Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  193/1.3.2019г. ,            гр. Шумен

Шуменският районен съд, ІV състав

на двадесети февруари 2019 година,

в публично заседание, в следния състав:  

Районен съдия: Л. Григорова

Секретар: Д. Х.

като разгледа докладваното от съдията гр. д. №2730/2018 г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявени са обективно съединени положителни установителни искове, с правно основание чл.422 от ГПК, вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД, вр. с чл.99 и сл. от ЗЗД, вр. с чл.240, ал.1 и ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

  В исковата си молба до съда, ищецът „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано поотделно от Н.С. и М.Д. , излага, че по ч.гр.д.№1205/2018 г. по описа на ШРС, по реда на чл.410 и сл. от ГПК, била издадена заповед за изпълнение на парично задължение срещу ответника Н.П.Н., ЕГН **********,***, за следните суми: 1056,52 лева (хиляда петдесет и шест лева и 52 ст.), представляваща главница съгласно сключен на 29.12.2016 г. между „Микро Кредит“ АД и ответника договор за заем CrediHome 1171-10158827, като вземането по договора в последствие е прехвърлено на ищцовото дружество; договорна лихва по договор за заем в размер на 116,96 лева (сто и шестнадесет лева и 96 ст.), начислена за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна погасителна вноска/; сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги- 110,88 лева (сто и десет лева и 88 ст.), за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/; застрахователна премия по договор за допълнителни услуги в размер на 831,60 лева  (осемстотин тридесет и един лева и 60 ст.), за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/; лихва за забава по договор за заем в размер на 47,68 лева (четиридесет и седем лева и 68 ст.), за периода от 27.04.2017 г. до датата на подаване на заявлението в съда - 30.04.2018 г.; лихва за забава по договор за допълнителни услуги в размер на 38,29 лева (тридесет и осем лева и 29 ст.), начислена за периода от 27.04.2017 г. до датата на подаване на заявлението в съда - 30.04.2018 г. Ответникът бил подал възражение срещу заповедта по реда на чл.414 от ГПК, поради което ищецът предявява настоящия иск за установяване на вземането си по издадената заповед за изпълнение. Ищецът твърди, че на 29.12.2016 г. е сключен между „Микро Кредит“ АД и ответника договор за заем CrediHome 1171-10158827, по силата на който дружеството предоставило на ответника сума от 1 400.00 лева. Ответникът се задължил да върне заема чрез погасителни вноски, описани по брой и размер в договора. Уговорена била и възнаградителна лихва, в размер на 245, 32 лева. Между страните бил сключен и Договор за допълнителни услуги към договора за заем, съгласно който кредиторът се е задължил да предостави на ответника пакет от услуги, описани подробно в Приложение №1 към договора, при насрещното задължение за плащане на сума от 147, 84 лева. На основание сключения договор за допълнителни услуги, кредиторът, действащ като посредник предоставил на ответника финансиране и разсрочване на застраховка, като ответникът се е задължил да заплати обща сума за застрахователна премия в размер на 1 108, 80 лева. Поради забава на плащанията, на длъжника била начислена и лихва за забава. На 10.08.2017 г. кредиторът прехвърлил вземанията си по договора към ответника на ищеца. Заявява, че длъжникът следва да се счита за надлежно уведомен за настъпилата цесия с настоящата искова молба. Поради изложеното моли съда да постанови решение, по силата на което да се признае за установено, че ответникът му дължи следните суми: 1056,52 лева (хиляда петдесет и шест лева и 52 ст.), представляваща главница съгласно сключен на 29.12.2016 г. между „Микро Кредит“ АД и ответника договор за заем CrediHome 1171-10158827, като вземането по договора в последствие е прехвърлено на ищцовото дружество; договорна лихва по договор за заем в размер на 116,96 лева (сто и шестнадесет лева и 96 ст.), начислена за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна погасителна вноска/; сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги- 110,88 лева (сто и десет лева и 88 ст.), за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/; застрахователна премия по договор за допълнителни услуги в размер на 831,60 лева  (осемстотин тридесет и един лева и 60 ст.), за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/; лихва за забава по договор за заем в размер на 47,68 лева (четиридесет и седем лева и 68 ст.), за периода от 27.04.2017 г. до датата на подаване на заявлението в съда - 30.04.2018 г.; лихва за забава по договор за допълнителни услуги в размер на 38,29 лева (тридесет и осем лева и 29 ст.), начислена за периода от 27.04.2017 г. до датата на подаване на заявлението в съда - 30.04.2018 г. Претендира присъждане на законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед в съда до окончателното ѝ изплащане, както и извършените по делото разноски.

  В срока за отговор на ИМ, ответникът, редовно уведомен, не подава отговор.

В съдебно заседание, страните, редовно призовани, като ищецът чрез процесуалния си представител прави искане за произнасяне с неприсъствено решение. Ответникът не се явява в съдебно заседание, като не изпраща и представител.

  Така предявената молба се явява допустима, разгледана по същество е  основателна, по следните съображения:

  От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание, и искът вероятно е или не е основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства, и представени доказателства, или направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

В конкретния случай са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, уважаващо предявените искове – ответникът е бил редовно уведомяван и призован, като последиците от неподаване на отговор и неявяване в съдебно заседание са му били указани. Представените писмени доказателства сочат наличието на валидно облигационно правоотношение между страните в посочения от ищеца смисъл. Установен е и размерът на дължимото плащане.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените както в заповедното, така и в исковото производство разноски, в общ размер на 700.04 лева /94.04 лева, разноски, извършени в заповедното производство и 606.00 лева, разноски, извършени в исковото производство/.  

Водим от горното и на посочените основания, съдът

 

                                                            Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Н.П.Н., ЕГН **********,***, дължи на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано поотделно от Н.С. и М.Д. , следните суми: 1056,52 лева (хиляда петдесет и шест лева и 52 ст.), представляваща главница съгласно сключен на 29.12.2016 г. между „Микро Кредит“ АД и ответника договор за заем CrediHome 1171-10158827, като вземането по договора в последствие е прехвърлено на ищцовото дружество, ведно със законната лихва за забава върху главницата от датата на подаване на заявлението в съда - 30.04.2018 г. до окончателното изплащане на задължението; договорна лихва по договор за заем в размер на 116,96 лева (сто и шестнадесет лева и 96 ст.), начислена за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна погасителна вноска/; сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги- 110,88 лева (сто и десет лева и 88 ст.), за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/; застрахователна премия по договор за допълнителни услуги в размер на 831,60 лева  (осемстотин тридесет и един лева и 60 ст.), за периода от 26.04.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 26.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/; лихва за забава по договор за заем в размер на 47,68 лева (четиридесет и седем лева и 68 ст.), за периода от 27.04.2017 г. до датата на подаване на заявлението в съда - 30.04.2018 г.; лихва за забава по договор за допълнителни услуги в размер на 38,29 лева (тридесет и осем лева и 29 ст.), начислена за периода от 27.04.2017 г. до датата на подаване на заявлението в съда - 30.04.2018 г, за които суми е издадена Заповед № 560 от 02.05.2018 год. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр. дело №1205/2018 г. по описа на Районен съд Шумен.

ОСЪЖДА Н.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано поотделно от Н.С. и М.Д. , сума в общ размер на 700.04 лева /седемстотин лева и четири стотинки/, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част от исковете, от която 94.04 лева, разноски, извършени в заповедното производство и 606.00 лева, разноски, извършени в исковото производство.

Решението, на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК, не подлежи на обжалване.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :