Р Е Ш Е Н И Е

 

345/15.4.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на   втори април през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

Районен съдия: М. Марков    

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №2915 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:  

         Предявен е иск по чл.415, ал. 1, вр. с чл.422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК – за съществуване на вземането.

В производството по настоящото дело, съдът е сезиран с иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, вр. с чл.415, ал.1 от ГПК, предявен от  „ПРОФИ КРЕДИТ” ЕООД,  ЕИК ***, с адрес: гр.София, бул. ***, законен представител: С.Н.Н., О.Л., Я.Я.Ч. и И.Х.Г. – управител, пълномощник:   юрисконсулт Р.И.И. срещу Д.И.Ш.,  ЕГН **********,***. Претендират се и разходите в заповедното и съдебното производство.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от провеждане на установителните искове, навеждайки следните фактически твърдения:

Между ответника и ищцовото дружество  бил сключен Договор за потребителски кредит №***/08.09.2017г., като общото задължение било в размер на 9667,78 лева. Предвид неизпълнение на поетите от ответника задължения, по инициатива на ищеца е учредено заповедно производство, по което в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Същата е връчена с уведомление на ответника. На ищеца е указано и за него е налице правен интерес от провеждане на избраната форма на искова защита.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, ответникът не е подал отговор на исковата молба. На същия са му изпратени и е получил лично исковата молба, с всички приложения към нея. Не се явява или представлява в съдебно заседание. Не сочи доказателства.

Ищецът чрез процесуалния си представител, в хода на делото по същество сочи, че поддържа исковата претенция и прави искане за постановяване на неприсъствено решение при наличие на условия за това.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установено следното:

Предявени са положителни установителни искове от „ПРОФИ КРЕДИТ” ЕООД,  ЕИК ***, с адрес: гр.София, бул. ***, законен представител: С.Н.Н., О.Л., Я.Я.Ч. и И.Х.Г. – управител, пълномощник:   юрисконсулт Р.И.И. срещу Д.И.Ш.,  ЕГН **********,***, положителен установителен иск с правно основание чл. 415, ал. 1, във вр. чл. 422, ал. 1 от ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че в полза на дружеството ищец съществува вземане против ответника в размер на 9621,36 лв. (девет хиляди шестстотин двадесет и един лева и тридесет и шест ст.) - главница за неизпълнение на задължение по Договор за потребителски кредит №***/08.09.2017г. и законната лихва от 27.07.2018г. до изплащане на вземането. Претендират се и разходите в заповедното и съдебното производство.

          В хода на делото е обезсилена Заповед №1023  за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 30.07.2018г.  в частта  по отношение на сумата от 30,00 лв. (тридесет лева) – такси по Тарифа за извънсъдебно събиране на вземането, начислени за периода от 06.11.2017 г. (дата на изпадане в забава) до 16.01.2018 г. (дата на прекратяване на договора) и в размер на 16,42 лв. (шестнадесет лева и четиридесет и две ст.) – законова  лихва за забава от 06.11.2017  г. (дата на изпадане на длъжника в забава) до 16.01.2018 г. (дата на прекратяване на договора), като е прекратено производството в тази му част, поради отказ от иска, на основание чл. 233 от ГПК.

Съдът е събрал като относими по делото представените с ИМ писмени доказателства – ксерокопия на: договор за потребителски кредит №***/08.09.2017 г., споразумение за предоставяне на пакет от допълнителни услуги от 08.09.2017 г., общи условия на Профи кредит България ЕООД към Договор за потребителски кредит Версия 08/27.01.2017 г., погасителен план от 08.09.2017 г., молба от Д.Ш. от 08.09.2017 г., 4 бр. транзакции от 01.10.2018 г., искане за отпускане на потребителски кредит Профи кредит стандарт №***/05.09.2017 г., стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити от 08.09.2017 г., допълнителна преддоговорна информация, представляваща приложение към стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити от 08.09.2017 г., извлечение по сметка към Договор за потребителски кредит №*** за клиент Д.Ш. от 02.10.2018 г., уведомително писмо до Д.Ш. от 18.01.2018 г., удостоверение изх. №***/30.04.2018 г. от Агенция по вписванията – София.

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, по искане на другата страна съдът може да постанови неприсъствено решение. Тези последици са редовно указани на ответника с разпореждането на съда по чл.131 от ГПК и с определението по чл.140 ГПК.

С оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените от ищеца неоспорени писмени доказателства  и правилата на доказателствената тежест, по силата на които ответникът следваше да установи изпълнението на претендираните парични задължения, съдът приема, че предявените искове за изпълнение на договорни задължения са вероятно основателни.

По изложените съображения се налага изводът, че са налице предпоставките на чл.238 ал.1 и чл.239 ал.1 от ГПК и по спора следва да бъде постановено неприсъствено решение.

На основание чл.78 ал.1 ГПК искането на ищеца за присъждане на разноски, е основателно, поради което следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното, съдът 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.И.Ш.,  ЕГН **********,***,

дължи на кредитора от  „ПРОФИ КРЕДИТ” ЕООД,  ЕИК ***, с адрес: гр.София, бул. ***, законен представител: С.Н.Н., О.Л., Я.Я.Ч. и И.Х.Г. – управител,  

следните вземания, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №1023/30.07.2018г., постановена по ч.гр.д.№2135/2018г. по описа на РС-Шумен:

общо сума в размер на 9621,36 лв. (девет хиляди шестстотин двадесет и един лева и тридесет и шест ст.) - главница за неизпълнение на задължение по Договор за потребителски кредит №***/08.09.2017г. и законната лихва от 27.07.2018г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА  Д.И.Ш.,  ЕГН **********,***, да заплати на „ПРОФИ КРЕДИТ” ЕООД,  ЕИК ***, с адрес: гр.София, бул. ***, законен представител: С.Н.Н., О.Л., Я.Я.Ч. и И.Х.Г. – управител - сума в общ размер на 734,85 лева, от които 491,49 лева  – разноски в исковото производство и 243,36 лeва  - разноски в заповедното производство, на основание и чл. 78, ал. 1 ГПК.

На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване.

След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи ч.гр.д.№2135/2018г. по описа на РС-Шумен.  

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: