Р Е Ш Е Н И Е

 

424/8.5.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На десети април през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                              Председател: Ростислава Георгиева  

Секретар: Ил.Д.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №2664 по описа на ШРС за 2018 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е положителен установителен иск с правна квалификация чл.422, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.124 от ГПК.

Производството по настоящото дело е образувано по искова молба от “***” ЕАД, с ЕИК***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.***4, ***, сграда 6, представлявано от М. П. Ф., съдебен адрес: гр.София, ж.к.***, ул.“***“ №6, ет.5, чрез адв.З. Й. Ц.от САК срещу Ц.Х.С., с ЕГН**********,***. 

Ищцовото дружество твърди, че между „***“ ЕАД /сега “***” ЕАД/ и ответницата  Ц.Х.С. на били сключени общо 14 Договори и допълнителни споразумения  за предоставени мобилни услуги и лизингови услуги за предоставени мобилни телефони. Въз основа на посочените договори и допълнителни споразумения ответницата ползвала мобилни и лизингови услуги,  за което в периода м.септември 2016 – м.декември 2016 год. й били издадени общо 11 фактури. Тъй като ответникът не изплатил дължимата сума ищцовото дружество на основание чл.410 от ГПК подало в Районен съд – гр.Шумен заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу С., в резултат на което било образувано ЧГД №2070/2018 год. по описа на ШРС. Тъй като след издаване на заповедта за изпълнение ответникът не е бил намерен на известните по делото адреси и връчването на заповедта за изпълнение е станало по реда на чл.47, ал.5 от ГПК, за ищцовото дружество на основание разпоредбата на чл.415, ал.1, т.2 от ГПК е възникнало задължение да установи претенцията си по съдебен ред.

С настоящата искова молба предявяват положителен установителен иск, като молят съда да признае за установено, че ответникът дължи на “***” ЕАД сумата от 1336 лева – главница, представляваща незаплатени суми за предоставени мобилни услуги, такси и лизингови вноски за ползвани мобилни апарати и таблети, за които са били издадени фактури №7245358328/01.09.2016 год., №7245849011/10.09.2016 год., №7246075170/15.09.2016 год., №7246644366/01.10.2016 год.,  №7247187894/10.10.2016 год.,  №7247423445/15.10.2016 год.,  №7248540353/10.11.2016 год., №7248776809/15.11.2016 год.,  №7249958930/10.12.2016 год., №7250128293/15.12.2016 год., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на сумите.  Молят също съдът с решението си да осъди ответника да им заплати разноските по заповедното и настоящото производство.  

В съдебно заседание за ищцовото дружество не се явява представител. От тяхно име е депозирана писмена молба на 08.04.2019 год., в която излагат становище по съществото на спора, като молят предявените искове да бъдат уважени изцяло.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея са били изпратени на ответника. Тъй като последният не е бил открит на адреса, посочен в исковата молба и в изготвената по делото служебна справка от НБД и от ТД на НАП, на основание разпоредбата на чл.47, ал.6 от ГПК му е бил назначен особен представител. В законоустановения едномесечен срок от страна на назначения на ответника особен представител е бил депозиран писмен отговор. В отговора особеният представител на ответника излага, че счита предявения иск за допустим, но неоснователен. Не оспорва факта, че между ответницата и ищцовото дружество е бил сключен Рамков договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити, на база на който на 21.10.2016 год. ответницата е получила кредитна карта. В същото време възразява срещу твърдението за настъпила предсрочна изискуемост и начина на начисляване на възнаградителната лихва. Твърди, че от доказателствата по делото не се установява ответницата да е била уведомена за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, поради което счита, че договора между тях не  е прекратен. Моли предявения иск да бъде отхвърлен.

В съдебно заседание ответникът не се явява лично. За него се явява назначения особен представител – адв.К.Ш. от ШАК, като оспорва предявения иск, като поддържа депозирания отговор и изложените в него правни съображения.

            ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Между „***“ ЕАД /сега “***” ЕАД/ и ответницата  Ц.Х.С. били сключени общо 14 Договори и допълнителни споразумения  за предоставени мобилни услуги и лизингови услуги за предоставени мобилни телефони. Въз основа на посочените договори и допълнителни споразумения ответницата ползвала мобилни и лизингови услуги,  за което в периода м.септември 2016 – м.декември 2016 год. й били издадени общо 11 фактури, както следва:

-фактура №7245358328/01.09.2016 год. на стойност 326.32 лева, включваща месечна абонаментна такса, такса за спиране на номер и потребени услуги за мобилни номера 0894785314 и 0895395448, касаещи отчетния период 01.08.2016 год. – 31.08.2016 год.;

-фактура №7245849011/10.09.2016 год. на стойност 52.09 лева, включваща месечна абонаментна такса, такса за допълнителен пакет, такса за спиране на номер и потребени услуги за мобилни номера 0895097788 и 0897262668, касаещи отчетния период 10.08.2016 год. – 09.09.2016 год.;

-фактура №7246075170/15.09.2016 год. на стойност 82.94 лева, включваща месечна абонаментна такса, лизингова вноска за мобилен апарат и таблет, потребени услуги за мобилни номера 0897054584 и 0894793491, касаещи отчетния период 15.08.2016 год. – 14.09.2016 год.;

-фактура №7246644366/01.10.2016 год. на стойност 45.88 лева, включваща месечна абонаментна такса и такса за спиране на номер за мобилни номера 0894785314 и 08955395448, касаещи отчетния период 01.09.2016 год. – 30.09.2016 год.;

-фактура №7247187894/10.10.2016 год. на стойност 50.21 лева, включваща месечна абонаментна такса, такса за допълнителен пакет, лизингова вноска  за мобилен апарат и потребени услуги за мобилни номера 0895097788 и 0897262668, касаещи отчетния период 10.08.2016 год. – 09.09.2016 год.;

-фактура №7247423445/15.10.2016 год. на стойност 82.52 лева, включваща месечна абонаментна такса, лизингова вноска за мобилен апарат и таблет потребени услуги за мобилни номера 0897054584 и 0894793491, касаещи отчетния период 15.09.2016 год. – 14.10.2016 год.;

-фактура №7248540353/10.11.2016 год. на стойност 12.58 лева, включваща месечна абонаментна такса, такса за допълнителен пакет, лизингова вноска  за мобилен апарат за мобилни номера 0895097788 и 0897262668, касаещи отчетния период 10.10.2016 год. – 09.11.2016 год.;

-фактура №7248776809/15.11.2016 год. на стойност 33.13 лева, включваща месечна абонаментна такса и лизингова вноска за мобилен апарат и таблет  за мобилни номера 0897054584 и 0894793491, касаещи отчетния период 15.10.2016 год. – 14.11.2016 год.;

-фактура №7249958930/10.12.2016 год., по която се претендира само сума  на стойност 102.36 лева, включваща предсрочно изискуем остатък от четири лизингови вноски за мобилен апарат.

-фактура №7250128293/15.12.2016 год., по която се претендира само сума  на стойност 547.97 лева, включваща предсрочно изискуем остатък от лизингови вноски за мобилен апарат и таблет.

По последните две фактури, както и по  фактура №7249519315/01.12.2016 год. са били начислени и неустойки за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги, които не са били предмет на издадената заповед за изпълнение в производството по ЧГД №2070/2018 год.  и които не се претендират и в настоящото производство. 

Тъй като дължимите суми не са били заплатени от страна на ответницата  ищцовото дружество на основание чл.410 от ГПК подало в Районен съд – гр.Шумен заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу С., в резултат на което било образувано ЧГД №2070/2018 год. по описа на ШРС. Тъй като след издаване на заповедта за изпълнение ответникът не е бил намерен на известните по делото адреси и връчването на заповедта за изпълнение е станало по реда на чл.47, ал.5 от ГПК, за ищцовото дружество на основание разпоредбата на чл.415, ал.1, т.2 от ГПК е възникнало задължение да установи претенцията си по съдебен ред.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства и по-специално от: Договор за правна защита и съдействие от 21.08.2018 год., Пълномощно, Фактура №5664/22.08.2018 год., Договори за мобилни услуги, ведно с приложени Общи условия, Договори за лизинг, Записи на заповед, Допълнителни споразумения, за мобилни услуги, фактури №№7245358328/01.09.2016 год., 7245849011/10.09.2016 год., 7246075170/15.09.2016 год., 7246644366/01.10.2016 год.,  7247187894/10.10.2016 год., 7247423445/15.10.2016 год., 7248540353/10.11.2016 год., 7248776809/15.11.2016 год., 7249958930/10.12.2016 год., 7250128293/15.12.2016 год., 7249519315/01.12.2016 год.,  Платежно нареждане за заплатена държавна такса, както и от материалите, приложени по  ЧГД №2070/2018 год. по описа на ШРС.

Изложената фактическа обстановка се изяснява и от изготвената в хода на съдебното производство съдебно-счетоводна експертиза, по която вещото лице дава заключение, че процесните фактури са осчетоводени в счетоводството на ищцовото дружество, че счетоводството на дружеството е водено редовно, че към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 18.07.2018  год. неплатените суми по фактурите възлизат общо на 2385.68 лева, като ищцовото дружество претендира само сума в размер на 1336.00 лева.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото се установява по безспорен начин, че страните са били в облигационни отношения по силата на сключените между „***“ ЕАД /сега “***” ЕАД/ и ответницата  Ц.Х.С. 14 броя Договори и допълнителни споразумения  за предоставени мобилни услуги и лизингови услуги за предоставени мобилни телефони. От представените като писмени доказателства по делото 11 броя фактури се установява, че в периода м.септември 2016 – м.декември 2016 год. ответницата е ползвала мобилни и лизингови услуги. В същото време обаче независимо от факта, че на последната са били издадени фактури на обща стойност 2418.64 лева, предмет на претенцията на ищцовото дружество в настоящото производство е само сумата от 1336.00 лева, формирана по следния начин: 326.32 лева, представлява претендирана сума по фактура №7245358328/01.09.2016 год., включваща месечна абонаментна такса, такса за спиране на номер и потребени услуги за мобилни номера 0894785314 и 0895395448, касаещи отчетния период 01.08.2016 год. – 31.08.2016 год.; 52.09 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7245849011/10.09.2016 год., включваща месечна абонаментна такса, такса за допълнителен пакет, такса за спиране на номер и потребени услуги за мобилни номера 0895097788 и 0897262668, касаещи отчетния период 10.08.2016 год. – 09.09.2016 год.; 82.94 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7246075170/15.09.2016 год., включваща месечна абонаментна такса, лизингова вноска за мобилен апарат и таблет, потребени услуги за мобилни номера 0897054584 и 0894793491, касаещи отчетния период 15.08.2016 год. – 14.09.2016 год.; 45.88 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7246644366/01.10.2016 год., включваща месечна абонаментна такса и такса за спиране на номер за мобилни номера 0894785314 и 08955395448, касаещи отчетния период 01.09.2016 год. – 30.09.2016 год.; 50.21 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7247187894/10.10.2016 год., включваща месечна абонаментна такса, такса за допълнителен пакет, лизингова вноска  за мобилен апарат и потребени услуги за мобилни номера 0895097788 и 0897262668, касаещи отчетния период 10.08.2016 год. – 09.09.2016 год.; 82.52 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7247423445/15.10.2016 год., включваща месечна абонаментна такса, лизингова вноска за мобилен апарат и таблет потребени услуги за мобилни номера 0897054584 и 0894793491, касаещи отчетния период 15.09.2016 год. – 14.10.2016 год.; 12.58 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7248540353/10.11.2016 год., включваща месечна абонаментна такса, такса за допълнителен пакет, лизингова вноска  за мобилен апарат за мобилни номера 0895097788 и 0897262668, касаещи отчетния период 10.10.2016 год. – 09.11.2016 год.; 33.13 лева,  представляваща претендирана сума по фактура №7248776809/15.11.2016 год., включваща месечна абонаментна такса и лизингова вноска за мобилен апарат и таблет  за мобилни номера 0897054584 и 0894793491, касаещи отчетния период 15.10.2016 год. – 14.11.2016 год.; 102.36 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7249958930/10.12.2016 год., включваща предсрочно изискуем остатък от четири лизингови вноски за мобилен апарат и 547.97 лева, представляваща претендирана сума по фактура №7250128293/15.12.2016 год., включваща предсрочно изискуем остатък от лизингови вноски за мобилен апарат и таблет.

Не се спори между страните по делото, че С. не е заплатила посочените суми, поради което съдът намира, че така предявения положителен установителен иск се явява основателен и доказан и следва да бъде признато за установено в отношенията между страните, че ответницата дължи на ищцовото дружество сумата от 1336 лева, представляваща ползвани мобилни и лизингови услуги в периода м.септември 2016 – м.декември 2016 год. В подкрепа на изложеното е и изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза, по която вещото лице дава заключение, че претендираната сума от 1336 лева не е заплатена от ответницата.

Съдът не кредитира възраженията на особения представител на ответницата, изложени в отговора на исковата молба и в съдебно заседание, че  доколкото представените по делото фактури не носят подписа на ответницата, то същите не могат да се считат за годно доказателство относно отразените в тях факти. В тази връзка съдът съобрази обстоятелството, че подписът на получателя на услугата не е сред задължителните реквизити на фактурата, посочени в чл.6, ал.1 от ЗСч. Приложените като писмени доказателства по делото фактури съдържат всички изискуеми, съгласно чл.6, ал.1 от ЗСч реквизити и отразяват съществените елементи на сключените между страните договори за продажба, респективно за предоставяне на мобилни услуги, поради което същите следва да се приемат като годно доказателство за удостоверените в тях факти, в това число и факта на  реалното предоставените и ползвани от ответницата услуги.  В тази връзка съдът съобрази и заключението на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, от което става ясно, че посочените фактури са била осчетоводени в счетоводството на ищцовото дружество по кредита на счетоводна сметка 703 „Приходи от услуги“, по съответната аналитична сметка в зависимост от ползваната услуга, кредит счетоводна сметка 4532 ДДС продажби и дебит счетоводна сметка 411 – Вземания от клиенти.

С оглед изпадането си в забава ответницата дължи и законната лихва върху дължимата главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 19.07.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. 

С оглед изхода на спора ответникът дължи на ищцовото дружество и направените по заповедното и настоящото производство разноски в общ размер на 1325.18 лева, представляваща заплатена държавна такса, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за назначения в производството особен представител и възнаграждение за вещо лице.   

Водим от горното, съдът  

РЕШИ

  

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Ц.Х.С., с ЕГН**********,*** ДЪЛЖИ НА “***” ЕАД, с ЕИК***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.***4, ***, сграда 6, представлявано от М. П. Ф., съдебен адрес: гр.София, ж.к.***, ул.“***“ №6, ет.5, чрез адв.З. Й. Ц.от САК сумата в размер на 1336.00 лева /хиляда триста тридесет и шест лева/, представляваща ползвани мобилни и лизингови услуги в периода м.септември 2016 – м.декември 2016 год. във връзка с издадени фактури №№7245358328/01.09.2016 год., 7245849011/10.09.2016 год., 7246075170/15.09.2016 год., 7246644366/01.10.2016 год.,  7247187894/10.10.2016 год., 7247423445/15.10.2016 год., 7248540353/10.11.2016 год., 7248776809/15.11.2016 год., 7249958930/10.12.2016 год. и 7250128293/15.12.2016 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 19.07.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. 

ОСЪЖДА Ц.Х.С., с ЕГН**********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА “***” ЕАД, с ЕИК***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.***4, ***, сграда 6, представлявано от М. П. Ф., съдебен адрес: гр.София, ж.к.***, ул.“***“ №6, ет.5, чрез адв.З. Й. Ц.от САК направените в хода на заповедното и настоящото производство разноски в общ размер на 1325.18 лева /хиляда триста двадесет и пет лева и осемнадесет стотинки/, включващи заплатена държавна такса, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за назначения в производството особен представител и възнаграждение за вещо лице, съгласно представен списък.

            Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.  

                                                          

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: