разпореждането на съда на 15.07.2019г., като срокът му за отговор е изтекъл на 22.07.2019г . и такъв не е депозиран.

Водим от горното и на основание чл.247 и сл. от ГПК, съдът  

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в  решение № 383/22.04.2019г. по ГД №2406 по описа на ШРС,  като добавя към постановените диспозитиви следния диспозитив :

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно заявеното от „СДМ“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул.“Г. М.“ ***, представлявано от С. С. Д. ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ      за обща сума от 18 509,24лв. - вложени материали  и СМР.

Решението    подлежи на обжалване, съобразно чл. 247 ал.4 от ГПК, - в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Шуменски окръжен съд.

Препис от решението   да се изпрати на страните .

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: