Р Е Ш Е Н И Е

 

802/6.8.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  шестнадесети юли през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

                                                      Районен съдия: Мирослав Марков     

при секретаря М. Н., като разгледа докладваното от съдията

гр.дело № 2535 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по делото е образувано по повод предявен от ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК *** с адрес ГР.СОФИЯ ***, законен представител: С.Н.Н., О.Л., Д.Х. и И.Х.Г., управители на Профи кредит България ЕООД, солидарно срещу А.А.А. ЕГН ********** с адрес *** и С.С.А. ЕГН ********** с адрес ***, положителен установителен иск с правно основание чл. 422, ал. 1, във вр. чл. 415, ал. 1 от ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че в полза на дружеството ищец съществува вземане против ответника в размер на 4375.16 лв. /четири хиляди триста седемдесет и пет лева и шестнадесет стотинки/ - главница за неизпълнение на задължение по Договор за потребителски кредит № 5006520632/09.05.2015 г. и законната лихва от 10.05.2018 г. до изплащане на вземането. Претендират се и разходите в заповедното и съдебното производство.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от провеждане на установителните искове, навеждайки следните фактически твърдения:

Между А.А.А. и ищцовото дружество  бил сключен Договор за потребителски кредит № 5006520632/09.05.2015 г. С.С.А. била солидарен длъжник по кредита. Предвид неизпълнение на поетите от ответника задължения, по инициатива на ищеца е учредено заповедно производство, по което е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Същата е връчена с уведомление на ответника. На ищеца е указано и за него е налице правен интерес от провеждане на избраната форма на искова защита.

Видно от материалите по делото ответниците не са били открити на посочените в исковата молба адреси, като е залепено уведомление по чл.47, ал.1 от ГПК.  До Адвокатска колегия-Шумен е изпратено искане за определяне на адвокат от националния регистър за правна помощ за осъществяване на особено процесуално представителство по делото, на непребиваващия на постоянния си адрес ответник по иска. На ответника А.А.А. ЕГН ********** е назначен особен представител на разноски на ищеца, С.Т. – адвокат от Адвокатска колегия - гр.Шумен. На ответника С.С.А. ЕГН ********** е назначен особен представител на разноски на ищеца, Н.Д. – адвокат от Адвокатска колегия - гр.Шумен.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, първият ответник, чрез особения си представител е подал отговор на исковата молба, като изразява становище, че предявените искове по същество са неоснователни.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, вторият ответник не е подал отговор на исковата молба.

В съдебно заседание по същество на делото, особените представители намират исковата претенция за неоснователна. Претендират, че се касае за възникнало облигационно отношение, но има факти и обстоятелства, които противоречат на Закона за потребителския кредит. Сочат, че страните могат свободно да определят съдържанието на договора, ако то не противоречи на добрите нрави. Твърдят, че договорената лихва между страните по Договор за потребителски кредит №5006520632 от 09.05.2014 г. в размер на 76.89%, е в нарушение на добрите нрави, тъй като надхвърля многократно трикратния размер на законната такава – от 30.12%, поради което тя е нищожна, предвид несъобразяването с разпоредбите на чл.26 от ЗЗД. Споделят същото и за ГПР по договора, което е 110.70%. Сочи се, че длъжникът е направил 38 пълни погасителни вноски, с което е надплатила сумата по договора.

          Според ищеца, същият е изпълнил  точно и в срок задълженията си. Длъжниците се запознават внимателно и полагат подписа си под клаузите на договорите и общите условия. На базата на него и разяснения от страна на кредитен експерт от дружеството клиентът преценява доколко предлагания договор съответства на неговите възможности и финансово състояние.

Съдът е събрал като относими по делото представените с исковата молба писмени доказателства: представените с ИМ писмени доказателства – ксерокопия на: пълномощно, договор за потребителски кредит №5006520632/09.05.2014 г., декларация във връзка с обработката на личните данни от 08.05.2014 г., общи условия на Профи Кредит България ЕООД към Договор за потребителски кредит версия 21.07.2014 г., карта на клиента А.А., обратна разписка, преводно нареждане за сумата от 5 000 лв. от 28.08.2018 г., молба за промяна на погасителен план от А.А. от 25.11.2014 г., анекс №1/27.11.2014 г. към Договор за потребителски кредит №5006520632, коригиран погасителен план към договор за потребителски кредит №5006520632, писмо от Профи Кредит България ЕООД до А.А. от 13.06.2017 г., извлечение по сметка към договор за потребителски кредит №5006520632, уведомително писмо до С.А. от 13.06.2017 г., удостоверение изх. №20180611142737/11.06.2018 г. от АВ – София.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установено следното:

На 09.05.2014 г. страните сключили договор за потребителски кредит, според който ищецът предоставил на А.А. сумата от 5000 лева. Уговорено било връщане на сумата за срок от 48 месеца, с размер на вноската по кредита от 337,50 лева, включваща главница и лихва в размер на 76,89% годишно, при ГПР от 110,70%, и обща дължима сума по кредита от 16200,00 лева. Клиент по договора била А.А.А., а солидарен длъжник била С.С.А..

На 09.05.2014 г., кредиторът превежда парична сума в размер на 5000 лв. по посочена от длъжника А.А.А. банкова сметка.

***.12.2014г. между кредитора от една страна и А.А.А. и С.С.А. от друга е подписан Анекс № 1 към Договор за потребителски кредит № 5006520632 за отлагане на вноски. В Анекс № 1 е уговорено, че вноски № 6,7,8. ще бъдат отложени и същите, ще бъдат заплатени в края на погасителния план, като за целта е изготвен нов погасителен план и същия е неразделна част от Анекс № 1.

А.А.А. направила 38 пълни погасителни вноски, след което преустановила плащанията. На 06.06.2017 г. договорът бил прекратен автоматично от кредитора и е обявена неговата предсрочна изискуемост.  На 13.06.2017 г. на длъжниците е изпратено уведомително писмо, с което те са информирани, че договорът на потребителски кредит е едностранно прекратен, а задължението е обявено за предсрочно изискуемо. Към датата на подаване на исковата молба, размерът на погасеното задължение от длъжника е в размер на 12062,88 лв.

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира от правна страна следното:

За уважаване на предявените искове, е необходимо да се установи – наличието на валидно правоотношение между страните (валиден договор); задължение за ответника, произтичащо от същото правоотношение, да върне заетата сума; предоставянето на заетата сума.

 Съдът е на мнение, че във връзка с установените обстоятелства  и приети по делото доказателства, приложени и приобщени към настоящото гражданско дело, безспорно е установено наличието на валидно облигационно правоотношение по процесният договор за паричен заем. С подписването на договора, ищецът се е задължил да предостави на ответника парична сума в размер на 5000,00 лева, представляваща главница. Редът и условията, при които Кредиторът е отпуснал кредит на Кредитополучателя, се уреждат от Договора. Лихвеният процент е определен и фиксиран в договора.

Настоящият съдебен състав споделя мнението изразено в ТР № 3/2017г. от 27.03.2019г., че размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит следва да се определи в размер само на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума (главницата) и законната лихва от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на плащането. С оглед на представените писмени доказателства, съдът приема, че ищецът е отпуснал кредит, а ответникът е останал задължен за сума в размер на  16200,00 лева. От тази сума длъжникът е погасил сума в размер на 12062,88 лв. Това обстоятелство не се оспорва от страните.  Задължението на ответника е безспорно установено, предвид приетите по делото доказателства и предвид сроковете на плащане е и изискуемо. Съдът приема, че предсрочната изискуемост е настъпила на датата посочена от ищеца в исковата молба, предвид посочените по-горе съображения.

От представените по делото документи е видно, че непогасеният остатък на главницата е в размер на 2917,64 лева. Датата на настъпване на предсрочната изискуемост е 06.06.2017г. Поради което, искът следва да бъде уважен до размер на 2917,64 лева, предвид установената погасена сума, а  законната лихва, следва да бъде определена от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на плащането, с оглед цитираното тълкувателно решение.

По отношение на направените възражения от ответната страна във връзка с годишен лихвен процент и ГПР, съдът намира същите за неоснователни, с оглед посочените по-горе основания.

На основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът дължи на ищеца и направените по заповедното и настоящото дело разноски, съразмерно уважените искове. Относно адвокатското възнаграждение и възнаграждението за особен представител, съдът намира, че са дължими в размера посочен в списъка за разноските.  Размерът им, съпоставен с минималните размери на адвокатските възнаграждения е съобразен с правната и фактическа сложност на делото.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                           Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че А.А.А. ЕГН ********** с адрес *** и С.С.А. ЕГН ********** с адрес ***,  дължат солидарно на кредитора „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК *** с адрес ГР.СОФИЯ, ***, със законни представители: С.Н.Н., О.Л., Д.Х. и И.Х.Г., следните вземания, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №617/11.05.2018г., постановена по ч.гр.д.№1305/2018г. по описа на РС-Шумен: сумата  от 2917,64 лева – неизплатено задължение по договор за потребителски кредит № 5006520632 от 09.05.2015 г., както и законната лихва  от датата на настъпване на предсрочната изискуемост 06.06.2017 г., до изплащане на вземането.

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск, с който се иска да се признае за установено, че А.А.А. ЕГН ********** с адрес *** и С.С.А. ЕГН ********** с адрес ***,  дължат солидарно на кредитора „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК *** с адрес ***, със законни представители: С.Н.Н., О.Л., Д.Х. и И.Х.Г., следните вземания, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №617/11.05.2018г., постановена по ч.гр.д.№1305/2018г. по описа на РС-Шумен: за сумата над 2917,64 лева до 4375,16 лв. - неизплатено задължение по договор за потребителски кредит № 5006520632 от 09.05.2015 г.

ОСЪЖДА А.А.А. ЕГН ********** с адрес *** и С.С.А. ЕГН ********** с адрес ***,  да платят солидарно на кредитора „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК *** с адрес ГР.СОФИЯ, ***, със законни представители: С.Н.Н., О.Л., Д.Х. и И.Х.Г., сума в общ размер на 886,84 лева, от които 749,34 лева, представляваща направени по настоящото дело деловодни разноски съразмерно уважената част на иска, вкл. и за възнаграждение на основание чл.78, ал.8 от ГПК и сумата от 137,50 лeва  - разноски в заповедното производство, на основание и чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен в двуседмичен срок от получаването му от страните.

След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи ч.гр.д.№1305/2018г. по описа на РС-Шумен.

 

                                             РАЙОНЕН   СЪДИЯ: