Р Е Ш Е Н И Е  

186/25.2.2019г. ,                  гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав

На деветнадесети февруари, през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД № 2605 по описа на ШРС за 2018 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 239 от ГПК.

Предявени са искове с правно основание по чл. 422, ал. 1, вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 240 от ЗЗД, вр. чл. 79 от ЗЗД вр. чл.92 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД  „А. с. В. “ ЕАД,  с ЕИК ***,  седалище и адрес на управление в гр.С., бул. “Д-р П. Д.“ ***, офис сграда Л., ***, ***, чрез пълномощник К. Г. В. - М. , за следните вземания: за сумата 588,54 лв. - главница, представляваща вземане по чл.79, ал.1, вр. чл.240, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.4 от ЗПК по Договор за паричен заем № ***, сключен на *** г. между „И. А. М.“ АД и ответницата М.Р.С.; вземане по чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 240, ал. 2 от ЗЗД, за сумата от 56,91 лв. - договорна лихва за периода 03.11.2017г. до *** г. /падеж на последна погасителна вноска/; вземане по чл. 78 от ЗЗД за сумата от 9 лв. - такса разходи с. на вземането; вземане по чл. 92 от ЗЗД за сумата от 339,15 лв. - неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 03.11.2017г. до *** г. /падеж на последна погасителна вноска/; вземане по чл. 86 от ЗЗД за обезщетение за забава в размер на 18,03 лв. за периода от 04.11.2017 г. до *** г.

Ищцовото дружество излага, че на 01.01.2018г. е подписано Приложение 1 към Рамков договор за продажба и прехвърляне В. /цесия/ от 16.11.2010г., сключен между „И. А. М." АД и „А. с. В." ООД, по силата на който, вземането на „И. А. М." АД, произтичащо от договор за паричен заем № ***/***г., сключен между ответницата и „И. А. М." АД, е прехвърлено на „А. с. В." ООД, ведно с всички привилегии и обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви. Договорът за заем съдържал изрична клауза, която уреждала правото на кредитора да прехвърли вземането си в полза на трети лица. „А. с. В." АД /понастоящем „А. с. В." ЕАД/, ЕИК ***, е правоприемник на „А. с. В." ООД, ЕИК ***.

Длъжникът бил уведомен по реда на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, за станалата продажба на вземането с Уведомително писмо от страна на „И. А. М." АД, изпратено с известие за доставяне.Твърди се че, ответникът бил уведомен по реда на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, за прехвърлянето на вземането с Уведомително писмо с Изх. № УПЦ-П-ИАМ/*** от ***г., от страна на „И. А. М.“ АД чрез „А. с. В." ЕАД.

Представя се обратна разписка към товарителницата, № ***, от която се установява, че ответникът получил лично писмото на ***г. „А. с. В."ЕАД е упълномощена, в качеството си на цесионер по договора за продажба и прехвърляне В. от 16.11.2010 г., да изпраща уведомления за извършената цесия, съгласно изрично пълномощно от законния представител на „И. А. М." АД.

Ищцовото дружество излага, че Договор за паричен заем № *** е бил сключен на *** г. между ответницата и “ И. А. М.“АД, в съответствие с разпоредбите на Закона за потребителския кредит и на основание Стандартен европейски формуляр, предоставен предварително на заемателя и съдържащ индивидуалните условия на бъдещия заем и предложение за сключване на договор за паричен заем. С подписването на договора, заемодателят се задължил да предостави на заемателя парична сума в размер на 750 лева, представляваща главница и чиста стойност на кредита. Редът и условията, при които е отпуснат кредитът, са уредени от Договора и Общите условия към него.

Погасителните вноски, които заемателят се задължил да изплаща, съставляват изплащане на главницата по кредита, ведно с надбавка, покриваща разноските на заемодателя по подготовка и обслужване на заема и определена добавка, съставляваща печалбата на заемодателя, като лихвеният процент е фиксиран за срока на Договора, при което общата стойност на плащанията по кредита била договорена в размер на 844,05 лв. Договорната лихва по кредита била уговорена от страните в размер на 94,05 лв. Заемателят се е задължил да върне кредита в срок до *** г., на 17 равни двуседмични погасителни вноски, в размер на 49,65 лева всяка, като падежът на първата погасителна вноска е *** г., а падежът на последната погасителна вноска бил на *** г.

На основание чл. 16, ал. 2 от сключения Договор за паричен заем, заемателят е заявил, че е запознат с Тарифа за таксите на „И. А. М." АД, като в случай, че забави плащането на падеж на погасителна вноска, включваща главница и договорна лихва по заема, с повече от 30 календарни дни, дължи заплащането на такса за разходи (изпращане на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждане на телефонни обаждания, лични посещения и др.), с.то на просрочените вземания, в размер на 9,00 лв. Таксата за направени разходи се начислява за всеки следващ 30 дневен период, през който има погасителна вноска, чието плащане е забавено с повече от 30 календарни дни, като всички начислени разходи с.то на просрочените погасителни вноски, които трябва да заплати заемателят, не може да надхвърлят 45,00 лв. На основание цитираните по-горе разпоредби на длъжника била начислена такса разходи с. на вземането в размер на 9,00 лв. Съгласно клаузите на договора, заемателят се е задължил, в 3-дневен срок от подписване на договора за заем, да предостави на заемодателя обезпечение на задълженията му по договора, а именно: две фИ.чески лица - поръчители, всяко от които да отговаря на следните И.сквания: да представи на заемателя служебна бележка за размер на трудовото възнаграждение, нетният размер на осигурителния му доход да е в размер над 1000,00 лв.; да работи по безсрочен трудов договор; да не е заемател или поръчител по друг договор за паричен заем, сключен с „И. А. М." АД; да няма неплатени осигуровки за последните две години; да няма задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ, една година назад, да е със статус не по-лош от 401 „Редовен", като поръчителите подписват договор за поръчителство ИЛИ банкова гаранция с бенефициер - заемодателят, която е издадена след усвояване на паричния заем, в размер на цялото задължение на заемателя по договора, която да е валидна 30 дни след крайния срок за плащане на задълженията по договора за заем.

Тъй като заемателят не представил на заемодателя нито едно от договорените обезпечения, съгласно уговореното от страните, на същия била начислена неустойка за неизпълнение, в размер на 444,55 лева, като страните постигнали споразумение тя да бъде разсрочена на 17 равни вноски, всяка в размер на 26,15 лева, платими на съответните падежни дати на погасителните вноски по договора за заем. Така, погасителната вноска, дължима от заемателя, станала 75,8 лева. На основание ЗПК и в съответствие с разпоредбите на сключения договор на длъжника, била начислена лихва за забава, в размер на действащата законна лихва за периода от 4.11.2017г. до датата на подаване на заявлението в съда. Общият размер на начислената лихва е 18,03 лева - представлява съвкупност от лихвите за забава, изчислени за всяка отделна падежирала неплатена погасителна вноска, включваща главница и договорна лихва.

Твърди се в исковата молба, че длъжникът не е заплатил изцяло дължимия паричен заем към Дружеството. Сумата, която била погасена до момента, е в размер на 304,00 лева, с която са погасени: неустойка за неизпълнение: 105,40 лв., договорна лихва: 37,14 лв., главница: 161,46 лв. Ищецът сочи, че срокът на договора е изтекъл с падежа на последната погасителна вноска, а именно на ***г. и не е обявяван за предсрочно И.скуем. Поради поведението на длъжника, от  ищеца А. с. В. “ ЕАД, с ЕИК ***, било подадено заявление на основание чл. 410 от ГПК до ШРС, за което, на ***г. е образувано ч.г.д.№ *** /2018г. по описа на ШРС и издадена Заповед № ***/***г. за изпълнение на парично задължение, за следните суми: за 588,54лв.  - главница по договор за паричен заем № *** от ***г.; за 56,91 лв. - договорна лихва за периода 03.11.2017г. до ***г.; за 9 лв. - такса разходи с. на вземането; за 339,15 лв. - неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 03.11.2017г. до *** г.; за 18,03 лв. - обезщетение за забава за периода от 04.11.2017 г. до *** г.

Моли за признаване за установено в отношенията между страните, че в полза на ищеца съществува парично вземане против ответника, за следните суми: 588,54 лв. - главница, представляваща вземане по чл.79, ал.1, вр. чл.240, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.4 от ЗПК, по Договор за паричен заем № ***, сключен на *** г., между „И. А. М.“АД и ответницата М.Р.С.; вземане по чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 240, ал. 2 от ЗЗД, за сумата от 56,91 лв. - договорна лихва за периода 03.11.2017г. до *** г. /падеж на последна погасителна вноска/; вземане по чл. 78 от ЗЗД за сумата от 9 лв. - такса разходи с. на вземането; вземане по чл. 92 ЗЗД, за сумата от 339,15 лв. - неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 03.11.2017г. до *** г. /падеж на последна погасителна вноска/; вземане по чл. 86 от ЗЗД за обезщетение за забава в размер на 18,03 лв. за периода от 04.11.2017 г.- *** г., представляващи задължения по договор за паричен заем № *** от ***г., сключен на *** г. между ответницата и “И. А. М.“ АД, което вземане е прехвърлено на ищеца чрез сключен Договор за продажба и прехвърляне В. на 16.11.2010г., между „И. А. М." АД и „А. с. В." ООД, за плащането на което вземане е издадена Заповед № ***/***г. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №***/2018г. на ШРС, срещу ответницата М.Р.С., с ЕГН **********. Прилага писмени доказателства.

Претендира разноски в настоящото и в заповедното производство, за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

В предоставения на основание чл. 131 от ГПК срок, ответникът, получил лично книжата, не депозира отговор на исковата молба.  Преди първото съдебно заседание, ищецът, в писмена молба, прави искане за произнасяне с неприсъствено решение. Ответникът не се явява в съдебно заседание, като не изпраща и представител.

Така предявената молба се явява допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание, и искът вероятно е или не е основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представени доказателства или направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

В конкретния случай са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, уважаващо предявения иск – ответникът е бил редовно уведомяван и призован, като последиците от неподаване на отговор и неявяване в съдебно заседание са му били указани. Представените писмени доказателства сочат наличието на валидни облигационни правоотношения между страните, в посочения от ищеца смисъл. Установени са и размерите на дължимите плащания.

В този смисъл, по отношение искането за разноски в исковото производство, съдът намира за основателно искането за юрисконсултско възнаграждение до размер от 100 лв., както и за сумата за платена държавна такса 175 лв., които следва да бъдат заплатени от ответника на ищеца, т.е. в общ размер 275лв.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените и заповедното производство разноски, в общ размер на 75 лева /25 лева държавна такса и 50лв. юрисконсултско възнаграждение, разноски в заповедното производство/.

Водим от горното и на посочените основания, съдът

 

                                                  Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение „А. с. В.” ЕАД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Д-р П. Д.“ ***, офис сграда Л., ***, ***, че ответникът М.Р.С., с ЕГН **********, адрес: ***, дължи сумата 588,54 лв.(петстотин осемдесети осем лева и петдесет и четири ст.) - главница по Договор за паричен заем № ***, сключен на ***г., като вземането е прехвърлено на ищеца с Рамков договор за продажба и прехвърляне В. /цесия/ от 16.11.2010г., ведно със законната лихва за забава от датата на депозиране на заявлението в съда – ***г. до окончателното плащане на вземането, за която по образувано ЧГД № ***/2018 г. по описа на ШРС, срещу ответника има издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „А. с. В.” ЕАД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Д-р П. Д.“ ***, офис сграда Л., ***, ***, че ответникът М.Р.С., с ЕГН **********, адрес: ***, дължи сумата от 56,91лв.(петдесет и шест лева и деветдесет и една ст.) - договорна лихва за периода 03.11.2017г. до *** г., за която, по образувано ЧГД № ***/2018 г. по описа на ШРС, срещу ответника има издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „А. с. В.” ЕАД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Д-р П. Д.“ ***, офис сграда Л., *** ,***, че ответникът М.Р.С., с ЕГН **********, адрес ***, дължи сумата от 339,15лв.(триста тридесет и девет лева и петнадесет ст.) - неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 03.11.2017г. до *** г., за която, по образувано ЧГД № ***/2018г. по описа на ШРС, срещу ответника има издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „А. с. В.” ЕАД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Д-р П. Д.“ ***, офис сграда Л., ***, ***, че ответникът М.Р.С., с ЕГН **********, адрес: ***, дължи сумата от 18,03лв.(осемнадесет лева и три ст.) - обезщетение за забава за периода от 04.11.2017 г. до ***г., за която, по образувано ЧГД № ***/2018 г. по описа на ШРС, срещу ответника има издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „А. с. В.” ЕАД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Д-р П. Д.“ ***, офис сграда Л., ***, ***, че ответникът М.Р.С., с ЕГН **********, адрес: ***, дължи сумата от 9 лв. - такса разходи с. на вземането, за която, по образувано ЧГД № ***/2018 г. по описа на ШРС, срещу ответника има издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК .

ОСЪЖДА М.Р.С., с ЕГН **********, адрес: ***, да плати на А. с. В.” ЕАД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление в гр.С., бул.“Д-р П. Д.“ ***, офис сграда Л., ***, ***, сума в общ размер 350лв. (триста и петдесет) лева, от които 275лв. (двеста седемдесет и пет) лева – разноски в исковото производство и сумата 75лв. (седемдесет и пет) лева - разноски в заповедното производство, на основание и чл. 78, ал. 1 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК

Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 239, ал. 4 ГПК.  

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :