Р Е Ш Е Н И Е

 

789/2.8.2019г. , гр.Шумен  

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  девети юли през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

                                                        Районен съдия: Мирослав Марков    

при секретаря М. Н., като разгледа докладваното от съдията

гр.дело № 2804 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по делото е образувано по повод предявени от АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД ЕИК/БУЛСТАТ ***, с адрес Област СОФИЯ (СТОЛИЧНА) Община СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ 1335, бул. ***” № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, тел. ***, законен представител: Н.Т.С. и М.Д.Д. – изпълнителни директори, пълномощник: А.Н.Б. – в качеството на юрискконсулт, с адрес гр. София, бул. *** № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 срещу Ж.Е.Б. ЕГН ********** с адрес ***, съединени в условията на първоначално обективно кумулативно съединяване на положителни установителни искове с правно основание чл. 422, ал. 1,  във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, за признаване за установено в отношенията между страните, че в полза на дружеството ищец съществува вземане против ответника в размер на 934,30 лева, от които сумата  от 518.24 лв. /петстотин и осемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ - главница по неизпълнение на задължение по Договор за заем CrediHome № 1181-10167759 и Договор задопълнителни услуги към заем CrediHome № 1181-10167759, сключен между МикроКредит АД и Ж.Е.Б. на дата 08.06.2017 г., като впоследствие вземанията по двата договора са прехвърлени от страна на Микро Кредит АД в полза наАгенция засъбиране на вземания ООД /правоприемник, на който е Агенция за събиране на вземания АД – понастоящем Агенция за събиране на вземания ЕАД/ по силата на Приложение № 01/10.11.2017 г. към Рамков договор за продажба на вземания /цесия/ от дата 16.01.2015 г., с 50.14 лв. /петдесет лева и четиринадесет години/ - договорна лихва за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна погасителна вноска/, с 96.60 лв. /деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ - сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителниуслуги/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/, с 227.70 лв. /двеста двадесет и седем лева и седемдесет стотинки/ - застрахователна премия по договор задопълнителни услуги за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/,  с 26.50 лв. /двадесет и шест лева и петдесет стотинки/ - лихва за забава по договор за заем за периода от 20.07.2017 г. до 03.07.2018 г., с 15.12 лв. /петнадесет лева и дванадесет стотинки/ - лихва за забава по договор за допълнителни услуги за периода от 20.07.2017 г. до 03.07.2018 г. и законната лихва от 03.07.2018 г. до окончателното изплащане на задължението. Претендират се и разходите в заповедното и съдебното производство.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от завеждане на исковата претенция, навеждайки следните фактически твърдения:

Между „ МикроКредит АД и Ж.Е.Б. на дата 08.06.2017 г. е сключен Договор за заем CrediHome № 1181-10167759 и Договор за допълнителни услуги към заем CrediHome № 1181-10167759. Впоследствие вземанията по двата договора са прехвърлени от страна на „Микро Кредит” АД в полза на “Агенция за събиране на вземания” ООД (правоприемник на който е „Агенция за събиране на вземания“ АД, а понастоящем – „Агенция за събиране на вземания“  ЕАД) по силата на приложение №01/10.11.2017 г. към рамков договор за продажба на вземания (цесия) от дата 16.01.2015 г.

Предвид неизпълнение на поетите от ответника задължения, по инициатива на ищеца е учредено заповедно производство, по което в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Същата е връчена с уведомление на ответника. На ищеца е указано и за него е налице правен интерес от провеждане на избраната форма на искова защита.

Ищецът не се явява и не изпраща процесуалния си представител в първото по делото съдебно заседание. В писмена молба посочва, че поддържа предявените искове като основание и размер. Във връзка с възраженията на ответника, сочи, че същите са неоснователни.

Възражения на ответната страни:

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея са били редовно връчени на ответника, чрез назначения му особен представител, който в законоустановеният едномесечен срок е депозирал писмен отговор. Намира иска за допустим, но оспорва същия като частично неоснователен. Не оспорва, че сключен договор за заем с „Микро Кредит”АД, по силата на който дружеството е предоставило заем на ответника. В съдебно заседание, особеният представител на ответника, застъпва становище, че предявената искова молба е частично неоснователна и недоказана. Моли, да бъде отхвърлен иска до размера на сумата определена по съдебното заключение, а именно: 659,60 лв. за горницата над тази сума до 934,00 лв. Основанията за това са, че договора за цесия е сключен на 10.11.2017 г., когато последните няколко вноски, а именно от 22-ра до 27-ма вноска по договора за кредит, както и вноските за платени застрахователни плащания, не са станали изискуеми. Съответно към датата на цесията падежа на тези вноски не е настъпил. Твърди, че не е доказано, че ищецът е обявил кредита за предсрочно изискуем. Сочи, че за разликата от 233,04 лв. ищцовата страна не е доказала вземането си.  

При преценката на доказателствата, съдът е взел предвид и събрал като относими по делото представените писмени доказателства, с исковата молба:

Договор за заем №1181-10167759/08.06.2017 г. ведно с погасителен план, искане за заем от 08.06.2017 г., договор за допълнителни услуги към заем №1181-10167759/08.06.2017 г., застрахователна полица за застраховка „Защита“ №МС320141181-10167759, искане за допълнителни услуги към договор за заем №1181-10167759/08.06.2017 г., приложение №1 – описание на допълнителни услуги, общи условия към Договор за заем от 01.01.2017 г., рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.01.2015 г., Анекс №1/11.12.2015 г. към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания от 16.01.2015 г., приложение №6, Анекс №3/16.12.2016 г. към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания от 16.01.2015 г., потвърждение за сключена цесия, приложение №1, пълномощно, уведомително писмо до Ж.Б. изх. №УПЦ-П-МКР/1181-10167759/15.11.2017 г. за извършено прехвърляне на вземания /цесия/, уведомително писмо до Ж.Б. изх. №УПЦ-П-МКР/1181-10167759/03.09.2018 г. за извършено прехвърляне на вземания /цесия/, известие за доставяне ведно с копие на плик и обратна разписка, пълномощно; уведомление от АСВ ЕАД – София до ЗК „Уника Живот“ АД – София.

По делото е назначена и приета съдебно-счетоводна експертиза. Същата е дала заключение, че размерът на усвоения кредит  е с чиста стойност от 600 лева, а получената сума от заемополучателя е в размер на 475 лева. Остатъкът от задължението  към датата на цесията между „Микро Кредит“ АД и „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е в размер на 903,29лв. Към датата на подаване на заявлението в съда, дължимата сума е в размер на 934,30лв. Едновременно с това се сочи, че длъжникът направил плащания, като размерът на задължението до 21 вноска, намалено с направените плащания е в размер на 659,64 лева.

Настоящият съдебен състав, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установени следните фактически констатации:

Между „ МикроКредит АД и Ж.Е.Б. на дата 08.06.2017 г. е сключен Договор за заем CrediHome № 1181-10167759 и Договор за допълнителни услуги към заем CrediHome № 1181-10167759. Впоследствие вземанията по двата договора са прехвърлени от страна на „Микро Кредит” АД в полза на “Агенция за събиране на вземания” ООД (правоприемник на който е „Агенция за събиране на вземания“ АД, а понастоящем – „Агенция за събиране на вземания“  ЕАД) по силата на приложение №01/10.11.2017 г. към рамков договор за продажба на вземания (цесия) от дата 16.01.2015 г. Предвид неизпълнение на поетите от ответника задължения, по инициатива на ищеца е учредено заповедно производство, по което в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.

Длъжникът е правил дължими плащания по кредита, като размерът на задължението до 21 вноска, намалено с направените плащания е в размер на 659,64 лева.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установени следните правни изводи:

Ищецът претендира, да бъде признато за установено в отношенията между страните, че в негова полза съществува вземане против ответника в общ размер на 934,30 лева, от които сумата  от 518.24 лв. /петстотин и осемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ - главница по неизпълнение на задължение по Договор за заем CrediHome № 1181-10167759 и Договор задопълнителни услуги към заем CrediHome № 1181-10167759, сключен между МикроКредит АД и Ж.Е.Б. на дата 08.06.2017 г., като впоследствие вземанията по двата договора са прехвърлени от страна на МикроКредит АД в полза на Агенция за събиране на вземания ООД /правоприемник, на който е Агенция за събиране на вземания АД – понастоящем Агенция за събиране на вземания ЕАД/ по силата на Приложение № 01/10.11.2017 г. към Рамков договор за продажба на вземания /цесия/ от дата 16.01.2015 г., с 50.14 лв. /петдесет лева и четиринадесет години/ - договорна лихва за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна погасителна вноска/, с 96.60 лв. /деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ - сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/, с 227.70 лв. /двеста двадесет и седем лева и седемдесет стотинки/ - застрахователна премия по договор за допълнителни услуги за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/,  с 26.50 лв. /двадесет и шест лева и петдесет стотинки/ - лихва за забава по договор за заем за периода от 20.07.2017 г. до 03.07.2018 г., с 15.12 лв. /петнадесет лева и дванадесет стотинки/ - лихва за забава по договор за допълнителни услуги за периода от 20.07.2017 г. до 03.07.2018 г.

Ответната страна се позовава на това, че договора за цесия е сключен на 10.11.2017 г., когато последните няколко вноски, а именно от 22-ра до 27-ма вноска по договора за кредит и съответно вноските за платени застрахователни плащания, не са били изискуеми. Съответно към датата на цесията, падежът на тези вноски не е настъпил. Сочи, че за разликата от 233,04 лв. ищцовата страна не е доказала вземането си. Относно другите претенции на ищеца, намира същите за основателни.

По съществото на спора, съдът формира следното мнение:

След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено, че по силата на Договор за заем CrediHome № 1181-10167759, между страните са възникнали облигационни правоотношения, които валидно обвързват страните. Съдът приема за доказан факта, че  заемодателят е изпълнил задължението си по договора, като е предоставил в брой на ответника сумата от 600.00 лв. От своя страна, ответника е поел задължение да върне отпуснатата сума по кредита, ведно с договорената лихва. Ответникът, чрез особения си представител, е релевирал възражение за недължимост на сума в размер на 233,04 лв.

 Предвид гореизложеното, съдът приема исковата претенция за частично основателна, като в частта за сумата от 233,04 лв. същата следва да бъде отхвърлена. Съдът кредитира съдебно счетоводната експертиза по делото, а именно това, че длъжникът е правил плащания, като размерът на задължението до 21 вноска, намалено с направените плащания е в размер на 659,64 лева. Съдът приема възражението на ответната страна, посочени по-горе.  

Съдът основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.

Относно разноските:

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК и направеното от ищеца искане, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски предвид уважената част от исковете общо в размер на 1200,00 лева направени в настоящето и заповедното производство.

Мотивиран от горното, съдът 

Р     Е     Ш     И :  

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Ж.Е.Б. ЕГН ********** с адрес ***,

дължи на кредитора “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК/БУЛСТАТ ***, с адрес: гр.София, бул. “***” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, законни представители: Н.Т.С. и М.Д.Д. - изпълнителни директори,

следните вземания, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №930/04.07.2018г., постановена по ч.гр.д.№1959/2018г. по описа на РС-Шумен:

сума в размер на 373,79 лв. - главница по неизпълнение на задължение по Договор за заем CrediHome № 1181-10167759 и Договор задопълнителни услуги към заем CrediHome № 1181-10167759, сключен между МикроКредит АД и Ж.Е.Б. на дата 08.06.2017 г., като впоследствие вземанията по двата договора са прехвърлени от страна на Микро Кредит АД в полза наАгенция засъбиране на вземания ООД /правоприемник, на който е Агенция за събиране на вземания АД – понастоящем Агенция за събиране на вземания ЕАД/ по силата на Приложение № 01/10.11.2017 г. към Рамков договор за продажба на вземания /цесия/ от дата 16.01.2015 г.;

сума в размер на 46,15 лв. - договорна лихва за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна погасителна вноска/,

сума в размер на 71,40 лв. / - сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/,

сума в размер на 168,30 - застрахователна премия по договор за допълнителниуслуги за периода от 19.07.2017 г. /падеж на първа неплатена вноска по договор за допълнителни услуги/ до 20.12.2017 г. /падеж на последна вноска по договор за допълнителни услуги/,

сума в размер на 26,50 лв. - лихва за забава по договор за заем за периода от 20.07.2017 г. до 03.07.2018 г.,

сума в размер на 15,12 лв. - лихва за забава по договор за допълнителни услуги за периода от 20.07.2017 г. до 03.07.2018 г.,

и законна лихва от датата на подаване на заявлението в съда - 03.07.2018 г., до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, гр. София,  ЕИК/БУЛСТАТ *** против Ж.Е.Б. ЕГН ********** с адрес ***, за признаване за установено съществуването на вземането на: сума в размер на 144,45 лв. - главница по неизпълнение на задължение по Договор за заем CrediHome № 1181-10167759 и Договор за допълнителни услуги към заем CrediHome № 1181-10167759, сключен между МикроКредит АД и Ж.Е.Б. на дата 08.06.2017 г.; сума в размер на 3,99 лв. - договорна лихва за периода от 19.07.2017 г. до 20.12.2017 г.; сума в размер на 25,20 лв. /сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги за периода от 19.07.2017 г. до 20.12.2017 г.; сума в размер на 59,40 - застрахователна премия по договор за допълнителни услуги за периода от 19.07.2017 г. до 20.12.2017 г., за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК №930/04.07.2018г., постановена по ч.гр.д.№1959/2018г. по описа на РС-Шумен, КАТО  НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Ж.Е.Б. ЕГН **********, да заплати на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК/БУЛСТАТ ***, с адрес: Област София, (Столична) Община Столична, гр.София, бул. “***” № 25, офис – сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, законни представители: Н.Т.С. и М.Д.Д. - изпълнителни директори, сума в общ размер 1200,00 лева, представляваща направени по настоящото дело и заповедното производство деловодни разноски съразмерно уважената част на иска на основание и чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Шумен в двуседмичен срок от получаването му от страните.

След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи ч.гр.д.№1959/2018г. по описа на РС-Шумен.

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: