Р Е Ш Е Н И Е

 

353/16.4.2019г. , гр. Шумен  

 

Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание, на двадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Григорова

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр. д.№2640 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявени са искове за делба на наследство на недвижими имоти, във фазата по допускане на делбата, с правно основание чл.34 от ЗС, вр. с чл.69, ал.1 от ЗН  и иск по чл.76 от ЗН.

В исковата си молба до съда ищците – Е.М.В., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.С., ЕГН **********, с адрес: ***; Т.Р.Б., ЕГН **********, с адрес: ***; К.Р.П., ЕГН **********, с адрес: *** А; П.Й.Т., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Й.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***; И.С.Д., ЕГН **********,  с адрес: ***; Я.М.П., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Н.Я., ЕГН **********, с адрес: ***; И.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Г.Г.Й., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Д.П., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Д.П., ЕГН **********, с адрес: ***, излагат, че с ответника Д.Д.К., ЕГН **********, с адрес: ***, са съсобственици на следните недвижими имоти: 1/Поземлен имот, с идентификатор 47161.26.3, в местността „А.”, с площ 15,002 дка, трета категория, представляващ имот № 026003 по плана на селото, при граници: имоти № №: 026002 - посевна площ, 000031 - полски път, 026004 - посевна площ, 026010 - посевна площ, 026009 - посевна площ; 2/ Поземлен имот, е идентификатор 47161.83.15, в местността „А.А.“, с площ 5,660 дка, пета категория, представляващ имот № 083015 по плана на селото, при граници: имоти с №№: 083014 - посевна площ, 000101 - подземни води, 083009 - посевна площ, 083010 - посевна площ, 000448 полски път; 3/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.109.18, в местността „Д.”, с площ 2,531 дка,  четвърта категория, представляващ имот № 109018  по плана на селото, при граници: имоти с №№ 109019 - лозе, 109017 - лозе, 000290 полски път, 099005 - лозе, 000262 - полски път; 4/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.21, в местността „П.”, с площ 2,199 дка, трета категория, представляващ имот № 124021 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 124023 - посевна площ, 000475 - напоителен канал, 124016 - посевна площ, 000158 – пасище; 5/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.22, в местността „П.”, с площ 3,318 дка, трета категория, представляващ имот № 124022 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 000475 - напоителен канал, 124015 - посевна площ, 124014 - посевна площ, 000474 - полски път, 000146 - индивид, застр. на фонд населени места, 124028 - посевна плот, 124025 - посевна площ. Собствеността била възникнала по силата на наследствено правоприемство, от наследството, останало след смъртта на общия им наследодател М.В.Г./М.В.Г./. Страните не можели доброволно да поделят имотите по между си. Междувременно ответницата Д.К. е продала на втория ответник Н.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***, ½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 47161.124.22, в местността „П.“. Ищците считат, че тази прехвърлителна сделка, на основание чл.76 от ЗН, е относително недействителна. Поради изложеното молят съда да постанови решение, по силата на което да се прогласи недействителността на извършената от Д.Д.К. на Н.К.К. продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот, с идентификатор 47161.124.22,  в местността „П.“, с площ 3 318 кв.м., обективирана в Нот. акт № 63, т.IV, д.802/2000 г. на 222 Нотариус гp. Шумен по отношение на всички ищци, при условие, че този имот не се падне в дял на Д.Д.К. и да се допусне и извърши делба между страните на гореописаните съсобствени недвижими имот, при следните квоти за страните: за Е.М.В. - 4/96 ид. части, за М.М.С. - 4/96 ид. части, за Т. Н. Б. - 4/96 ид. части, за К.Р.П. - 4/96 ид. части, за П.Й.Т. - 8/96 ид. част, за М.М.М. - 3/96 ид. части, за Й.Ж.С. - 3/96 ид. части, за И.С.Д. - 6/96 ид. части, за Я.М.П. - 6/96 ид. части, за М.Н.Я. - 2/96 ид. части, за И.Е.М. - 2/96 ид. части, за М.Е.М. - 2/96 ид. части, за Г.Г.Й. - 6/96 ид. части, за П.Г.Н. - 6/96 ид. части, за П.Д.П. - 6/96 ид. части, за Д.Д.П. - 6/96 ид. части и за Д.Д.К. - 24/96 ид. части.

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответникът Д.Д.К. депозира писмен отговор, в който моли иска за делба да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан, за което излага аргументи. В съдебно заседание поддържа изложените доводи и възражения, като заявява, че тя е единствен собственик на процесните имоти, сочейки основанията си.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът Н.К.К. депозира писмен отговор, в който заявява, че оспорва изцяло иска по чл.76 от ЗН. Излага възражения за изтекла в негова полза придобивна давност.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

Видно от представените по делото официално заверени преписи от Решение №25-2/03.10.1994 г. на ПК, гр. Шумен, удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.М. и 5 броя скици, издадени от СГКК, гр. Шумен, се установи, че на наследниците на М.В.Г.е възстановено правото на собственост върху земеделски земи, находящи се в землището на с. М., както следва: 1/Поземлен имот, с идентификатор 47161.26.3, в местността „А.”, с площ 15,002 дка, трета категория, представляващ имот № 026003 по плана на селото, при граници: имоти № №: 026002 - посевна площ, 000031 - полски път, 026004 - посевна площ, 026010 - посевна площ, 026009 - посевна площ; 2/ Поземлен имот, е идентификатор 47161.83.15, в местността „А.А.“, с площ 5,660 дка, пета категория, представляващ имот № 083015 по плана на селото, при граници: имоти с №№: 083014 - посевна площ, 000101 - подземни води, 083009 - посевна площ, 083010 - посевна площ, 000448 полски път; 3/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.109.18, в местността „Д.”, с площ 2,531 дка,  четвърта категория, представляващ имот № 109018  по плана на селото, при граници: имоти с №№ 109019 - лозе, 109017 - лозе, 000290 полски път, 099005 - лозе, 000262 - полски път; 4/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.21, в местността „П.”, с площ 2,199 дка, трета категория, представляващ имот № 124021 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 124023 - посевна площ, 000475 - напоителен канал, 124016 - посевна площ, 000158 – пасище; 5/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.22, в местността „П.”, с площ 3,318 дка, трета категория, представляващ имот № 124022 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 000475 - напоителен канал, 124015 - посевна площ, 124014 - посевна площ, 000474 - полски път, 000146 - индивид, застр. на фонд населени места, 124028 - посевна плот, 124025 - посевна площ. Видно от представения по делото официално заверен препис от Удостоверение за наследници изх. №02-2502/38 от 23.07.2018 г., издаденото от Община Шумен, кметство с. М., се установи, че М.В.Г. е починал през 1955 г., като е оставил за свои законни наследници страните Е.М.В., ЕГН **********- правнук; М.М.С., ЕГН **********- правнучка; Т.Р.Б., ЕГН **********- правнучка; К.Р.П., ЕГН **********- правнук; П.Й.Т., ЕГН **********- правнук; М.М.М., ЕГН **********- праправнук; Й.Ж.С., ЕГН **********- праправнучка; И.С.Д., ЕГН **********- правнучка; Я.М.П., ЕГН **********- правнук; М.Н.Я., ЕГН **********- съпруга на починалия правнук на наследодателя Е. М. Я.; И.Е.М., ЕГН **********-праправнук; М.Е.М., ЕГН **********- праправнучка; Г.Г.Й., ЕГН **********- правнучка; П.Г.Н., ЕГН **********- правнучка; П.Д.П., ЕГН **********- правнук; Д.Д.П., ЕГН **********- правнук и Д.Д.К., ЕГН **********- внучка. От представения официално заверен препис от декларация за идентичност на имена, се установи, че М.В.Г. и М.В.Г.са имената на едно и също лице. Ответницата излага възражения, че не е налице съсобственост между нея и ищците по отношение на процесните имоти, тъй като единствено тя е приела наследството, оставено след смъртта на общия наследодател М.В.Г.. Няма спор, а се установява и от доказателствата по делото, че правото на собственост върху процесните земеделски земи, по силата на решение на съответната поземлена комисия, е възстановено на всички наследници на М.В.Г., като в този смисъл е признато правото на собственост върху земите на общия наследодател, респ. на призованите към наследяване на това наследство лица. Няма спор, че процесните имоти попадат в кръга на разпоредбата на чл.91а от ЗН, т.е. представляват новооткрито наследство. Според текста на цитираната разпоредба при наследство, в което влизат имоти одържавени или включени в трудово-кооперативни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, собствеността върху които се възстановява, отказ от наследството, извършен след одържавяването, съответно включването на имотите няма действие по отношение на тези имоти. Ответницата представи по делото спогодба от 1964 г. между част от наследниците на М.Г. и удостоверение, издадено от ШРС, от които се установи, че на 03.11.1964 г. наследниците Г.П., С.С., Р.Т. и Ж.В. са декларирали, че са поделили всичко, което е наследено от бащата М.В. и майката Д. В. и са получили всичко, което им се е полагало. В спогодбата е посочено, че тези наследници нямат претенции към друго наследство, като декларират, че се отказват от всяко наследство занапред. От удостоверението, издадено от ШРС, се установи, че през 1972 г. същите лица са извършили изричен отказ от наследството, оставено след смъртта на М.В. и Д.В., които откази са вписани в особената за това книга, водена при ШРС. Предвид изричната разпоредба на чл.91а от ЗН, процесните земеделски земи имат характера на новооткрито наследство, като извършените от наследодателите на страните, след одържавяването и преди възстановяването на имотите, откази от наследство нямат действие по отношение на същите. На следващо място, съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗН приемането и отказът от наследство, направени под условие, за срок или за част от наследството са недействителни. В случая наследодателите на ищците са заявили, че са приели част от наследството на М.В.и неговата съпруга, поделили са имущество, като са заявили, че по отношение на друго, бъдещо имущество се отказват. Така извършеният отказ е недействителен, тъй като преди него наследниците са изявили воля за приемане на същото наследство, като са приели последното. От друга страна, както е посочено по- горе, по силата на закона отказ за част от наследството е недействителен и не поражда правни последици. Ето защо, съдът счита, че в случая ищците и ответницата са призовани към наследяване лица касателно наследството на М.В.и са законово овластени да изразят воля за приемане или отказ от това новооткрито наследство. По отношение на възраженията на ответницата, че единствено тя е изявила воля да приеме процесното наследство, за да се произнесе, съобрази следното:

Приемането на наследство е едностранен акт, с който наследникът изявява волята си да го придобие, като приемането произвежда действие от откриване на наследството /чл.48 от ЗН/. Приемането на наследството може да стане изрично или мълчаливо. Законът не предвижда срок за приемане на наследство. Мълчаливо приемане има, когато наследникът извърши действия, които несъмнено предполагат намерението му да приеме наследството, и които той не би имал право да извърши, освен в качеството си на наследник. В разглеждания казус, се установи, че заявлението за възстановяване на процесните земи е подадено от ответницата. Видно от материалите, съставляващи преписки с вх.№2702/18.02.1991 г., 7317/19.02.1992 г. и вх.№2702А/18.12.1991 г., служебно създаден, за землище на с. М., общ. Шумен, се установи, че ответницата е заявила, в качеството си на наследник на починалата си майка Ж. Д. М., за възстановяване земеделски земи, включително и процесните. Преди произнасяне на поземлената комисия, по преписката е постъпило възражение от наследници на М.В.Ж.В., Р. П., Д. П., Г. П., Й.С., И.Д., в което посочените лица, в качеството на наследници на М.В., са заявили правото си за възстановяване на 93 дка земя, останали след смъртта на общия наследодател М.В.. По повод на това възражение Комисията е отказала да възстанови на ответницата, в качеството ѝ на наследник на Ж. Д. М., процесните имоти, срещу който отказ същата е депозирала жалба, в която е изложила мотиви за извършен отказ от наследство и спогодба от наследниците на М.В./сочени и в настоящото производство/. Тези действия на наследниците съдът определя като недвусмислени действия по приемане на наследството, оставено след смъртта на общия наследодател. Безспорно така направените още по време на възстановяване на имотите възражения от другите наследници, сочат на тяхната недвусмислена воля да приемат това наследство. С оглед така направеното възражение е издаден и процесния документ, удостоверяващ правото на собственост на ищците и ответницата- Решение №25-2/03.10.1994 г. на ПК, гр. Шумен. На следващо място, по делото са събрани множество писмени доказателства, установяващи действия на наследниците по предоставяне земите за обработване на трети лица, срещу което са получавани съответните рента и наем, включително са получавани суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ. От разпитания по делото свидетел В. В., се установи, че от 2000 г. всички наследници на М.В.са получавали рента за земите, като М.В.е имал четири деца и земята се е деляла условно на четири и всеки си е получавал дела. Същата свидетелка заяви, че ответницата също си е получавала рента до 2001 г., когато уведомила свидетелката, касиер- домакин в ЗК „Извор“, с. М., че е продала нейните земи – половината от земята в „П.“ и друга нива от 8, 100 дка, тъй като е сметнала, че това е нейният дял. Тези земи, свидетелят посочи, че не са давани за обработване на кооперацията, а наследниците сами си ги поделили и обработвали. Същата свидетелка категорично заяви, че тези земи винаги се е знаело, че са на наследниците на М.В.и рентата за тях е получава от всички наследници. Съдът дава вяра на така събраните гласни доказателства, тъй като същите са ясни, конкретни, вътрешно непротиворечиви, като кореспондират със събраните по делото писмени доказателства. На следващо място, съдебната практика категорично приема, че предявяване на иск за делба на наследство е недвусмислено действие по приемане на това наследство. Ето защо счита, че в случая всички наследници на общия наследодател са изявили волята си да приемат процесното новооткрито наследство, поради което са съсобственици на имотите, предмет на настоящото делбено производство.

По отношение на предявения от ищците иск по чл.76 от ЗН, за да се произнесе, съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл.76 от ЗН, актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, ако тия предмети не се падат в негов дял при делбата, т.е. сочената правна норма визира само разпореждане с вещни права, придоби по наследство. По смисъла на цитираната разпоредба, актът на разпореждане на сънаследник с отделна наследствена вещ или с дял от наследствена вещ е относително недействителен- сделката е валидна в отношенията между страните по нея, както между тях и трети лица, но по силата на закона няма действие за сънаследниците на прехвърлителя. Недействителността по чл.76 от ЗН не настъпва по право и не се прилага служебно от съда, а трябва да бъде предявена чрез иск или възражение от някой от сънаследниците, в чийто интерес е установена. Изключение от недействителността по чл.76 от ЗН са следните хипотези: 1/ако наследството съставлява и се изчерпва само с една вещ /предмет, имот/, то актът на разпореждане с идеална част, съответстваща на наследствения дял, съставлява акт на разпореждане с наследството-чл.212 от ЗЗД или 2/ако всички сънаследници са се разпоредили с наследствените си части от вещта, или разпореждането е извършено по между им. В разглеждания казус, безспорно се установи, че на 27.12.2000 г. ответницата Д.К. е продала на втория ответник Н.К.К. ½ ид.ч. от поземлен имот, с идентификатор 47161.124.22,  в местността „П.“, с площ 3 318 кв.м., която сделка е обективирана в Нот. акт № 63, т.IV, д.802/2000 г. на нотариус с рег. №222 на НК. Безспорно сочения имот е наследствен, като прехвърлянето на имота е извършено от наследник на трето за наследството лице. Купувачът по сделката, вторият ответник, въведе възражение за придобиване прехвърлената му идеална част по силата на давностно владение. Придобивната давност е оригинерно основание за придобиване право на собственост. Тя е способ за придобиване на право на собственост или ограничено вещно право чрез фактическото упражняване съдържанието на това право след изтичане на определен в закона период от време. За придобиването по давност е необходимо да бъде установено владение върху един имот. Съгласно чл.68, ал.1 от ЗС, владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя- обективен елемент /corpus/- упражняване на фактическа власт и субективен елемент /animus/- намерение за своене на вещта. При преценката дали е установено владение, следва да се вземат предвид характеристиките на владението- като непрекъснато, спокойно, явно, несъмнително и с намерение да се държи вещта като своя. Нормата на чл.79, ал.1 от ЗС предвижда, че правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на десет години, т.е. придобивната давност се характеризира с два съществени елемента- изтичане на законно определен период от време и извършване на дейност на фактическо господство върху определен имот, с намерение да се свои този имот /упражняване на владение върху имота/. Правото на собственост не се придобива автоматично с изтичане на давностния срок, тъй като давността не се прилага служебно- чл.84 от ЗС, във връзка с чл.120 от ЗЗД. Съгласно нормата на чл.85 от ЗС разпоредбите за придобиване право на собственост върху недвижим имот по давност важат за придобиване по давност и на други вещни права върху такъв имот. В разглеждания казус, от събраните гласни доказателства, свидетели, разпитани по искане на втория ответник, се установи, че този ответник от 15-20 години има нива, намираща се на края на с. М., която обработва и стопанисва. Тази нива, свидетелите сочат, че е купена от ответника, като последният си я стопанисва, считайки я за своя /“Може би от 15-20 години го има това място. Поддържа го това място, поливна вода си има, поливат си. Сега е изорано, само той си го работи това място. Незнам да е имало спорове за това място през годините…“ са показания на свидетеля И./. Съдът дава вяра на събраните в полза на този ответник гласни доказателства, тъй като показанията и на тримата свидетели са ясни, взаимно и вътрешно непротиворечиви и се подкрепят и от показанията на разпитания по искане на ищеца свидетел В., който заяви, че ответницата е сметнала тази част от земята за нейна и я продала на другия ответник, който си направил лозе. Предвид изложеното, съдът стига до извода, че от датата на изповядване на атакуваната сделка, до предявяване на иска по чл.76 от ЗН, ответникът владее и ползва процесната идеална част от имота необезпокоявано и непрекъснато, считайки я за своя, придобита на годно правно основание.  Ето защо намира, че в случая са налице всички законови предпоставки за придобиване на 1/2 ид.ч. от имота от ответника по давност, като наследниците са загубили правото си на собственост върху същата идеална част. Предвид изложеното съдът стига до извода, че искът по чл.76 от ЗН следва да се отхвърли, тъй като ответникът е придобил собствеността върху оспорената идеална част от процесния делбен имот на оригинерно основание, противопоставимо на всички наследници, които, поради наличието на същото основание за ответника, са загубили собствеността върху идеалната част от имота.

С оглед на гореизложеното и съобразно разпоредбите на чл.5, ал.1 и чл.9 от ЗН, съдът заключава, че касателно следните имоти: 1/Поземлен имот, с идентификатор 47161.26.3, в местността „А.”, с площ 15,002 дка, трета категория, представляващ имот № 026003 по плана на селото, при граници: имоти № №: 026002 - посевна площ, 000031 - полски път, 026004 - посевна площ, 026010 - посевна площ, 026009 - посевна площ; 2/ Поземлен имот, е идентификатор 47161.83.15, в местността „А.А.“, с площ 5,660 дка, пета категория, представляващ имот № 083015 по плана на селото, при граници: имоти с №№: 083014 - посевна площ, 000101 - подземни води, 083009 - посевна площ, 083010 - посевна площ, 000448 полски път; 3/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.109.18, в местността „Д.”, с площ 2,531 дка,  четвърта категория, представляващ имот № 109018  по плана на селото, при граници: имоти с №№ 109019 - лозе, 109017 - лозе, 000290 полски път, 099005 - лозе, 000262 - полски път; 4/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.21, в местността „П.”, с площ 2,199 дка, трета категория, представляващ имот № 124021 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 124023 - посевна площ, 000475 - напоителен канал, 124016 - посевна площ, 000158 – пасище, делбата следва да се допусне при следните квоти за наследниците: за Е.М.В. - 4/96 ид. части, за М.М.С. - 4/96 ид. части, за Т. Н. Б. - 4/96 ид. части, за К.Р.П. - 4/96 ид. части, за П.Й.Т. - 8/96 ид. част, за М.М.М. - 3/96 ид. части, за Й.Ж.С. - 3/96 ид. части, за И.С.Д. - 6/96 ид. части, за Я.М.П. - 6/96 ид. части, за М.Н.Я. - 2/96 ид. части, за И.Е.М. - 2/96 ид. части, за М.Е.М. - 2/96 ид. части, за Г.Г.Й. - 6/96 ид. части, за П.Г.Н. - 6/96 ид. части, за П.Д.П. - 6/96 ид. части, за Д.Д.П. - 6/96 ид. части и за Д.Д.К. - 24/96 ид. части.

По отношение на Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.22, в местността „П.”, с площ 3,318 дка, трета категория, представляващ имот № 124022 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 000475 - напоителен канал, 124015 - посевна площ, 124014 - посевна площ, 000474 - полски път, 000146 - индивид, застр. на фонд населени места, 124028 - посевна плот, 124025 - посевна площ, доколкото се установи, че същият е съсобствен между наследниците на М.В.и трето за наследството лице, и това лице участва в настоящото делбено производство, счита, че следва също да бъде допуснат до делба, при следните квоти за страните: за Е.М.В. - 4/192 ид. части, за М.М.С. - 4/192 ид. части, за Т. Н. Б. - 4/192 ид. части, за К.Р.П. - 4/192 ид. части, за П.Й.Т. – 8/192 ид. част, за М.М.М. - 3/192 ид. части, за Й.Ж.С. - 3/192 ид. части, за И.С.Д. - 6/192 ид. части, за Я.М.П. - 6/192 ид. части, за М.Н.Я. - 2/192 ид. части, за И.Е.М. - 2/192 ид. части, за М.Е.М. - 2/192 ид. части, за Г.Г.Й. - 6/192 ид. части, за П.Г.Н. - 6/192 ид. части, за П.Д.П. - 6/192 ид. части, за Д.Д.П. - 6/192 ид. части, за Д.Д.К. - 24/192 ид. части, и за ответника Н.К.К. – 96/192 ид.ч.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА до делба между Е.М.В., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.С., ЕГН **********, с адрес: ***; Т.Р.Б., ЕГН **********, с адрес: ***; К.Р.П., ЕГН **********, с адрес: *** А; П.Й.Т., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Й.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***; И.С.Д., ЕГН **********,  с адрес: ***; Я.М.П., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Н.Я., ЕГН **********, с адрес: ***; И.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Г.Г.Й., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Д.П., ЕГН **********, с адрес: ***, Д.Д.П., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Д.К., ЕГН **********, с адрес: ***, следните земеделски земи, находящи се в землището на с. М., както следва: 1/Поземлен имот, с идентификатор 47161.26.3, в местността „А.”, с площ 15,002 дка, трета категория, представляващ имот № 026003 по плана на селото, при граници: имоти № №: 026002 - посевна площ, 000031 - полски път, 026004 - посевна площ, 026010 - посевна площ, 026009 - посевна площ; 2/ Поземлен имот, е идентификатор 47161.83.15, в местността „А.А.“, с площ 5,660 дка, пета категория, представляващ имот № 083015 по плана на селото, при граници: имоти с №№: 083014 - посевна площ, 000101 - подземни води, 083009 - посевна площ, 083010 - посевна площ, 000448 полски път; 3/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.109.18, в местността „Д.”, с площ 2,531 дка,  четвърта категория, представляващ имот № 109018  по плана на селото, при граници: имоти с №№ 109019 - лозе, 109017 - лозе, 000290 полски път, 099005 - лозе, 000262 - полски път; 4/ Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.21, в местността „П.”, с площ 2,199 дка, трета категория, представляващ имот № 124021 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 124023 - посевна площ, 000475 - напоителен канал, 124016 - посевна площ, 000158 – пасище, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ: за Е.М.В. - 4/96 ид. части, за М.М.С. - 4/96 ид. части, за Т. Н. Б. - 4/96 ид. части, за К.Р.П. - 4/96 ид. части, за П.Й.Т. - 8/96 ид. част, за М.М.М. - 3/96 ид. части, за Й.Ж.С. - 3/96 ид. части, за И.С.Д. - 6/96 ид. части, за Я.М.П. - 6/96 ид. части, за М.Н.Я. - 2/96 ид. части, за И.Е.М. - 2/96 ид. части, за М.Е.М. - 2/96 ид. части, за Г.Г.Й. - 6/96 ид. части, за П.Г.Н. - 6/96 ид. части, за П.Д.П. - 6/96 ид. части, за Д.Д.П. - 6/96 ид. части и за Д.Д.К. - 24/96 ид. части.

ДОПУСКА до делба между Е.М.В., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.С., ЕГН **********, с адрес: ***; Т.Р.Б., ЕГН **********, с адрес: ***; К.Р.П., ЕГН **********, с адрес: *** А; П.Й.Т., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Й.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***; И.С.Д., ЕГН **********,  с адрес: ***; Я.М.П., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Н.Я., ЕГН **********, с адрес: ***; И.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Г.Г.Й., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Д.П., ЕГН **********, с адрес: ***; Д.Д.П., ЕГН **********, с адрес: ***, Д.Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и Н.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***, следния недвижим имот, находящ се в землището на с. М. и представляващ Поземлен имот, с идентификатор 47161.124.22, в местността „П.”, с площ 3,318 дка, трета категория, представляващ имот № 124022 по плана на селото, при граници: имоти с №№ 000475 - напоителен канал, 124015 - посевна площ, 124014 - посевна площ, 000474 - полски път, 000146 - индивид, застр. на фонд населени места, 124028 - посевна плот, 124025 - посевна площ, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СТРАНИТЕ: за Е.М.В. - 4/192 ид. части, за М.М.С. - 4/192 ид. части, за Т. Н. Б. - 4/192 ид. части, за К.Р.П. - 4/192 ид. части, за П.Й.Т. – 8/192 ид. част, за М.М.М. - 3/192 ид. части, за Й.Ж.С. - 3/192 ид. части, за И.С.Д. - 6/192 ид. части, за Я.М.П. - 6/192 ид. части, за М.Н.Я. - 2/192 ид. части, за И.Е.М. - 2/192 ид. части, за М.Е.М. - 2/192 ид. части, за Г.Г.Й. - 6/192 ид. части, за П.Г.Н. - 6/192 ид. части, за П.Д.П. - 6/192 ид. части, за Д.Д.П. - 6/192 ид. части, за Д.Д.К. - 24/192 ид. части и за ответника Н.К.К. – 96/192 ид.ч.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.М.В., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.С., ЕГН **********, с адрес: ***; Т.Р.Б., ЕГН **********, с адрес: ***; К.Р.П., ЕГН **********, с адрес: *** А; П.Й.Т., ЕГН **********, с адрес: ***; М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Й.Ж.С., ЕГН **********, с адрес: ***; И.С.Д., ЕГН **********,  с адрес: ***; Я.М.П., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Н.Я., ЕГН **********, с адрес: ***; И.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; М.Е.М., ЕГН **********, с адрес: ***; Г.Г.Й., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Г.Н., ЕГН **********, с адрес: ***; П.Д.П., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Д.П., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу Д.Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и Н.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***, иск по чл.76 от ЗН, да се прогласи недействителността на извършената от Д.Д.К. на Н.К.К. продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот, с идентификатор 47161.124.22,  в местността „П.“, с площ 3 318 кв.м., обективирана в Нот. акт № 63, т.IV, д.802/2000 г. на 222 Нотариус гp. Шумен, по отношение на всички ищци, при условие, че този имот не се падне в дял на Д.Д.К..

Решението може да се обжалва пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните.  

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: